МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
АРВАН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Хураан авах, нэгжих, эд хөрөнгө битүүмжлэх, шуудан- цахилгаанаар явуулсан зүйлийг хураан авах
138 дугаар зүйл. Эд зүйл, баримт бичгийг хурааж авах

138.1. Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нь хураан авах, нэгжлэг хийх үед олдсон гагцхүү хэрэгт ач холбогдол бүхий эд зүйл, баримт бичгийг хураан авна.

138.2. Гүйлгээнд оруулахыг хориглосон эд зүйл, баримт бичгийг хэрэгт холбогдолтой эсэхийг үл харгалзан хураана.

138.3. Хурааж авч байгаа эд зүйл, баримт бичгийг хөндлөнгийн гэрч болон бусад байлцсан хүмүүст үзүүлэн, хэрэв шаардлагатай бол уг зүйлийг хураан авсан, нэгжлэг хийсэн газар нь битүүмжилнэ.

Print