МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЭРҮҮЛ АХУЙН СТАНДАРТ
88 дугаар зүйл. Химийн, хортой, тэсрэх болон цацраг, биологийн идэвхт бодистой харьцахад тавих шаардлага

88.1. Ажил олгогч нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэж байгаа химийн, хортой, тэсрэх болон цацраг, биологийн идэвхт бодис хэрэглэж байгаа тухай хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан хяналтын болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагад зохих журмын дагуу мэдээлж, эрх бүхий байгууллагаас баталсан журмыг мөрдөж ажиллана.
/Энэ хэсэгт 2002 оны 7 дугаар сарын 10-ны хуулиар нэмэлт орсон/

/Энэ зүйлийг 2008 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

Print