МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шүүхийн хэлэлцүүлэг
267 дугаар зүйл. Гэрчийн мэдүүлгийг сонсох журам

267.1. Энэ хуулийн 266 дугаар зүйлд заасан ажиллагаа хийгдсэний дараа гэрчүүд мэдүүлэг өгөх ба тэдгээрийг тус тусад нь сонсоно.

267.2. Гэрчид түүнийг шүүх хуралдаанд оролцуулах хүсэлт гаргасан этгээд тэргүүн ээлжинд асуулт тавина.

267.3. Энэ хуулийн 267.2-т заасан этгээд асуулт тавьсны дараа гэрчид яллах болон өмгөөлөх талын оролцогч шүүх хуралдаан даргалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр асуулт тавина.

267.4. Хэрэгт холбогдолгүй асуулт тавихыг шүүх хуралдаан даргалагч хориглоно.

267.5. Шүүгч өөрийн үзэмжээр, харин иргэдийн төлөөлөгч, талууд, оролцогч шүүх хуралдаан даргалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр шүүхийн хэлэлцүүлгийн аль ч үед гэрчид асуулт тавина.

267.6. Шүүх улсын яллагч, шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч, түүнчлэн бусад оролцогчийн хүсэлтээр гэрчүүдийг нүүрэлдүүлэн байцааж болно.

267.7. Мэдүүлэг өгсөн гэрчүүд шүүх хуралдааны танхимд үлдэх бөгөөд шүүхийн хэлэлцүүлэг дуустал шүүх хуралдаан даргалагчийн зөвшөөрөлгүйгээр гарч болохгүй.

267.8. Шүүх хуралдаан даргалагч нь улсын яллагч, шүүгдэгч, өмгөөлөгч, түүнчлэн хохирогч, иргэний нэхэмжлэгч, иргэний хариуцагч, тэдний төлөөлөгчийн саналыг сонссоны дараа мэдүүлгийг нь сонссон гэрчийг шүүхийн хэлэлцүүлэг дуусахаас өмнө шүүх хуралдааны танхимаас гарч явахыг зөвшөөрч болно.

Print