МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Шүүх хуралдааны ерөнхий нөхцөл
247 дугаар зүйл. Шүүх хэргийг түдгэлзүүлэх

247.1.Шүүгдэгчийн байгаа газар нь мэдэгдэхгүй байгаа, түүнчлэн сэтгэцийн болон өөр хүнд өвчний улмаас шүүхэд ирэх бололцоогүй болсон нь шинжээчийн дүгнэлт, эсхүл эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолтоор нотлогдсон бол шүүх тэр шүүгдэгчийн хувьд түүнийг эдгэртэл хэргийг түдгэлзүүлж, бусад шүүгдэгчийн хувьд шүүх хуралдааныг үргэлжлүүлнэ.
/Энэ хэсгийг 2007 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

247.2. Бусад шүүгдэгчид холбогдох хэргийг тусгаарлан хэлэлцэх нь хэргийн бодит үнэнийг тогтооход бэрхшээл учруулах бол хэрэг хэлэлцэх бүх ажиллагааг түдгэлзүүлнэ.

247.3. Оргон зайлсан шүүгдэгчийг эрэн сурвалжлах ажиллагааг шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамжаар цагдаагийн байгууллагад гүйцэтгүүлэхээр даалгана.

Print