МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ
11 дүгээр зүйл. Гэрчилгээний агуулга

11.1.Гэрчилгээнд дараах зүйлийг тусгана:

11.1.1.гэрчилгээ олгосон этгээдийн нэр, хаяг;
11.1.2.тоон гарын үсэг эзэмшигчийн нэр, цахим хаяг;
11.1.3.гэрчилгээний дугаар, гэрчилгээ олгосон он, сар, өдөр;
11.1.4.гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаа;
11.1.5.нийтийн түлхүүр;
11.1.6.нийтийн түлхүүрийг баталгаажуулсан криптограф хувиргалтын нэрс.

11.2.Гэрчилгээ эзэмшигчийн хүсэлтээр энэ хуулийн 11.1-д зааснаас гадна дараах мэдээллийг гэрчилгээнд нэмж тусгаж болно:

11.2.1.тоон гарын үсгийг хэрэглэх эрхэд хийсэн хязгаарлалт;
11.2.2.тоон гарын үсгийг хэрэглэн хийх хэлцэл /гэрээ/-ийн үнийн дүнгийн хэмжээнд хийсэн хязгаарлалт;

11.2.3.бусад.

Print