МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ХОРЬДУГААР БҮЛЭГ
Шинжилгээ хийх
157 дугаар зүйл. Шинжилгээ хийлгэх үед сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, хохирогчийн эрх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2007 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

157.1. Шинжилгээ хийлгэх үед сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, өмгөөлөгч, хохирогч дор дурдсан эрх эдэлнэ:
/Энэ хэсэгт 2007 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/
157.1.1. шинжээчийг татгалзан гаргах хүсэлт гаргах;
157.1.2. шинжээчид нэмэлт асуулт тавих;
157.1.3. шинжээчид нэмэлт баримт бичиг өгөх, тэр талаар тайлбар гаргах;

157.1.4.хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурорын зөвшөөрөлтэйгээр шинжилгээ хийхэд байлцах;

157.1.5. шинжээчийн дүгнэлттэй танилцах.

157.2. Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, хохирогчийн энэ хуулийн 157.1-д заасан хүсэлтийг хангах нь үндэслэлтэй гэж үзвэл шинжээч томилсон тогтоолыг өөрчлөх, түүнд нэмэлт оруулж болно.

157.3. Хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгосон бол тэр тухай үндэслэл бүхий тогтоол гаргаж, түүнийгээ сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, хохирогчид сонсгон гарын үсэг зуруулна.

Print