• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 01 сарын 19 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ХҮН ХУДАЛДААЛАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт
 4 дүгээр зүйл. Хүн худалдаалахтай тэмцэх үйл ажиллагааны зарчим
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ХҮН ХУДАЛДААЛАХТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
 5 дугаар зүйл. Хүн худалдаалахтай тэмцэх талаарх төрийн байгууллагын бүрэн эрх
 6 дугаар зүйл. Дэд зөвлөл, түүний бүрэн эрх
 7 дугаар зүйл. Хуулийн этгээдийн үүрэг
 8 дугаар зүйл. Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын үүрэг
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ХҮН ХУДАЛДААЛАХТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АРГА ХЭЛБЭР
 9 дүгээр зүйл. Хамгаалах байр
 10 дугаар зүйл. Хохирогчийн нэр төр, алдар хүндийг хамгаалах
 11 дүгээр зүйл. Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг хамгаалах
 12 дугаар зүйл. Хохирогчид үзүүлэх халамж, үйлчилгээ
 13 дугаар зүйл. Хохирогч хүүхдийг хамгаалах
 14 дүгээр зүйл. Хүн худалдаалах талаар мэдээлэл өгсөн иргэнийг хамгаалах, урамшуулах
 15 дугаар зүйл. Хохирол нөхөн төлүүлэх
 16 дугаар зүйл. Хүн худалдаалахтай тэмцэх үйл ажиллагааны санхүүжилт
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
 17 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
 18 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.