МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ХҮН ХУДАЛДААЛАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
18 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

18.1.Энэ хуулийг 2012 оны 01 дүгээр сарын 19–ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Print