• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 12 сарын 23 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ТӨСВИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Төсвийн тухай хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
 4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ТӨСВИЙН ЗАРЧИМ, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
 5 дугаар зүйл. Төсвийн зарчим
 6 дугаар зүйл. Төсвийн зарчмыг хэрэгжүүлэх
 7 дугаар зүйл. Төсвийн жил
 8 дугаар зүйл. Төсвийн цаглабар
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ТӨСВИЙН ТАЛААРХ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТНЫ БҮРЭН ЭРХ
 9 дүгээр зүйл. Улсын Их Хурлын бүрэн эрх
 10 дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх
 11 дүгээр зүйл. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний бүрэн эрх
 12 дугаар зүйл. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх
 13 дугаар зүйл. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрх
 14 дүгээр зүйл. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний бүрэн эрх
 15 дугаар зүйл. Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч, түүний бүрэн эрх
 16 дугаар зүйл. Төсвийн шууд захирагч, түүний бүрэн эрх
 17 дугаар зүйл. Төсвийн байгууллага
 18 дугаар зүйл. Тусгай сан
 19 дүгээр зүйл. Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчийг томилох, чөлөөлөх
 20 дугаар зүйл. Санхүүгийн мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ТӨСВИЙН БҮТЭЦ
 21 дүгээр зүйл. Төсвийн шатлал
 22 дугаар зүйл. Төсвийн ангилал
 23 дугаар зүйл. Төсвийн орлого
 24 дүгээр зүйл. Төсвийн зарлага
 25 дугаар зүйл. Тусламжийн орлого, түүгээр санхүүжих зарлага
 26 дугаар зүйл. Санхүүгийн бүртгэл, стандарт
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХ, БАТЛАХ
 27 дугаар зүйл. Төсвийн төсөл боловсруулахад тавигдах шаардлага
 28 дугаар зүйл. Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн төлөвлөлт
 29 дүгээр зүйл. Хөрөнгө оруулалтын төсөвлөлт
 30 дугаар зүйл. Төр ба хувийн хэвшлийн түншлэл
 31 дүгээр зүйл. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн жилийн төсвийн төсөл
 32 дугаар зүйл. Төсвийн төслийг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх
 33 дугаар зүйл. Улсын Их Хурал төсөв батлах
 34 дүгээр зүйл. Төсвийн тодотгол
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
ТӨСВИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛ
 35 дугаар зүйл. Төрийн сангийн нэгдсэн данс
 36 дугаар зүйл. Төрийн сангийн тогтолцоо
 37 дугаар зүйл. Төрийн сангийн нийтлэг чиг үүрэг
 38 дугаар зүйл. Төв төрийн сангийн чиг үүрэг
 39 дүгээр зүйл. Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээ
 40 дугаар зүйл. Үр дүнгийн гэрээ
 41 дүгээр зүйл. Төсвийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах
 42 дугаар зүйл. Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх
 43 дугаар зүйл. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих арга хэмжээний зохицуулалт
 44 дүгээр зүйл. Туслах үйл ажиллагаа
 45 дугаар зүйл. Төсвийн зарлагын хэмнэлт
 46 дугаар зүйл. Төсвийн урамшуулал
 47 дугаар зүйл. Нэмэлт төсөв
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
ӨМЧ ХӨРӨНГӨ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨРИЙН УДИРДЛАГА
 48 дугаар зүйл. Өмч хөрөнгө
 49 дүгээр зүйл. Засгийн газар өр үүсгэх
 50 дугаар зүйл. Засгийн газар зээл олгох
 51 дүгээр зүйл. Засгийн газрын баталгаа
 52 дугаар зүйл. Болзошгүй өр төлбөр
 53 дугаар зүйл. Засгийн газрын өрийн удирдлага
НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
ТӨСВИЙН ТАЙЛАГНАЛТ
 54 дүгээр зүйл. Санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
 55 дугаар зүйл. Сонгуулийн өмнөх эдийн засаг, санхүү, төсвийн төлөв байдлын тайлан
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХАРИЛЦАА
 56 дугаар зүйл. Төсвийн шатлал хоорондын харилцаа
 57 дугаар зүйл. Орон нутгийн төсөв
 58 дугаар зүйл. Орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх чиг үүрэг
 59 дүгээр зүйл. Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан
 60 дугаар зүйл. Орон нутгийн хөгжлийн сан
 61 дүгээр зүйл. Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх
 62 дугаар зүйл. Орон нутгийн хэрэгцээнд зориулж өр үүсгэх
 63 дугаар зүйл. Орон нутгийн төсөвт иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах
 64 дүгээр зүйл. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бүрэн эрх
 65 дугаар зүйл. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын бүрэн эрх
 66 дугаар зүйл. Сум, дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрх
 67 дугаар зүйл. Орон нутгийн төсөв боловсруулах, өргөн мэдүүлэх
 68 дугаар зүйл. Орон нутгийн төсөв батлах
АРАВДУГААР БҮЛЭГ
ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ
 69 дүгээр зүйл. Дотоод аудит
АРВАН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭХ
 70 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
 71 дүгээр зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.