МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ТУХАЙ
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
11 дүгээр зүйл. Сангийн үйл ажиллагааны журам

11.1.Удирдах зөвлөл Сангийн үйл ажиллагааны дараах журмыг батална:

11.1.1.батлан даалтын төрөл, хэмжээ, хугацаа, хураамж, шимтгэл, бусад нөхцөл;

11.1.2.батлан даалт гаргах журам;
11.1.3.батлан даалтаар хүлээсэн үүрэг гүйцэтгэх журам;
11.1.4.батлан даалт гаргах үйл ажиллагааны хүрээнд банк, санхүүгийн байгууллагатай хамтран ажиллах журам;

11.1.5.Сангийн хөрөнгө, мөнгөн хөрөнгийг удирдах, байршуулах журам;

11.1.6.бүртгэл, мэдээллийн хадгалалтын журам.

11.2.Сангийн үйл ажиллагаанаас үүсэх эрсдэлийг Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас давхар батлан даахтай холбогдсон журмыг Засгийн газар батална.

Print