МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЭРҮҮЛ АХУЙН СТАНДАРТ
98 дугаар зүйл. Эмнэлэг-хөдөлмөрийн магадлах комисс

98.1. Тахир дутуу болсныг тогтоох, хөдөлмөрийн чадвар алдсан шалтгаан, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хэмжээг тодорхойлох асуудлыг эмнэлэг-хөдөлмөрийн магадлах комисс шийдвэрлэнэ.
98.2. Эмнэлэг-хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрмийг Засгийн газар батална.

/Энэ зүйлийг 2008 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/


Print