• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 12 сарын 15 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Цахим гарын үсгийн тухай хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
 4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Цахим болон тоон гарын үсгийг хэрэглэх
 5 дугаар зүйл. Цахим гарын үсгийг хэрэглэх
 6 дугаар зүйл. Тоон гарын үсгийг хэрэглэх
 7 дугаар зүйл. Тоон гарын үсгийн хэрэгсэл
 8 дугаар зүйл. Тамга орлуулах
 9 дүгээр зүйл. Нээлттэй мэдээлэл
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ
 10 дугаар зүйл. Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох
 11 дүгээр зүйл. Гэрчилгээний агуулга
 12 дугаар зүйл. Гэрчилгээний хугацаа
 13 дугаар зүйл. Гэрчилгээг түдгэлзүүлэх
 14 дүгээр зүйл. Гэрчилгээг хүчингүй болгох
 15 дугаар зүйл. Гэрчилгээг хүчингүй болгосон, түдгэлзүүлсэн тухай мэдэгдэх
 16 дугаар зүйл. Гэрчилгээ эзэмшигчийн эрх, үүрэг
 17 дугаар зүйл. Гадаад улсын тоон гарын үсгийн гэрчилгээ
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Гэрчилгээ олгох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 18 дугаар зүйл. Гэрчилгээ олгох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 19 дүгээр зүйл. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид тавих ерөнхий шаардлага
 20 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг
 21 дүгээр зүйл. Тусгай зөвшөөрөл олгох
 22 дугаар зүйл. Хураамж
 23 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа
 24 дүгээр зүйл. Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах
 25 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх
 26 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хориглох
 27 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох
 28 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл дуусгавар болох үндэслэл
 29 дүгээр зүйл. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, үүрэг
 30 дугаар зүйл. Бүртгэлийн нэгж
 31 дүгээр зүйл. Гэрчилгээтэй холбогдох бүртгэл хөтлөх
 32 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид хориглох зүйл
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийн талаарх төрийн зохицуулалт
 33 дугаар зүйл. Төрийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрх
 34 дүгээр зүйл. Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны бүрэн эрх
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Бусад
 35 дугаар зүйл. Цахим гарын үсгийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналт
 36 дугаар зүйл. Цахим гарын үсгийн тухай хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.