• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ

2002 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр
Улаанбаатар хот
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Төрийн алба, түүний ангилал
 4 дүгээр зүйл. Төрийн албаны зарчим
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Төрийн албан тушаал
 5 дугаар зүйл. Төрийн албан тушаалын ангилал, төрөл
 6 дугаар зүйл. Төрийн улс төрийн албан тушаал
 7 дугаар зүйл. Төрийн захиргааны албан тушаал, түүний ангилал
 8 дугаар зүйл. Төрийн тусгай албан тушаал
 9 дүгээр зүйл. Төрийн үйлчилгээний албан тушаал
 10 дугаар зүйл. Төрийн албан тушаалд тавих шаардлага
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Төрийн албан хаагч
 11 дүгээр зүйл. Төрийн албан хаагч
 12 дугаар зүйл. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг
 13 дугаар зүйл. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүрэг
 14 дүгээр зүйл. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг эрх
 15 дугаар зүйл. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйл
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхлэх болзол, журам
 16 дугаар зүйл. Төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхлэх болзол
 17 дугаар зүйл. Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх, төрийн жинхэнэ албан тушаалд авах
 18 дугаар зүйл. Төрийн жинхэнэ албаны туршилтын хугацаа
 19 дүгээр зүйл. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх
 20 дугаар зүйл. Төрийн жинхэнэ албан тушаалын зэрэг дэв
 21 дүгээр зүйл. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх
 22 дугаар зүйл. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах
 23 дугаар зүйл. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг захиргааны санаачилгаар албан тушаалаас нь бууруулах, төрийн албанаас чөлөөлөх, түр чөлөөлөх
 24 дүгээр зүйл. Төрийн жинхэнэ албан хаагч төрийн албанаас чөлөөлөгдөх
 25 дугаар зүйл. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг төрийн албанаас халах
 26 дугаар зүйл. Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, баталгаа
 27 дугаар зүйл. Төрийн албан хаагчийн баталгаа
 28 дугаар зүйл. Төрийн албан хаагчийн цалин хөлс
 29 дүгээр зүйл. Төрийн албан хаагчид олгох нөхөх төлбөр
 30 дугаар зүйл. Төрийн албан хаагчид олгох тусламж
 31 дүгээр зүйл. Төрийн албан хаагчийн шагнал, урамшил
 32 дугаар зүйл. Төрийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Төрийн албаны удирдлага, зохион байгуулалт
 33 дугаар зүйл. Төрийн албаны удирдлага
 34 дүгээр зүйл. Төрийн албаны төв байгууллага
 35 дугаар зүйл. Зөвлөлийн бүрэн эрх
 36 дугаар зүйл. Төрийн албаны стандарт
 37 дугаар зүйл. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг, тоо бүртгэл
 38 дугаар зүйл. Төрийн албаны санхүүжилт
 39 дүгээр зүйл. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хянан шийдвэрлэх
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Бусад зүйл
 40 дугаар зүйл. Хориглох зүйл
 41 дүгээр зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
  Нэмэлт өөрчлөлт
2002-11-08
2003-01-02
2003-01-10
2003-01-10
2003-05-30
2003-06-20
2005-05-26
2005-11-17
2006-01-12
2007-08-02
2007-11-01
2007-11-30
2008-05-06
2008-12-19
2009-03-12
2009-03-12
2009-04-09
2009-11-06
2009-12-03
  УДШ-ийн тайлбар
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 21, Огноо: 2005-07-05
Төрийн албаны тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай
Дугаар: 21, Огноо: 2005-07-05
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.