• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 02 сарын 10 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
 4 дүгээр зүйл. Зээлийн батлан даалтын сангийн эрх зүйн байдал
 5 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
САНГ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГА, БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
 6 дугаар зүйл. Санг үүсгэн байгуулах
 7 дугаар зүйл. Сангийн удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалт
 8 дугаар зүйл. Сангийн дүрэм
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
 9 дүгээр зүйл. Сангийн үндсэн үйл ажиллагаа
 10 дугаар зүйл. Бусад үйл ажиллагаа
 11 дүгээр зүйл. Сангийн үйл ажиллагааны журам
 12 дугаар зүйл. Батлан даалтын шимтгэл, үйлчилгээний хураамж
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ
 13 дугаар зүйл. Засгийн газар, түүний харьяа байгууллагын оролцоо
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
САНГИЙН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ, БҮРТГЭЛ, САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
 14 дүгээр зүйл. Сангийн өөрийн хөрөнгө
 15 дугаар зүйл. Сангийн санхүүгийн тайлан
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ
 16 дугаар зүйл. Санхүүгийн зохицуулах хорооны тавих хяналт
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ДУУСГАВАР БОЛОХ
 17 дугаар зүйл. Санг татан буулгах
НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
 18 дугаар зүйл. Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.