МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ХОРИН ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах ерөнхий нөхцөл
194 дүгээр зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд хяналт тавьж байгаа прокурорын шийдвэрийг заавал биелүүлэх

194.1. Энэ хуульд заасан журмын дагуу өгсөн прокурорын шийдвэрийг хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч заавал биелүүлэх үүрэгтэй.

194.2. Прокурорын шийдвэрийн талаар дээд шатны прокурорт гаргасан гомдол нь энэ хуулийн 28.2.13-д зааснаас бусад тохиолдолд түүнийг биелүүлэх явдлыг зогсоохгүй.

Print