МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА
4 дүгээр зүйл.

Нийгмийн даатгалын сангийн 2012 оны төсвийн жилд зарцуулах зарлагын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

д/д Зарлагын төрөл Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Тэтгэврийн даатгалын сан 660,108.5
2 Тэтгэмжийн даатгалын сан 30,977.4
3 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын сан 22,015.9
4 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 10,160.7
5 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 127,416.1
6 Үйл ажиллагааны зардал 15,474.7
7 Хөрөнгө оруулалт, их засвар, тоног төхөөрөмж 3,814.3
Нийт зарлага 869,967.5

Print