МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ТӨСВИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ТӨСВИЙН ЗАРЧИМ, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
5 дугаар зүйл. Төсвийн зарчим

5.1.Төсвийг төлөвлөх, батлах, хэрэгжүүлэх, тайлагнахад дараах зарчмыг баримтална:

5.1.1.төсвийн тогтвортой байдлыг хангасан байх;
5.1.2.төсвийн иж бүрэн, үнэн зөв байдлыг хангасан байх;
5.1.3.санхүү, төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх;
5.1.4.ил тод байдлыг хангасан байх;
5.1.5.хариуцлагатай байх.

Print