МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
АРВАН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Нотлох ажиллагаа
93 дугаар зүйл. Нотлох баримтыг бэхжүүлэх

93.1. Хэрэгт цугларсан эд мөрийн баримт, баримт сэлт, мэдээллийг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагааны болон шүүх хуралдааны тэмдэглэлд тусгаж бэхжүүлнэ.

93.2. Тэмдэглэл үйлдэх үүргийг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүх хуралдааны явцад шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга хүлээнэ.

93.3. Нотлох баримтыг бэхжүүлэхдээ тэмдэглэл үйлдэхийн зэрэгцээ мэдээллийг тусгасан соронзон болон дүрс бичлэг хийх, гэрэл зураг авах, гар зураг үйлдэх, ул мөрнөөс хэв, хээ буулгаж авах зэрэг эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны зарчимд нийцэх бусад аргыг хэрэглэнэ.

Print