МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Монгол Улсын татвар
9 дүгээр зүйл. Татварын хөнгөлөлт үзүүлэх,татвараас чөлөөлөх хэлбэр

9.1.Хууль тогтоомжийн дагуу татвар төлөгчид дараахь хэлбэрээр татварын хөнгөлөлт үзүүлэх буюу түүнийг татвараас чөлөөлнө:

9.1.1.ногдуулсан татварыг хорогдуулах;
9.1.2.татварын хувь, хэмжээг бууруулах;
9.1.3.тогтоосон доод хэмжээнд хүрээгүй орлого, эд хөрөнгө, бараа, ажил, үйлчилгээг татвараас чөлөөлөх;

9.1.4.татвар төлөгчийг татвараас чөлөөлөх;
9.1.5.татвар ногдох зүйлийн зохих хэсгийг татвараас чөлөөлөх;
9.1.6.хууль тогтоомжид заасан бусад хөнгөлөлт

Print