• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 01 сарын 19 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт
 4 дүгээр зүйл. Хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд
 5 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
 6 дугаар зүйл. Үйл ажиллагааны зарчим
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ
 7 дугаар зүйл. Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар төрийн байгууллагын хүлээх нийтлэг үүрэг
 8 дугаар зүйл. Ашиг сонирхлын зөрчлийг мэдэгдэх, тайлбарлах
 9 дүгээр зүйл. Албан үүрэгт хөндлөнгөөс нөлөөлөх байдлыг мэдэгдэх
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
АЛБАН ТУШААЛТАНД ТАВИГДАХ ХОРИГЛОЛТ, ХЯЗГААРЛАЛТ
 10 дугаар зүйл. Албаны мэдээллийг ашиглахтай холбогдсон хориглолт
 11 дүгээр зүйл. Албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалт
 12 дугаар зүйл. Шийдвэр гаргахад нөлөөлөхийг хориглох
 13 дугаар зүйл. Сурталчилгаатай холбогдсон хязгаарлалт
 14 дүгээр зүйл. Төлөөлөлтэй холбогдсон хязгаарлалт
 15 дугаар зүйл. Төлбөр авахтай холбогдсон хязгаарлалт
 16 дугаар зүйл. Бэлэг авахтай холбогдсон хязгаарлалт
 17 дугаар зүйл. Хандив авахтай холбогдсон хязгаарлалт
 18 дугаар зүйл. Давхар ажил эрхлэхтэй холбогдсон хязгаарлалт
 19 дүгээр зүйл. Давхар ажил эрхлэхтэй холбогдсон хязгаарлалтыг хэрэгжүүлэх журам
 20 дугаар зүйл. Аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбогдсон хориглолт
 21 дүгээр зүйл. Албан тушаалаас чөлөөлөгдсөний дараах хязгаарлалт
 22 дугаар зүйл. Бусад орлогын хязгаарлалт
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ
 23 дугаар зүйл. Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргах
 24 дүгээр зүйл. Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах
 25 дугаар зүйл. Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг нээлттэй байлгах
 26 дугаар зүйл. Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг хянан шалгах
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ
 27 дугаар зүйл. Нийтийн албаны ёс зүйн дүрэм
 28 дугаар зүйл. Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих этгээд
 29 дүгээр зүйл. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
 30 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.