МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Татварын бүртгэл, өр
54 дүгээр зүйл. Мэдэгдэх хуудас гардуулах


54.1.Татвар төлөгчийн хугацаандаа төлөөгүй татвар болон энэ хуулийн 48 дугаар зүйлд заасан журмаар татварын албанаас тодорхойлон тогтоосон татварыг төлүүлэхээр мэдэгдэх хуудсыг татвар төлөгчид гардуулах бөгөөд түүнд дараахь зүйлийг тусгана:

54.1.1.татвар төлөгчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр;
54.1.2 татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар;
54.1.3.мэдэгдэх хуудас бичсэн он, сар, өдөр;
54.1.4.татвар ногдох зүйл;
54.1.5.төлбөл зохих татварын хэмжээ;
54.1.6.мэдэгдэх хуудас гардуулснаас хойш ажлын 10 өдөрт багтаан татварыг төлөх шаардлага;

54.1.7.татвар төлөх газар;
54.1.8.татварын ногдлыг тооцсон үндэслэл;
54.1.9.татварын албанаас зайлшгүй гэж үзсэн бусад шаардлага.

54.2.Татварын ногдлыг төлөхгүйд хүрч болзошгүй тохиолдолд татварын албаны дарга энэ хуулийн 54.1.6-д зааснаас богино хугацаа тогтоож болно.

Print