• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 07 сарын 27 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ЖИЖИГ, ДУНД YЙЛДВЭРИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
 4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч
 5 дугаар зүйл. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч
 6 дугаар зүйл. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн бүртгэл, тэмдэглэл
 7 дугаар зүйл. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийг бүртгэлээс хасах
 8 дугаар зүйл. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид хамаарахгүй этгээд
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Жижиг, дунд үйлдвэрийн талаархи төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүрэн эрх
 9 дүгээр зүйл. Улсын Их Хурлын бүрэн эрх
 10 дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх
 11 дүгээр зүйл. Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрх
 12 дугаар зүйл. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүрэн эрх
 13 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн эрх, үүрэг
 14 дүгээр зүйл. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн эрх, үүрэг
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Төрөөс жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих бодлого, үндсэн чиглэл
 15 дугаар зүйл. Төрөөс жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих талаар баримтлах бодлого, үндсэн чиглэл
 16 дугаар зүйл. Бизнесийн шинэчлэл, шинээр бизнес эрхлэх болон бүтээлч үйл ажиллагааг дэмжих
 17 дугаар зүйл. Жижиг, дунд үйлдвэрийн менежментийн үндэс суурийг бэхжүүлэх
 18 дугаар зүйл. Эдийн засаг, нийгмийн өөрчлөлтөд зохицох чадварыг нэмэгдүүлэх, эрсдэлээс хамгаалах
 19 дүгээр зүйл. Санхүүжилтийг дэмжих, өөрийн хөрөнгийн хангалттай байдлыг сайжруулах
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих арга хэмжээний удирдлага, зохион байгуулалт
 20 дугаар зүйл. Жижиг, дунд үйлдвэрийн үндэсний зөвлөл
 21 дүгээр зүйл. Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр
 22 дугаар зүйл. Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан
 23 дугаар зүйл. Бизнес инкубацийн үйлчилгээ
 24 дүгээр зүйл. Мэдээллийн сан
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Бусад зүйл
 25 дугаар зүйл. Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.