МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ХОРЬДУГААР БҮЛЭГ
Шинжилгээ хийх
165 дугаар зүйл. Нэмэлт ба дахин шинжилгээ хийх

165.1. Нэмэлт ба дахин шинжилгээ хийлгэхэд Шүүхийн шинжилгээний тухай хуулийн 19, 20 дугаар зүйлд заасан үндэслэл, журмыг баримтлана.
/Энэ хэсэгт 2009 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

165.2. Шинжээчийн дүгнэлт үндэслэлгүй буюу зөв болох нь эргэлзээтэй байвал дахин шинжилгээ хийлгэхээр гурваас доошгүй шинжээч бүхий шинжилгээний хэсэгт даалгана.
/Энэ хэсэгт 2007 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/
165.3. Энэ хуулийн 165.1, 165.2-т зааснаар нэмэлт ба дахин шинжилгээ хийхэд энэ хуулийн 155-157, 160, 162 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.

ДОЛДУГААР ХЭСЭГ

Print