МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ХҮН ХУДАЛДААЛАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
4 дүгээр зүйл. Хүн худалдаалахтай тэмцэх үйл ажиллагааны зарчим

4.1.Хүн худалдаалахтай тэмцэх үйл ажиллагаанд дараах зарчмыг удирдлага болгоно:

4.1.1.нэгдмэл цогц байх;
4.1.2.хохирогчийн нэр төрийг хүндэтгэх;
4.1.3.ялгаварлан гадуурхахгүй байх;
4.1.4.хохирогчийг үл буруутгах;
4.1.5.хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангах;
4.1.6.хувийн нууцыг нь хамгаалах;
4.1.7.олон улсын хамтын ажиллагаа, иргэний нийгмийн оролцоонд түшиглэх.

Print