• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2008 оны 05 сарын 20 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Татварын хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Татвар бий болгох, өөрчлөх, чөлөөлөх, хүчингүй болгох
 4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Монгол Улсын татвар
 5 дугаар зүйл. Татварын бүрэлдэхүүн
 6 дугаар зүйл. Татвар ногдох зүйл
 7 дугаар зүйл. Татварын төрөл, ангилал
 8 дугаар зүйл. Татварын хувь, хэмжээг тогтоох
 9 дүгээр зүйл. Татварын хөнгөлөлт үзүүлэх,татвараас чөлөөлөх хэлбэр
 10 дугаар зүйл. Татвар төлөх үүрэг дуусгавар болох, бусдад шилжих
 11 дүгээр зүйл. Татварын хөөн хэлэлцэх хугацаа
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Татвар төлөгч, түүний эрх, үүрэг
 12 дугаар зүйл. Татвар төлөгч
 13 дугаар зүйл. Татвар төлөгчийн бүртгэл
 14 дүгээр зүйл. Татвар төлөгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх
 15 дугаар зүйл. Татвар төлөгчид үйлчлэх
 16 дугаар зүйл. Татвар төлөгчид мэргэжлийн зөвлөлгөө өгөх
 17 дугаар зүйл. Татвар төлөгчийн эрх
 18 дугаар зүйл. Татвар төлөгчийн үүрэг
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Монгол Улсын үндэсний татварын алба
 19 дүгээр зүйл. Үндэсний татварын албаны бүтэц
 20 дугаар зүйл. Татварын албаны бэлгэ тэмдэг
 21 дүгээр зүйл. Үндэсний татварын албаны дүрэм
 22 дугаар зүйл. Үндэсний татварын албаны чиг үүрэг
 23 дугаар зүйл. Үндэсний татварын алба, татварын улсын байцаагчийн үйл ажиллагааны зарчим
 24 дүгээр зүйл. Үндэсний татварын алба, татварын улсын байцаагчийн хууль дээдлэх, бусдын нөлөөнд үл автах зарчмыг хангах
 25 дугаар зүйл. Татвар төлөгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх зарчмыг хангах
 26 дугаар зүйл. Үндэсний татварын албаны төсөв
 27 дугаар зүйл. Үндэсний татварын албаны удирдлага, түүний бүрэн эрх
 28 дугаар зүйл. Үндэсний татварын албаны бүрэн эрх
 29 дүгээр зүйл. Татварын улсын байцаагчийн бүрэн эрх
 30 дугаар зүйл. Татварын улсын байцаагчид хориглох зүйл
 31 дүгээр зүйл. Татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан
 32 дугаар зүйл. Мэдээ, баримт цуглуулах, хяналт шалгалт хийх журам
 33 дугаар зүйл. Татварын алба, татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт бичиг
 34 дүгээр зүйл. Акт, дүгнэлт бичих үндэслэл
 35 дугаар зүйл. Акт, дүгнэлтийн биелэлтийг хангах
 36 дугаар зүйл. Акт, дүгнэлтийг өөрчлөх, хүчингүй болгох
 37 дугаар зүйл. Татварын улсын байцаагчийн цол
 38 дугаар зүйл. Татварын улсын байцаагчийн цалин хөлс
 39 дүгээр зүйл. Татварын улсын байцаагчийн эрхийн баталгаа
 40 дугаар зүйл. Татварын албанаас халах
 41 дүгээр зүйл. Хураагч
 42 дугаар зүйл. Маргаан таслах зөвлөл
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Татвар ногдуулах, төлөх, тайлагнах
 43 дугаар зүйл. Татвар ногдуулах, төлөх, тайлагнах журам
 44 дүгээр зүйл. Татвартай холбогдсон баримт бүрдүүлэх, бүртгэл хөтлөх, хадгалах
 45 дугаар зүйл. Татварын тайлан үйлдэх, тушаах
 46 дугаар зүйл. Татварын тайлан хүлээн авах
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Татварын хяналт шалгалт
 47 дугаар зүйл. Татварын хяналт шалгалт
 48 дугаар зүйл. Татварын ногдлыг шууд бус аргаар тодорхойлох
 49 дүгээр зүйл. Байр, агуулахад нэвтрэн орох
 50 дугаар зүйл. Үзлэг хийх журам
 51 дүгээр зүйл. Тооллого явуулах журам
 52 дугаар зүйл. Ажлын зураг авалт хийх журам
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Татварын бүртгэл, өр
 53 дугаар зүйл. Татварын бүртгэл
 54 дүгээр зүйл. Мэдэгдэх хуудас гардуулах
 55 дугаар зүйл. Татварын өр
 56 дугаар зүйл. Татварын өрийг барагдуулах дараалал
 57 дугаар зүйл. Өр төлөх хугацаа, түүнийг сунгах
 58 дугаар зүйл. Татварыг суутган тооцох, буцаан олгох
 59 дүгээр зүйл. Татварын алба, татварын улсын байцаагчийн буруугаар үндэслэлгүй, илүү хураасан мөнгөн хөрөнгө
 60 дугаар зүйл. Алдангийн хэмжээг тогтоох, хугацааг тооцох журам
НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Хугацаанд нь төлөөгүй татварын өрийг хураах
 61 дүгээр зүйл. Хугацаанд нь төлөөгүй татварын өр
 62 дугаар зүйл. Хугацаанд нь төлөөгүй татварыг хураах
 63 дугаар зүйл. Татварын өрийг үл маргах журмаар гаргуулах
 64 дүгээр зүйл. Эд хөрөнгө, цалин хөлс, бусад орлогоос татварын өрийг гаргуулах
 65 дугаар зүйл. Татвар төлөгчийн цалин хөлс, бусад орлогоос татварын өр гаргуулах журам
 66 дугаар зүйл. Татвар төлөгчийн эд хөрөнгөөс татварын өр гаргуулах журам
 67 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө битүүмжлэх
 68 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө битүүмжлэх журам
 69 дүгээр зүйл. Эд хөрөнгө барьцаалах үндэслэл, журам
 70 дугаар зүйл. Шүүхэд нэхэмжлэл гаргах
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Бусад байгууллагын үүрэг
 71 дүгээр зүйл. Банк, санхүүгийн болон холбогдох бусад байгууллагын хүлээх үүрэг
 72 дугаар зүйл. Татвар төлөгчийн гомдлыг хянан шийдвэрлэх
 73 дугаар зүйл. Татварын улсын байцаагчид хүлээлгэх хариуцлага
 74 дүгээр зүйл. Татварын хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
 75 дугаар зүйл. Татварын хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх захиргааны хариуцлага
 76 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
  Нэмэлт өөрчлөлт
2008-12-19
2009-03-12
2009-07-16
2010-06-24
2010-11-25
  Өмнөх хувилбар
МОНГОЛ УЛСЫН ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.