• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 01 сарын 19 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт
 4 дүгээр зүйл. Нийгмийн халамжийн хамрах хүрээ
 5 дугаар зүйл. Нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны төрөл
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САН
 6 дугаар зүйл. Нийгмийн халамжийн сан, түүний бүтэц
 7 дугаар зүйл. Халамжийн сангийн орлогын эх үүсвэр
 8 дугаар зүйл. Халамжийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт
 9 дүгээр зүйл. Халамжийн санд улсын төсвөөс олгох хөрөнгө
 10 дугаар зүйл. Халамжийн сангийн тайлан тэнцэл гаргах, тайлагнах
 11 дүгээр зүйл. Халамжийн сангийн мэдээ, тайлангийн маягтыг батлах
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ
 12 дугаар зүйл. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр
 13 дугаар зүйл. Нийгмийн халамжийн тэтгэмж
 14 дүгээр зүйл. Тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгох өргөдөл гаргах, шийдвэрлэх хугацаа
 15 дугаар зүйл. Тэтгэвэр, тэтгэмж олгох
 16 дугаар зүйл. Тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээ, олгох журам
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 17 дугаар зүйл. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний төрөл
 18 дугаар зүйл. Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ
 19 дүгээр зүйл. Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 20 дугаар зүйл. Боловсролыг дэмжих үйлчилгээ
 21 дүгээр зүйл. Эрүүл мэндийг дэмжих үйлчилгээ
 22 дугаар зүйл. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
 23 дугаар зүйл. Нийгмийн халамжийн асуудал эрхлэх байгууллага
 24 дүгээр зүйл. Нийгмийн халамжийн байгууллагын тогтолцоо, хяналт
 25 дугаар зүйл. Нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрх
 26 дугаар зүйл. Нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээний зохион байгуулалт
 27 дугаар зүйл. Амьжиргааг дэмжих зөвлөл
 28 дугаар зүйл. Нийгмийн ажилтан
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАГСДЫН БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН ТОГТОЛЦОО
 29 дүгээр зүйл. Нийгмийн халамжийн бүртгэл, мэдээлэл
НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
 30 дугаар зүйл. Тэтгэвэр, тэтгэмжийг зогсоох, түүнээс суутгал хийх
 31 дүгээр зүйл. Нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
 32 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.