МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ
30 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

30.1.Энэ хуулийг 2012 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
/Энэ хэсэгт Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2012 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр хориг тавьсан/

Print