МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЖИЖИГ, ДУНД YЙЛДВЭРИЙН ТУХАЙ
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Бусад зүйл
25 дугаар зүйл. Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага

25.1.Энэ хуулийн 14.2.1-д заасныг зөрчиж, ажиллагчдын тоо, жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ нь энэ хуулийн 5.1-д заасан хязгаараас хэтэрсэнийг бүртгэх байгууллагад мэдэгдээгүй бол эрх бүхий улсын байцаагч иргэнийг 10000-50000, аж ахуйн нэгжийг 150000-250000 төгрөгөөр торгоно.

Print