МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
САНАЛ АВАХ, СОНГУУЛИЙН ДҮН ГАРГАХ, УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНИЙГ БҮРТГЭХ
47 дугаар зүйл. Санал болон саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох

47.1.Дор дурдсан саналыг хүчингүйд тооцно:

47.1.1.энэ хуулийн 46.3.5, 46.3.6-д заасан санал;
47.1.2.тойрогт ногдсон мандатын тооноос илүү, эсхүл дутуу нэр дэвшигчийн төлөө өгсөн санал;

47.1.3.нэгээс илүү нам, эвслийн төлөө өгсөн санал.

47.2.Дор дурдсан тохиолдолд саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно:

47.2.1.баталсан загвар, шаардлагыг хангаагүй саналын хуудсаар санал өгсөн;

47.2.2.сонгогчоос саналаа хэрхэн тэмдэглэх талаарх саналын хуудас дахь зааварт зааснаас өөр тэмдэглэл хийсэн.

Print