МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Тэжээн тэтгэх, тэтгүүлэхтэй холбогдсон харилцаа
53 дугаар зүйл. Тэжээн тэтгэх үүрэг дуусгавар болох

53.1. Дор дурдсан тохиолдолд тэжээн тэтгэх үүрэг дуусгавар болно:

53.1.1. тэжээн тэтгэх тухай гэрээний хугацаа дууссан;
53.1.2. тэтгүүлэгч гэрлэсэн, хөдөлмөрийн чадвартай болсон;
53.1.3. тэтгүүлэгч хүүхэд бусдад үрчлэгдсэн, 18 нас хүрсэн;
53.1.4. тэтгэгч, эсхүл тэтгүүлэгч нас барсан.

Print