МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ХҮН ХУДАЛДААЛАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
17 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

17.1.Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол шүүгч дор дурдсан захиргааны шийтгэл ногдуулна:

17.1.1.энэ хуулийн 7.1-д заасны дагуу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны тавьсан заавал биелүүлэх шаардлага, мэдэгдлийг биелүүлээгүй хуулийн этгээдийг 1000000 төгрөгөөр торгох;

17.1.2.энэ хуулийн 8.1-д заасныг зөрчсөн хэвлэл, мэдээллийн байгууллагыг 5000000 төгрөгөөр торгох;

17.1.3.энэ хуулийн 10.1, 10.2-т заасныг зөрчсөн этгээдийг 500000 төгрөгөөр торгох.

17.2.Хүн худалдаалахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үүргээ биелүүлээгүй албан хаагчид эрх бүхий албан тушаалтан сахилгын шийтгэл ногдуулна.

Print