МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ТӨСВИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
ӨМЧ ХӨРӨНГӨ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨРИЙН УДИРДЛАГА
48 дугаар зүйл. Өмч хөрөнгө

48.1.Төрийн болон орон нутгийн өмч, хөрөнгийн удирдлага, зохицуулалт, зарцуулалт, бүртгэл, тайлагналттай холбоотой харилцааг тусгай хуулиар зохицуулна.

Print