МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЭРҮҮЛ АХУЙН СТАНДАРТ
85 дугаар зүйл. Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийг хамтран эзэмшихэд тавих шаардлага

85.1. Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийг хоёр буюу түүнээс дээш ажил олгогч хамтран эзэмшиж байгаа тохиолдолд эзэмшигчид дараахь шаардлагыг хангах үүрэгтэй:

85.1.1. өмчлөгч буюу эзэмшигчид хамтран журам тогтоож мөрдүүлэх;

85.1.2. үйлдвэрлэлийн явцад химийн, хортой, тэсрэх болон цацраг, биологийн идэвхт бодисыг хэрэглэх тохиолдолд барилга байгууламж эзэмшигчид харилцан бие биедээ мэдээлж аюулгүй байдлыг хангах.

85.2. Энэ хуулийн 85.1 -д заасан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийг хамтран эзэмшихийг хориглоно.

/Энэ зүйлийг 2008 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

Print