МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ
17 дугаар зүйл. Гадаад улсын тоон гарын үсгийн гэрчилгээ

17.1.Гадаад улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгосон гэрчилгээг Монгол Улсад ашиглаж болно.

Print