МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Гэрчилгээ олгох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
20 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

20.1.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч өргөдөлд Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1.1-11.1.4, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 13.2.1-д зааснаас гадна дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

20.1.1.гэрчилгээжүүлэх бодлого;
20.1.2.гэрчилгээжүүлэх үйл ажиллагааны журам.

Print