• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 06 сарын 10 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга)

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ТӨРӨӨС ЭМИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТ, ЭМ ХАНГАМЖИЙН ТОГТОЛЦОО, ЭМ БАРИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
 4 дүгээр зүйл. Эмийн үндэсний бодлого
 5 дугаар зүйл. Эмийн зөвлөл
 6 дугаар зүйл. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, импорт, экспорт, худалдаа, түгээлт, хяналтын талаархи төрийн зохицуулалт
 7 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл
 8 дугаар зүйл. Эм барих үйл ажиллагаа эрхлэх
 9 дүгээр зүйл. Эм хангамжийн байгууллага
 10 дугаар зүйл. Эм хангамжийн байгууллагын үйл ажиллагааны зарчим, нийтлэг үүрэг
 11 дүгээр зүйл. Эм хангамжийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хориглох зүйл
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ
 12 дугаар зүйл. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл эрхлэхэд тавих шаардлага
 13 дугаар зүйл. Эмийн санд эм найруулах
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ
 14 дүгээр зүйл. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэх
 15 дугаар зүйл. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох, экспортлох
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
ЭМИЙН ТҮГЭЭЛТ
 16 дугаар зүйл. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг худалдах үйл ажиллагаа
 17 дугаар зүйл. Эмийн зохистой хэрэглээ
 18 дугаар зүйл. Эмийн хаяглалт, тэмдэглэгээ
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
ШИНЭ ЭМ БҮТЭЭХ
 19 дүгээр зүйл. Шинэ эмийг хэрэглээнд гаргах
 20 дугаар зүйл. Эмнэлзүйн өмнөх судалгаа
 21 дүгээр зүйл. Эмнэлзүйн туршилт
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
 22 дугаар зүйл. Эмийн бүртгэл
 23 дугаар зүйл. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанарын баталгаа, хяналт
 24 дүгээр зүйл. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эмийн хяналт
 25 дугаар зүйл. Эмийн гаж нөлөөний бүртгэл, мэдээлэл
НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
ЭМИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА
 26 дугаар зүйл. Эмийн мэдээлэл
 27 дугаар зүйл. Эмийн зар сурталчилгаа
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
 28 дугаар зүйл. Эм хангамжийн үйл ажиллагаан дахь төрийн бус байгууллагын оролцоо
 29 дүгээр зүйл. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
 30 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.