МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулах төрийн байгууллага, албан тушаалтан
29 дүгээр зүйл. Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах албаны даргын эрх хэмжээ

29.1. Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах албаны дарга гэмт хэргийг шалгах үед дор дурдсан эрх эдэлнэ:

29.1.1 хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагааг зохион байгуулалтын болон мэргэжлийн удирдлагаар хангах замаар гэмт хэрэг, түүнийг үйлдсэн этгээдийг олж тогтоох талаар шуурхай зохицуулалт хийх;

29.1.2. хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаалт явуулах үүргийг нэг буюу хэд хэдэн хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчид даалгах;

29.1.3. хэргийг нэг хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчаас нөгөө хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчид шилжүүлэх;

29.1.4. шаардлагатай гэж үзвэл хэргийн материалтай биечлэн танилцах, байцаан шийтгэх тодорхой ажиллагаанд оролцох, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчид бичгээр үүрэг, даалгавар өгч биелэлтийг хангуулах;

29.1.5. шаардлагатай тохиолдолд хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагааг биечлэн явуулж, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн эрх эдлэх.

Print