МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулах төрийн байгууллага, албан тушаалтан
33 дугаар зүйл. Шүүхийн бүрэн эрх

33.1. Шүүх нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

33.1.1. шүүгдэгчийн гэм бурууг тогтоож, түүнд ял оногдуулах;
33.1.2.шүүгдэгч гэм буруутай нь тогтоогдохгүй бол хэргийг хэрэгсэхгүй болгох, цагаатгах;

33.1.3. сэжигтэн, яллагдагч, шүүгчдэгчид баривчлах, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах;

33.1.4. эрүүгийн хариуцлагын бусад арга хэмжээ хэрэглэх.

Print