МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
5 дугаар зүйл. Нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны төрөл

5.1.Нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаа нь дараах төрөлтэй байна:

5.1.1.нийгмийн халамжийн тэтгэвэр;
5.1.2.нийгмийн халамжийн тэтгэмж;
5.1.3.нийгмийн халамжийн үйлчилгээ;
5.1.4.нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ.

Print