МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА
3 дугаар зүйл.

Нийгмийн даатгалын санд 2012 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

д/д Орлогын төрөл Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх шимтгэл 206,287.1
2 Ажиллагсдаас төлөх шимтгэл 270,343.6
3 Төсөвт байгууллагаас төлөх шимтгэл 103,386.9
4 Нөхөн олговор авагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл 6.2
5 Хүний хөгжил сангаас төлөх иргэний эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 10,900.0
6 Сайн дурын даатгуулагчаас төлөх шимтгэл 12,118.1
7 Эрүүл мэндийн даатгалын бусад даатгуулагчийн төлөх шимтгэл 2,952.4
8 Гадаадад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа иргэний төлөх шимтгэл 1,500.0
9 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас
хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон даатгуулагчийн төлөх шимтгэл 756.7
10 Бусад орлого 13,099.1
Нийт орлого 621,350.1


Print