• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 12 сарын 15 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт
 4 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Их Хурлын сонгууль
 5 дугаар зүйл. Сонгуулийн үндсэн зарчим
 6 дугаар зүйл. Монгол Улсын иргэний сонгох, сонгогдох эрх
 7 дугаар зүйл. Улсын Их Хурлын гишүүнд нэр дэвшүүлэх эрх
 8 дугаар зүйл. Сонгууль товлон зарлах
 9 дүгээр зүйл. Сонгуулийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим
 10 дугаар зүйл. Сонгуулийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн баталгаа
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
СОНГУУЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
 11 дүгээр зүйл. Сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн хуваарь
 12 дугаар зүйл. Тойрог, түүнийг байгуулах
 13 дугаар зүйл. Хэсэг, түүнийг байгуулах
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
СОНГУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА, ТҮҮНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, БҮРЭН ЭРХ
 14 дүгээр зүйл. Сонгуулийн байгууллагын тогтолцоо
 15 дугаар зүйл. Сонгуулийн ерөнхий хороо, түүний бүрэн эрх
 16 дугаар зүйл. Тойргийн хороо, түүний бүрэн эрх
 17 дугаар зүйл. Салбар хороо, түүний бүрэн эрх
 18 дугаар зүйл. Хэсгийн хороо, түүний бүрэн эрх
 19 дүгээр зүйл. Сонгуулийн хороодын ажлын зохион байгуулалт
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ
 20 дугаар зүйл. Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах
 21 дүгээр зүйл. Сонгогчийн бүртгэлийн талаарх гомдлыг шийдвэрлүүлэх журам
 22 дугаар зүйл. Сонгогч шилжих
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
НАМ, ЭВСЭЛ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ
 23 дугаар зүйл. Нам, эвсэл сонгуульд оролцохоо илэрхийлэх
 24 дүгээр зүйл. Намууд эвсэл байгуулах, эвслийн гэрээ
 25 дугаар зүйл. Сонгуульд оролцох нам, эвслийг бүртгэх
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ, НЭР ДЭВШИГЧИЙГ БҮРТГЭХ
 26 дугаар зүйл. Нэр дэвшүүлэх нийтлэг журам
 27 дугаар зүйл. Нам, эвслээс нэр дэвшүүлэх
 28 дугаар зүйл. Бие даан нэрээ дэвшүүлэх
 29 дүгээр зүйл. Нэр дэвшигчийг бүртгэх
 30 дугаар зүйл. Нөхөн нэр дэвшүүлэх
 31 дүгээр зүйл. Нэр дэвшигчийг нэрийн жагсаалтаас хасах
 32 дугаар зүйл. Нэр дэвшигчид туслах
 33 дугаар зүйл. Нэр дэвшигчийн үйл ажиллагааны баталгаа
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
СОНГУУЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР, СУРТАЛЧИЛГАА
 34 дүгээр зүйл. Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр
 35 дугаар зүйл. Сонгуулийн сурталчилгаа
 36 дугаар зүйл. Сонгогчидтой уулзалт, хурал, цуглаан хийх
НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
СОНГУУЛИЙН ЗАРДАЛ
 37 дугаар зүйл. Сонгуулийн зардал
 38 дугаар зүйл. Сонгуулийн зардлын данс
 39 дүгээр зүйл. Сонгуулийн хандив
 40 дугаар зүйл. Сонгуулийн зардлын тайлан гаргах
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
САНАЛ АВАХ, СОНГУУЛИЙН ДҮН ГАРГАХ, УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНИЙГ БҮРТГЭХ
 41 дүгээр зүйл. Санал авах газар, хугацаа
 42 дугаар зүйл. Саналын хуудас
 43 дугаар зүйл. Санал авах ажиллагаа
 44 дүгээр зүйл. Сонгуулийн ажиглагч
 45 дугаар зүйл. Сонгогч саналаа өгөх
 46 дугаар зүйл. Санал тоолох
 47 дугаар зүйл. Санал болон саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох
 48 дугаар зүйл. Тойрогт сонгуулийн дүн гаргах, Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдогчийг бүртгэх
 49 дүгээр зүйл. Сонгуулийн нэгдсэн дүн гаргах, суудал хуваарилах, мэдээлэх
АРАВДУГААР БҮЛЭГ
САНАЛ ХУРААЛТ БОЛОН СОНГУУЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦОХ, ДАХИН САНАЛ ХУРААХ, ДАХИН СОНГУУЛЬ ЯВУУЛАХ, УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНИЙГ НӨХӨН СОНГОХ
 50 дугаар зүйл. Хэсэгт явуулсан санал хураалтыг хүчингүйд тооцох, дахин санал хураах
 51 дүгээр зүйл. Тойрогт явуулсан сонгуулийг хүчингүйд тооцох, дахин сонгууль явуулах
 52 дугаар зүйл. Улсын Их Хурлын гишүүний орон гарсан суудлыг нөхөх болон Улсын Их Хурлын гишүүнийг нөхөн сонгох
АРВАН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ЗӨРЧИГЧИД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА, ГОМДОЛ, МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ ХАРЬЯАЛАЛ, ЖУРАМ
 53 дугаар зүйл. Сонгуулийн тухай хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
 54 дүгээр зүйл. Сонгуулийн хууль тогтоомж зөрчсөн тухай гомдол, маргааныг шийдвэрлэх харьяалал
 55 дугаар зүйл. Хэсгийн хороо гомдол, маргааныг хүлээн авах, холбогдох арга хэмжээ авах
 56 дугаар зүйл. Тойргийн хорооны хянан шийдвэрлэх гомдол, маргаан
 57 дугаар зүйл. Сонгуулийн ерөнхий хорооны хянан шийдвэрлэх гомдол, маргаан
 58 дугаар зүйл. Сонгуулийн хороодын үйл ажиллагаатай холбогдох бусад маргааныг хянан шийдвэрлэх
АРВАН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
БУСАД АСУУДАЛ
 59 дүгээр зүйл. Сонгуулийн үйл ажиллагааг автоматжуулах
 60 дугаар зүйл. Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль батлах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
 61 дүгээр зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.