МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ
АРВАН ТАВДУГААР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
142 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

142.1. Энэ хуулийг 1999 оны 7 дугаар сарын 1- ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


Print