МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
АРВАН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Байцаах, нүүрэлдүүлэн байцаах, таньж олуулах, мэдүүлгийг шалгах
144 дүгээр зүйл. Байцаалт явуулах нийтлэг журам

144.1. Байцаалтын эхэнд байцаагдах этгээдийн биеийн байцаалтыг авна.
144.2. Байцаалтад дуудагдсан этгээдэд ямар зорилгоор байцаах гэж байгааг урьдчилан тайлбарлан өгч, эрх, үүргийг нь танилцуулж тэмдэглэлд тусгана.

144.3. Гэрч, хохирогчоор дуудагдан байцаагдаж байгаа этгээдэд санаатай худал мэдүүлэг өгөх, мэдүүлэг өгөхөөс зайлсхийвэл хүлээлгэх хариуцлагыг урьдчилан бичгээр сануулна.

144.4. Байцаагдаж байгаа этгээд тухайн хэргийн талаар мэдэх зүйлээ ярихаас байцаалт эхэлнэ.

144.5. Байцаагдаж байгаа этгээд хэргийн талаар ярьж дууссаны дараа түүний мэдүүлгээс тодруулахаар асуулт тавьж болно.

144.6. Байцаагдаж байгаа этгээдийг хөтөлж буюу тулгаж асуухыг хориглоно.

144.7. Байцаагдаж байгаа этгээд тоо болон санахад төвөгтэй бусад зүйлийн талаар мэдүүлэг өгөх бол хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн зөвшөөрснөөр баримт бичиг, бичлэг ашиглаж болох ба тэдгээрийг тэмдэглэлд тусгах буюу хавсаргаж болно.

144.8. Байцаагдаж байгаа этгээдэд эд мөрийн баримт, бичиг баримт, бусад нотлох баримтыг үзүүлэх буюу бусад этгээдээс өгсөн байцаалтын тэмдэглэлийг танилцуулж, тэдгээрийн талаар тайлбар авч болно.

Print