• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ

2002 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Иргэний хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Иргэний хууль тогтоомжийг хэрэглэх
 4 дүгээр зүйл. Иргэний хуулийг төсөөтэй хэрэглэх
 5 дугаар зүйл. Иргэний хууль тогтоомжийг буцаан хэрэглэх
 6 дугаар зүйл. Иргэний эрх зүйн харилцааны объект
 7 дугаар зүйл. Иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогч
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Иргэний эрх зүйн харилцаа үүсэх үндэслэл, хамгаалалт, иргэний эрх зүйн харилцаанд эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх
 8 дугаар зүйл. Иргэний эрх зүйн харилцаа үүсэх үндэслэл
 9 дүгээр зүйл. Иргэний эрх зүйн хамгаалалт
 10 дугаар зүйл. Аргагүй хамгаалалт
 11 дүгээр зүйл. Гарцаагүй байдлын улмаас хийсэн үйлдэл
 12 дугаар зүйл. Өөртөө туслах
 13 дугаар зүйл. Иргэний эрх зүйн харилцаанд эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Иргэн
 14 дүгээр зүйл. Иргэний эрх зүйн чадвар
 15 дугаар зүйл. Иргэний эрх зүйн бүрэн чадамж
 16 дугаар зүйл. Иргэний эрх зүйн бүрэн бус чадамж
 17 дугаар зүйл. Иргэний эрх зүйн зарим чадамж
 18 дугаар зүйл. Иргэний эрх зүйн чадамжгүй иргэн
 19 дүгээр зүйл. Иргэний эрх зүйн чадамжийг хязгаарлах
 20 дугаар зүйл. Иргэний нэр
 21 дүгээр зүйл. Иргэний нэр, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг хамгаалах
 22 дугаар зүйл. Иргэний оршин суугаа газар
 23 дугаар зүйл. Иргэнийг сураггүй алга болсонд тооцох
 24 дүгээр зүйл. Иргэнийг нас барсан гэж зарлах
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Хуулийн этгээд
 25 дугаар зүйл. Хуулийн этгээд
 26 дугаар зүйл. Хуулийн этгээдийн иргэний эрх зүйн чадвар
 27 дугаар зүйл. Ноцтой төөрөгдлийн улмаас хийсэн хэлцэл
 28 дугаар зүйл. Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газар
 29 дүгээр зүйл. Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газар
 30 дугаар зүйл. Хуулийн этгээдийг байгуулах
 31 дүгээр зүйл. Хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах
 32 дугаар зүйл. Хуулийн этгээдийг татан буулгах
 33 дугаар зүйл. Хуулийн этгээдийн төрөл
 34 дүгээр зүйл. Компани
 35 дугаар зүйл. Нөхөрлөл
 36 дугаар зүйл. Холбоо, сан, хоршоо
 37 дугаар зүйл. Сангийн тусгай зохицуулалт
 38 дугаар зүйл. Санг татан буулгах журам
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
 39 дүгээр зүйл. Хэлцэл
 40 дугаар зүйл. Хүсэл зоригийн илэрхийлэл хүчин төгөлдөр байх
 41 дүгээр зүйл. Хүсэл зоригийг тайлбарлах
 42 дугаар зүйл. Хэлцлийн хэлбэр
 43 дугаар зүйл. Хэлцэл хийсэн гэж үзэх
 44 дүгээр зүйл. Болзол тавьж хийсэн хэлцэл
 45 дугаар зүйл. Болзол тавьж хийсэн хэлцэл хүчин төгөлдөр бус байх
 46 дугаар зүйл. Болзол хүчин төгөлдөр бус болох
 47 дугаар зүйл. Болзол хангагдсан гэж үзэх
 48 дугаар зүйл. Болзол тавьж хэлцэл хийсэн этгээдийн үүрэг
 49 дүгээр зүйл. Биржийн хэлцэл
 50 дугаар зүйл. Зөвшөөрлөөр хийх хэлцэл
 51 дүгээр зүйл. Зөвшөөрлөө хүчингүй болгох
 52 дугаар зүйл. Зөвшөөрлийг буцааж хэрэглэхгүй байх нөхцөл
 53 дугаар зүйл. Эрх олгогдоогүй этгээдийн үйлдэл хүчин төгөлдөр байх
 54 дүгээр зүйл. Насанд хүрээгүй буюу 14-өөс 18 хүртэлх насны иргэн зөвшөөрөлгүй хийсэн хэлцэл
 55 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй буюу 14-18 хүртэлх насны иргэний бие дааж хийх хэлцэл
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Хүчин төгөлдөр бус хэлцэл
 56 дугаар зүйл. Хүчин төгөлдөр бус байх хэлцэл
 57 дугаар зүйл. Хүчин төгөлдөр бус гэж тооцож болох хэлцэл
 58 дугаар зүйл. Ноцтой төөрөгдлийн улмаас хийсэн хэлцэл
 59 дүгээр зүйл. Хууран мэхэлж хийсэн хэлцэл
 60 дугаар зүйл. Хүч хэрэглэж хийсэн хэлцэл
 61 дүгээр зүйл. Хэлцлийн зарим хэсэг хүчин төгөлдөр бус болох
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Төлөөлөл
 62 дугаар зүйл. Хэлцэлд төлөөлөх
 63 дугаар зүйл. Төлөөлөгч
 64 дүгээр зүйл. Төлөөлөх бүрэн эрх
 65 дугаар зүйл. Төлөөлөх бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх
 66 дугаар зүйл. Төлөөлүүлэгчийн хүсэл зоригийн илэрхийллийн давуу байдал
 67 дугаар зүйл. Төлөөлөл өөрчлөгдөх, дуусгавар болох
 68 дугаар зүйл. Төлөөлөх бүрэн эрхгүй этгээдийн хийсэн хэлцэл
 69 дүгээр зүйл. Төлөөлөх бүрэн эрхгүй этгээдийн хариуцлага
 70 дугаар зүйл. Төлөөлөгч өөртэйгээ хэлцэл хийхгүй байх
НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Хугацааг тодорхойлох, тоолох
 71 дүгээр зүйл. Хугацаа тодорхойлох
 72 дугаар зүйл. Хугацаа тоолох журам
 73 дугаар зүйл. Хугацаа тоолж дуусах
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Хөөн хэлэлцэх хугацаа
 74 дүгээр зүйл. Хөөн хэлэлцэх хугацаа хамаарах шаардах эрх
 75 дугаар зүйл. Хөөн хэлэлцэх ерөнхий болон тусгай хугацаа
 76 дугаар зүйл. Хөөн хэлэлцэх хугацааг тоолох
 77 дугаар зүйл. Нэмэгдэл үүргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа дуусгавар болох
 78 дугаар зүйл. Хөөн хэлэлцэх хугацаа түр зогсох
 79 дүгээр зүйл. Хөөн хэлэлцэх хугацаа тасалдах
 80 дугаар зүйл. Хуулийн хүчин төгөлдөр шаардлагын хөөн хэлэлцэх хугацаа
 81 дүгээр зүйл. Эрх залгамжлал дахь хөөн хэлэлцэх хугацаа
 82 дугаар зүйл. Хөөн хэлэлцэх хугацаа өнгөрсний үр дагавар
АРАВДУГААР БҮЛЭГ
Эдийн болон эдийн бус баялаг
 83 дугаар зүйл. Хөрөнгө
 84 дүгээр зүйл. Эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгө
 85 дугаар зүйл. Эд юмсын бүрдэл хэсэг
 86 дугаар зүйл. Эд юмсын дагалдах зүйл
 87 дугаар зүйл. Салгаж үл болох буюу хязгаарлагдмал эрх
 88 дугаар зүйл. Эд юмс болон эрхийн үр шим
АРВАН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Эзэмшил
 89 дүгээр зүйл. Эзэмшил үүсэх
 90 дугаар зүйл. Шударга эзэмшигч
 91 дүгээр зүйл. Эд хөрөнгө эзэмшигчийг өмчлөгч гэж тооцох
 92 дугаар зүйл. Эзэмших, ашиглах эрх хэрэгжүүлэхэд саад болж байгаа үйлдлийг зогсоохыг шаардах
 93 дугаар зүйл. Хууль ёсны эзэмшигчийн эрх
 94 дүгээр зүйл. Шударга эзэмшигчийн эрх, үүрэг
 95 дугаар зүйл. Шударга бус эзэмшигчийн эрх, үүрэг
 96 дугаар зүйл. Эзэмшил дуусгавар болох
 97 дугаар зүйл. Эзэмшилд байх хугацаа тасалдах
 98 дугаар зүйл. Оюуны үнэт зүйл, эрхийг эзэмшилдээ авах
АРВАН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Өмч
 99 дүгээр зүйл. Өмчийн төрөл, хэлбэр
 100 дугаар зүйл. Өмчлөгч
 101 дүгээр зүйл. Өмчлөх эрх
 102 дугаар зүйл. Газар өмчлөх
 103 дугаар зүйл. Өмчлөгчийн эрхийг хязгаарлах
 104 дүгээр зүйл. Эзэмшилд байх хугацаанаас шалтгаалж өмчлөх эрх олж авах
 105 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг олж авах давуу эрх
 106 дугаар зүйл. Өмчлөгчийн шаардах эрх
 107 дугаар зүйл. Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн зөрчигдсөн эрхийг сэргээх
 108 дугаар зүйл. Дундын өмч
 109 дүгээр зүйл. Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг шилжүүлэх
 110 дугаар зүйл. Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх дуусгавар болох
 111 дүгээр зүйл. Хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг шилжүүлэх
 112 дугаар зүйл. Эд хөрөнгийн үнийг төлснөөр өмчлөх эрх шилжих
 113 дугаар зүйл. Үнэт цаас буюу дагалдах баримт бичгийг шилжүүлснээр өмчлөх эрх шилжих
 114 дүгээр зүйл. Өмчлөх эрхийг шударгаар олж авах
 115 дугаар зүйл. Эзэнгүй эд юмсыг олж авах
 116 дугаар зүйл. Гээгдэл эд хөрөнгө
 117 дугаар зүйл. Алдуул мал
 118 дугаар зүйл. Дарагдмал үнэт зүйл
 119 дүгээр зүйл. Эд хөрөнгө нийлэх, холилдох
 120 дугаар зүйл. Эд хөрөнгийг дахин боловсруулах
 121 дүгээр зүйл. Өмчлөх эрх шилжсэнээр бусдын эрх дуусгавар болох
 122 дугаар зүйл. Эдийн бус хөрөнгө өмчлөх эрх олж авах
 123 дугаар зүйл. Шаардах эрхээ шилжүүлэх
 124 дүгээр зүйл. Өр шилжих
 125 дугаар зүйл. Гэр бүлийн хөрөнгө, түүний зохицуулалт
 126 дугаар зүйл. Гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын хөрөнгө
 127 дугаар зүйл. Гэр бүлийн гишүүний хуваарьт хөрөнгө
 128 дугаар зүйл. Хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах
 129 дүгээр зүйл. Гэр бүлийн дундаа хамтран өмчлөх эд хөрөнгөөс гишүүнд ногдох хэсгийг тодорхойлох
 130 дугаар зүйл. Гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгийг хуваах
 131 дүгээр зүйл. Гэр бүлийн гишүүн гэр бүлийн бүрэлдэхүүнээс гарах
 132 дугаар зүйл. Гэрлэгчид хөрөнгийн эрхээ гэрээгээр зохицуулах
 133 дугаар зүйл. Гэрээг өөрчлөх, цуцлах
 134 дүгээр зүйл. Хөрш залгаа эд хөрөнгө
 135 дугаар зүйл. Хөршийн нөлөөллийг хориглон хязгаарлах буюу хориглон хязгаарлаж үл болох
 136 дугаар зүйл. Урсгал усыг ашиглах
 137 дугаар зүйл. Хөршийн хил зөрчсөн үйлдлийг хүлээн зөвшөөрөх
 138 дугаар зүйл. Хөршийн газраар дамжин өнгөрөх зам, шугам хоолой барьж байгуулах
 139 дүгээр зүйл. Хөршийн хилийн зааг тогтоох
 140 дугаар зүйл. Хөршийн хилийн заагийн байгууламжийг дундаа ашиглах
 141 дүгээр зүйл. Хөршийн эрхэд хөөн хэлэлцэх хугацаа хамаарахгүй байх
 142 дугаар зүйл. Нийтийн зориулалттай орон сууц өмчлөх
 143 дугаар зүйл. Сууц өмчлөгчдийн холбоо
 144 дүгээр зүйл. Холбоог татан буулгах
 145 дугаар зүйл. Орон сууц дангаар өмчлөх эрх үүсэх, дуусгавар болох
 146 дугаар зүйл. Орон сууцны дангаар өмчлөх болон дундын өмчлөлийн зүйл
 147 дугаар зүйл. Орон сууцны дундын өмчлөлийн зүйлийн төлбөр, зардлыг хуваарилах
 148 дугаар зүйл. Орон сууц өмчлөгчийн эрх, үүрэг
 149 дүгээр зүйл. Орон сууц өмчлөгчдийн шаардах эрх
 150 дугаар зүйл. Бусдын газар дээр барилга, байгууламж барих эрх
 151 дүгээр зүйл. Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгчийн эрхийг хязгаарлах эрх /сервитут/
 152 дугаар зүйл. Бусдын эд хөрөнгийг хязгаартайгаар эзэмших, ашиглах эрх /узуфрукт/
АРВАН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Барьцааны эрх
 153 дугаар зүйл. Барьцаа
 154 дүгээр зүйл. Барьцааны зүйл
 155 дугаар зүйл. Барьцааны эрхийг шилжүүлэх
 156 дугаар зүйл. Барьцааны гэрээ
 157 дугаар зүйл. Барьцааны зүйлийн талаар талуудын эдлэх эрх, хүлээх үүрэг
 158 дугаар зүйл. Барьцаалагчийн шаардлагыг хангах
 159 дүгээр зүйл. Барьцааны зүйлийг худалдах
 160 дугаар зүйл. Барьцааны эрх дуусгавар болох
 161 дүгээр зүйл. Барьцаагаар хангагдах шаардлагыг шилжүүлэх
 162 дугаар зүйл. Зөвшөөрөл авах
 163 дугаар зүйл. Хөдлөх эд хөрөнгө болон эрхийг худалдах
 164 дүгээр зүйл. Эрх барьцаалах
 165 дугаар зүйл. Ипотек
 166 дугаар зүйл. Ипотекийн бүртгэл
 167 дугаар зүйл. Баталгаат ипотек
 168 дугаар зүйл. Ипотек өмчлөгчид шилжих
 169 дүгээр зүйл. Үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн шаардлагыг хангах
 170 дугаар зүйл. Үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн эрхийг хамгаалах
 171 дүгээр зүйл. Өмчлөгчийн хэлцэл хийх эрхийг үл хязгаарлах
 172 дугаар зүйл. Ипотек болон шаардлага шилжих
 173 дугаар зүйл. Ипотек болон шаардах эрхээс татгалзах
 174 дүгээр зүйл. Үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдахыг шаардах
 175 дугаар зүйл. Шүүхийн шийдвэрийн үндсэн дээр барьцааны зүйлийг албадан худалдах
 176 дугаар зүйл. Дуудлага худалдааг зогсоох, түр хойшлуулах
 177 дугаар зүйл. Дуудлага худалдаа явуулах үеийн үнэ
 178 дугаар зүйл. Дуудлага худалдааны зүйлийг өмчлөх эрх үүсэх
 179 дүгээр зүйл. Дуудлага худалдаанаас орсон орлогыг хуваарилах
 180 дугаар зүйл. Дуудлага худалдаа зохион байгуулах эрх бүхий этгээдийн үйл ажиллагаанаас үүсэх хариуцлага
 181 дүгээр зүйл. Үл хөдлөх эд хөрөнгийг бусдын удирдлагад шилжүүлэх
 182 дугаар зүйл. Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх эрх
 183 дугаар зүйл. Улсын бүртгэлд бичигдсэн тэмдэглэл үнэн зөв байх
 184 дүгээр зүйл. Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй эрхийн дараалал
 185 дугаар зүйл. Улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийх
АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Ерөнхий үндэслэл
 186 дугаар зүйл. Үүргийн харилцаа
 187 дугаар зүйл. Үүрэг үүсэх үндэслэл
 188 дугаар зүйл. Мэдээлэл өгөх үүрэг
АРВАН ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Гэрээний эрх зүй
 189 дүгээр зүйл. Гэрээний талуудын чөлөөт байдал
 190 дугаар зүйл. Ирээдүйд бий болох буюу бэлэн байгаа эд хөрөнгийн хувьд хийх гэрээ
 191 дүгээр зүйл. Өвлөгдөх эд хөрөнгийн талаар байгуулах гэрээ
 192 дугаар зүйл. Эд хөрөнгийн дагалдах зүйлд үүрэг хамаарах
 193 дугаар зүйл. Үүргийн гүйцэтгэлийг тодорхойлох
 194 дүгээр зүйл. Гэрээний бус үүрэгт хамаарах журам
 195 дугаар зүйл. Гэрээ байгуулах санал
 196 дугаар зүйл. Гэрээг байгуулсанд тооцох
 197 дугаар зүйл. Үнэ хаялцуулах ажиллагаа
 198 дугаар зүйл. Гэрээг тайлбарлах
 199 дүгээр зүйл. Хүлээн зөвшөөрснөөр гэрээ хүчин төгөлдөр болох
 200 дугаар зүйл. Стандарт нөхцөл гэрээний салшгүй хэсэг болох
 201 дүгээр зүйл. Стандарт нөхцөлийг тайлбарлах
 202 дугаар зүйл. Стандарт нөхцөл хүчин төгөлдөр бус байх
 203 дугаар зүйл. Гуравдагч этгээдэд ашигтай гэрээний шаардах эрх
 204 дүгээр зүйл. Гэрээнээс татгалзах журам
 205 дугаар зүйл. Гэрээний аль нэг тал нь гэрээнээс татгалзсанаас үүсэх үр дагавар
АРВАН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Үүрэг гүйцэтгэх
 206 дугаар зүйл. Үүрэг гүйцэтгэх зарчим
 207 дугаар зүйл. Үүрэг гүйцэтгэх газар
 208 дугаар зүйл. Үүрэг гүйцэтгэх хугацаа
 209 дүгээр зүйл. Үүрэг гүйцэтгэхээс татгалзах
 210 дугаар зүйл. Гуравдагч этгээдээр үүрэг гүйцэтгүүлэх
 211 дүгээр зүйл. Үүргийн гүйцэтгэлийг хүлээлгэн өгөх
 212 дугаар зүйл. Сонгох үүрэг
 213 дугаар зүйл. Үүргийг хэсэгчлэн гүйцэтгэх
 214 дүгээр зүйл. Үүргийн гүйцэтгэлийн чанар
 215 дугаар зүйл. Үүргийн гүйцэтгэлийг саатуулах эрх
 216 дугаар зүйл. Үүрэг гүйцэтгэх дараалал
 217 дугаар зүйл. Төлбөр гүйцэтгэх мөнгөн тэмдэгт
 218 дугаар зүйл. Төлбөр гүйцэтгэх мөнгөний ханш
АРВАН ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Үүргийн гүйцэтгэлд саад болох нөхцөл байдал
 219 дүгээр зүйл. Үүрэг гүйцэтгэгчийн буруугаас үүрэг гүйцэтгэх боломжгүй болох
 220 дугаар зүйл. Нөхцөл байдал өөрчлөгдсөнөөс үүрэг гүйцэтгэх боломжгүй болох
 221 дүгээр зүйл. Хүндэтгэн үзэх үндэслэлээр талууд гэрээнээс татгалзах
 222 дугаар зүйл. Үүрэг гүйцэтгэгч хугацаа хэтрүүлэх
 223 дугаар зүйл. Үүрэг гүйцэтгүүлэгч хугацаа хэтрүүлэх
 224 дүгээр зүйл. Үүрэг гүйцэтгүүлэгч хугацаа хэтрүүлснээс үүсэх үүрэг
 225 дугаар зүйл. Үүрэг зөрчсөнөөс талууд гэрээнээс татгалзах
 226 дугаар зүйл. Нэмэлт хугацаа тогтоох, урьдчилан сануулах шаардлагагүй нөхцөл байдал
 227 дугаар зүйл. Үүрэг зөрчсөнөөс үүсэх хариуцлага
АРВАН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Гэм хорыг арилгах
 228 дугаар зүйл. Гэм хорыг арилгуулах эрх
 229 дүгээр зүйл. Гэм хорыг арилгах хэмжээ
 230 дугаар зүйл. Эдийн бус гэм хорыг арилгах
АРВАН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга
 231 дүгээр зүйл. Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга
 232 дугаар зүйл. Анз
 233 дугаар зүйл. Дэнчин
 234 дүгээр зүйл. Баталгаа
 235 дугаар зүйл. Үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар эд хөрөнгө өмчлөлд шилжүүлэх гэрээ /фидуци/
ХОРЬДУГААР БҮЛЭГ
Үүрэг дуусгавар болох
 236 дугаар зүйл. Үүрэг гүйцэтгэснээр үүрэг дуусгавар болох
 237 дугаар зүйл. Хадгалалтад шилжүүлснээр үүрэг дуусгавар болох
 238 дугаар зүйл. Харилцан шаардлага бүхий үүргийг тооцож дуусгавар болгох
 239 дүгээр зүйл. Өрийг хүчингүй болгосноор үүрэг дуусгавар болох
 240 дугаар зүйл. Үүрэг дуусгавар болох бусад үндэслэл
ХОРИН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Үүрэгт олон этгээд оролцох
 241 дүгээр зүйл. Хамтран үүрэг гүйцэтгүүлэгчид
 242 дугаар зүйл. Хамтран үүрэг гүйцэтгэгчид
ХОРИН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Худалдах-худалдан авах болон арилжаа
 243 дугаар зүйл. Худалдах-худалдан авах гэрээ
 244 дүгээр зүйл. Худалдах-худалдан авах гэрээний үнэ
 245 дугаар зүйл. Хөрөнгө шилжүүлэхтэй холбогдсон зардлыг хуваарилах
 246 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө илгээх талаар худалдагчийн хүлээх үүрэг
 247 дугаар зүйл. Үр шим болон эрсдэл худалдан авагчид шилжих
 248 дугаар зүйл. Эд хөрөнгийг хүлээн авсанд тооцох
 249 дүгээр зүйл. Гэрээний талууд үүргээсээ татгалзах
 250 дугаар зүйл. Худалдсан эд хөрөнгийг эзэмшилдээ авах давуу эрх
 251 дүгээр зүйл. Худалдсан эд хөрөнгийн биет байдлын доголдол
 252 дугаар зүйл. Худалдсан эд хөрөнгийн эрхийн доголдол
 253 дугаар зүйл. Эд хөрөнгийн доголдлын талаархи худалдагчийн эрх, үүрэг
 254 дүгээр зүйл. Эд хөрөнгийн доголдлын талаархи худалдан авагчийн эрх, үүрэг
 255 дугаар зүйл. Худалдан авагч шаардлага гаргах эрхээ алдах
 256 дугаар зүйл. Эд хөрөнгийн доголдолтой холбогдуулан гэрээг цуцлах
 257 дугаар зүйл. Хариуцлагыг хязгаарласан хэлцэл хүчин төгөлдөр бус байх
 258 дугаар зүйл. Худалдсан эд хөрөнгийг хадгалах үүрэг
 259 дүгээр зүйл. Хадгалж байгаа эд хөрөнгийг худалдах
 260 дугаар зүйл. Эрх, шаардлага, бусад хөрөнгө худалдах-худалдан авах
 261 дүгээр зүйл. Гэрээний талууд үүргээ зөрчсөнөөс учирсан гэм хорыг арилгах
 262 дугаар зүйл. Зээлээр худалдах-худалдан авах гэрээ
 263 дугаар зүйл. Зээлээр худалдах-худалдан авах гэрээний хэлбэр
 264 дүгээр зүйл. Худалдагч гэрээнээс татгалзах
 265 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө буцаан худалдан авах худалдагчийн эрх
 266 дугаар зүйл. Гэрээний үнэ
 267 дугаар зүйл. Эд хөрөнгийг буцаан худалдаж байгаа талын хүлээх үүрэг
 268 дугаар зүйл. Буцаан худалдан авах эрх хэрэгжүүлэх хугацаа
 269 дүгээр зүйл. Ирээдүйд эд хөрөнгө худалдах-худалдан авах гэрээ
 270 дугаар зүйл. Худалдан авах давуу эрхийг хэрэгжүүлэх
 271 дүгээр зүйл. Худалдагчийн гуравдагч этгээдтэй хийсэн хэлцэл хүчин төгөлдөр бус байх
 272 дугаар зүйл. Гуравдагч этгээдийн хүлээх нэмэгдэл үүрэг
 273 дугаар зүйл. Худалдан авах давуу эрх үл шилжих
 274 дүгээр зүйл. Арилжааны гэрээ
 275 дугаар зүйл. Арилжих хөрөнгийн үнийн зөрүүг тооцох
ХОРИН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Бэлэглэл
 276 дугаар зүйл. Бэлэглэлийн гэрээ
 277 дугаар зүйл. Бэлэглэгчийн эрхийг хязгаарлах
 278 дугаар зүйл. Бэлэглэгчийн хүлээх хариуцлага
 279 дүгээр зүйл. Тусгай зориулалттай хийсэн бэлэглэлийн гэрээ
 280 дугаар зүйл. Бэлэглэлийн гэрээг хүчингүй болгох
ХОРИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Зээл
 281 дүгээр зүйл. Зээлийн гэрээ
 282 дугаар зүйл. Зээлийн гэрээний хүү
 283 дугаар зүйл. Зээлийн гэрээний хугацаа
 284 дүгээр зүйл. Зээлийг нэн даруй буцаан шаардах
 285 дугаар зүйл. Зээл олгохоос татгалзах
 286 дугаар зүйл. Барьцаалан зээлдэх журмаар зээл олгох
ХОРИН ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Эд хөрөнгө хөлслөх
 287 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө хөлслөх гэрээ
 288 дугаар зүйл. Хөлслүүлэгчийн эрх, үүрэг
 289 дүгээр зүйл. Хөлслөгчийн эрх, үүрэг
 290 дугаар зүйл. Эд хөрөнгийн доголдол
 291 дүгээр зүйл. Хөлслөгч хариуцлага хүлээхгүй байх үндэслэл
 292 дугаар зүйл. Хөлс төлөх журам
 293 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө хөлслөх гэрээний хугацаа
 294 дүгээр зүйл. Эд хөрөнгө хөлслөх гэрээ дуусгавар болох
 295 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө хөлслөх гэрээ дуусгавар болсны үр дагавар
 296 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө хөлслөх гэрээ үргэлжлэх буюу сунгах
 297 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө гуравдагч этгээдийн өмчлөлд шилжсэний үр дагавар
 298 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө хөлслөх гэрээний талуудын шаардлагыг хангах хөөн хэлэлцэх хугацаа
 299 дүгээр зүйл. Хөлслөгч эзэмшлээ хамгаалах эрх
 300 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө хөлслөх гэрээ хүчин төгөлдөр бус байх
 301 дүгээр зүйл. Хөлслүүлэгчийн саатуулан барих эрх
 302 дугаар зүйл. Орон сууц хөлслөх гэрээ
 303 дугаар зүйл. Орон сууц хөлслөгчийн давуу эрх
 304 дүгээр зүйл. Орон сууц хөлслөгч гэрээнээс татгалзах
 305 дугаар зүйл. Орон сууцыг дамжуулан хөлслөх
 306 дугаар зүйл. Орон сууц хөлслөгчийн гэр бүлийн гишүүдийн эрх
 307 дугаар зүйл. Түр суугч
 308 дугаар зүйл. Орон сууц өмчлөх эрх өөр өмчлөгчид шилжих
 309 дүгээр зүйл. Орон сууцны байшинг буулгахад орон сууц хөлслөх гэрээ дуусгавар болох
 310 дугаар зүйл. Ажил олгогчоос хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчтай хийсэн орон сууц хөлслөх гэрээ
 311 дүгээр зүйл. Албаны орон сууц
ХОРИН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Санхүүгийн түрээс /лизинг/
 312 дугаар зүйл. Санхүүгийн түрээсийн гэрээ
 313 дугаар зүйл. Санхүүгийн түрээсийн гэрээний хэлбэр, нөхцөл
 314 дүгээр зүйл. Түрээслүүлэгчийн хүлээх хариуцлага
 315 дугаар зүйл. Түрээслүүлэгчийн шаардлагын хэмжээг тодорхойлох
 316 дугаар зүйл. Санхүүгийн түрээсийн гэрээнд гуравдагч этгээдийн эрх, үүрэг
 317 дугаар зүйл. Санхүүгийн түрээсийн гэрээнд хамаарах бусад зүйл
ХОРИН ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Түрээс
 318 дугаар зүйл. Түрээсийн гэрээ
 319 дүгээр зүйл. Түрээсийн төлбөр
 320 дугаар зүйл. Түрээсийн гэрээний хугацаа
 321 дүгээр зүйл. Газрыг хэрэглэгдэхүүний хамт түрээслэх
 322 дугаар зүйл. Үйлдвэр, аж ахуйг түрээслэх
 323 дугаар зүйл. Дамжуулан түрээслэх
 324 дүгээр зүйл. Түрээслэгч солигдох
 325 дугаар зүйл. Түрээслэгч нас барсны дараа түрээсийн гэрээ үргэлжлэх
 326 дугаар зүйл. Түрээслэгчийн хариуцлага
ХОРИН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Хөдөө аж ахуйн зориулалттай газрын түрээс
 327 дугаар зүйл. Хөдөө аж ахуйн зориулалттай газрын түрээсийн гэрээ
 328 дугаар зүйл. Гэрээгээр шилжүүлэх эд хөрөнгө
 329 дүгээр зүйл. Түрээслүүлэгчийн барьцааны эрх
 330 дугаар зүйл. Гэрээний хугацааг сунгах
 331 дүгээр зүйл. Зайлшгүй зардал төлөх үүрэг
 332 дугаар зүйл. Гэрээ дуусгавар болох үеийн талуудын эрх, үүрэг
ХОРИН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Франчайз
 333 дугаар зүйл. Франчайзийн гэрээ
 334 дүгээр зүйл. Гэрээний талуудын үүрэг
 335 дугаар зүйл. Франчайзийн гэрээний хэлбэр
 336 дугаар зүйл. Франчайзийн гэрээний хугацаа
 337 дугаар зүйл. Өрсөлдөөнийг хязгаарлах
 338 дугаар зүйл. Талуудын хүлээх хариуцлага
ГУЧДУГААР БҮЛЭГ
Эд хөрөнгө үнэ төлбөргүй ашиглах
 339 дүгээр зүйл. Эд хөрөнгө үнэ төлбөргүй ашиглах гэрээ
 340 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө үнэ төлбөргүй ашиглаж байгаа этгээдийн үүрэг
 341 дүгээр зүйл. Эд хөрөнгөө үнэ төлбөргүй ашиглуулах гэрээг цуцлах
 342 дугаар зүйл. Талуудын хүлээх хариуцлага
ГУЧИН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Ажил гүйцэтгэх
 343 дугаар зүйл. Ажил гүйцэтгэх гэрээ
 344 дүгээр зүйл. Ажил гүйцэтгэгчид төлөх хөлс
 345 дугаар зүйл. Гүйцэтгэх ажлын төсөв
 346 дугаар зүйл. Хөлс төлөх хугацаа
 347 дугаар зүйл. Ерөнхий болон туслан гүйцэтгэгч
 348 дугаар зүйл. Ажил гүйцэтгэх гэрээний хугацаа
 349 дүгээр зүйл. Ажил гүйцэтгэгчийн хариуцлагын талаар гомдлын шаардлага гаргах хугацаа
 350 дугаар зүйл. Ажил гүйцэтгэгчийн үүрэг
 351 дүгээр зүйл. Захиалагчийн үүрэг
 352 дугаар зүйл. Ажил гүйцэтгэх гэрээний талуудын гаргах шаардлага
 353 дугаар зүйл. Ажлын үр дүнгийн доголдол
 354 дүгээр зүйл. Ажил гүйцэтгэгчийн барьцааны эрх
 355 дугаар зүйл. Гэрээ цуцлах
 356 дугаар зүйл. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлын үед эрсдлийг хуваарилах
 357 дугаар зүйл. Ажил гүйцэтгэхтэй холбогдсон хэлцэл хүчин төгөлдөр бус байх
 358 дугаар зүйл. Ажил гүйцэтгэх тодорхой төрлийн гэрээний зохицуулалт
ГУЧИН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Хөлсөөр ажиллах
 359 дүгээр зүйл. Хөлсөөр ажиллах гэрээ
 360 дугаар зүйл. Хөлсөөр ажиллах гэрээний хөлс
 361 дүгээр зүйл. Ажиллагч үүргийг биечлэн гүйцэтгэх
 362 дугаар зүйл. Ажил, үйлчилгээг хүлээн авахаас татгалзах
 363 дугаар зүйл. Ажиллагчийг ажил, үйлчилгээ явуулах нөхцөлөөр хангах
 364 дүгээр зүйл. Гэрээ дуусгавар болох
 365 дугаар зүйл. Гэрээг цуцлах хугацаа
 366 дугаар зүйл. Гэрээг сунгасанд тооцох
 367 дугаар зүйл. Гэрээ цуцлах хүндэтгэн үзэх үндэслэл
 368 дугаар зүйл. Хөлсөөр ажиллаж байсныг нотлох баримт шаардах
ГУЧИН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Хөдөлмөрлөх
 369 дүгээр зүйл. Хөдөлмөрийн гэрээ
ГУЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Аялал жуулчлал
 370 дугаар зүйл. Аялал жуулчлалын гэрээ
 371 дүгээр зүйл. Аялал жуулчлалд гуравдагч этгээдийг оролцуулах
 372 дугаар зүйл. Доголдол гаргахгүй байх үүрэг
 373 дугаар зүйл. Гэрээ дуусгавар болох
 374 дүгээр зүйл. Хохирол нөхөн төлөх
 375 дугаар зүйл. Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа
 376 дугаар зүйл. Хөөн хэлэлцэх хугацаа
 377 дугаар зүйл. Хариуцлагыг хязгаарлах
 378 дугаар зүйл. Гэрээнээс татгалзах эрх
 379 дүгээр зүйл. Хуульд заасан журмыг өөрчилж үл болох
ГУЧИН ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Тээвэрлэлт
 380 дугаар зүйл. Тээвэрлэлтийн гэрээ
 381 дүгээр зүйл. Гэрээ байгуулах
 382 дугаар зүйл. Зорчигч тээвэрлэлт
 383 дугаар зүйл. Гэрээг цуцлах
 384 дүгээр зүйл. Тээвэрлэгчийн хүлээх хариуцлага
 385 дугаар зүйл. Зорчигчийн хүлээх хариуцлага
 386 дугаар зүйл. Ачаа тээвэрлэлтийн гэрээ
 387 дугаар зүйл. Дагалдах бичгийн агуулга
 388 дугаар зүйл. Тээвэрлэгчид ачааг хүлээлгэн өгөх
 389 дүгээр зүйл. Ачааг захиран зарцуулах эрх
 390 дугаар зүйл. Хүлээн авагчид ачааг хүлээлгэн өгөх
 391 дүгээр зүйл. Тээвэрлэлтийг гэрээнд зааснаар гүйцэтгэх боломжгүй нөхцөл байдал
 392 дугаар зүйл. Ачаа барьцаалах тээвэрлэгчийн эрх
 393 дугаар зүйл. Тээвэрлэгчийн хариуцлага
 394 дүгээр зүйл. Гомдлын шаардлага гаргах
 395 дугаар зүйл. Хөөн хэлэлцэх хугацаа
 396 дугаар зүйл. Дамжуулан гүйцэтгэх тээвэрлэлт
 397 дугаар зүйл. Тээвэрлэлттэй холбоотой зарим хэлцэл хүчин төгөлдөр бус байх
 398 дугаар зүйл. Хохирлыг нөхөн төлөх нэмэгдүүлсэн хариуцлага
ГУЧИН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Даалгавар
 399 дүгээр зүйл. Даалгаврын гэрээ
 400 дугаар зүйл. Даалгавар гүйцэтгэгчийн үүрэг
 401 дүгээр зүйл. Даалгавар өгөгчийн үүрэг
 402 дугаар зүйл. Даалгаврын гэрээгээр хохирлыг нөхөн төлөх
 403 дугаар зүйл. Даалгавар гүйцэтгэгч нас барах буюу хуулийн этгээд татан буугдах
 404 дүгээр зүйл. Даалгаврыг өөр этгээдэд шилжүүлэх
 405 дугаар зүйл. Даалгаврын гэрээ дуусгавар болох
ГУЧИН ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Хөрөнгө итгэмжлэх
 406 дугаар зүйл. Хөрөнгө итгэмжлэх гэрээ
ГУЧИН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Илгээмжийн гэрээ
 407 дугаар зүйл. Илгээмжийн гэрээ
 408 дугаар зүйл. Илгээгчийн эрх, үүрэг
 409 дүгээр зүйл. Захиалагчийн эрх, үүрэг
ГУЧИН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Зуучлал
 410 дугаар зүйл. Зуучлалын гэрээ
 411 дүгээр зүйл. Зуучлах онцгой эрх
 412 дугаар зүйл. Зээлийн гэрээ байгуулахад зуучлах
 413 дугаар зүйл. Худалдааны зуучлагч
 414 дүгээр зүйл. Худалдааны зуучлагчийн хөтлөх тэмдэглэл
 415 дугаар зүйл. Худалдааны төлөөлөгч, комисс
 416 дугаар зүйл. Хөлс, шагнал, шимтгэлийн хэмжээ
 417 дугаар зүйл. Худалдааны төлөөлөгч, комисстой байгуулах гэрээний хугацаа
 418 дугаар зүйл. Худалдааны төлөөлөгчид олгох нөхөн олговор
 419 дүгээр зүйл. Хариуцлага
ДӨЧДУГААР БҮЛЭГ
Шагнал олгохоор нийтэд амлах, уралдаант шалгаруулалт
 420 дугаар зүйл. Шагнал олгохоор нийтэд амлах
 421 дүгээр зүйл. Уралдаант шалгаруулалт
ДӨЧИН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Хадгалалт
 422 дугаар зүйл. Хадгалалтын гэрээ
 423 дугаар зүйл. Хадгалалтын гэрээний хугацаа
 424 дүгээр зүйл. Хадгалалтын гэрээний талуудын хариуцлага
 425 дугаар зүйл. Хадгалж байгаа эд хөрөнгийг буцаан авахыг шаардах эрх
 426 дугаар зүйл. Хадгалалтын онцгой гэрээ
 427 дугаар зүйл. Зочид буудалд эд зүйл үлдээх
ДӨЧИН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Барааны агуулахад эд хөрөнгө хадгалуулах
 428 дугаар зүйл. Барааны агуулахад эд хөрөнгө хадгалуулах гэрээ
 429 дүгээр зүйл. Агуулахын баримт
 430 дугаар зүйл. Хадгалалтын хугацаа дуусгавар болох
ДӨЧИН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Даатгал
 431 дүгээр зүйл. Даатгалын гэрээ
 432 дугаар зүйл. Даатгалын төрөл, хэлбэр
 433 дугаар зүйл. Даатгалын баталгаа
 434 дүгээр зүйл. Даатгалын гэрээ дуусгавар болох үндэслэл
 435 дугаар зүйл. Даатгалын гэрээг цуцлах
 436 дугаар зүйл. Гэрээ цуцалж болох ноцтой нөхцөл байдал
 437 дугаар зүйл. Даатгалын хураамж төлөх үүрэг
 438 дугаар зүйл. Даатгалын үнэлгээний хэмжээ
 439 дүгээр зүйл. Даатгалын тохиолдол бий болох үед даатгагч, даатгуулагчийн хүлээх үүрэг
 440 дугаар зүйл. Даатгалын төлөөлөгчийн эрх
 441 дүгээр зүйл. Бусад этгээдэд ашигтайгаар даатгах даатгал
 442 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгал
 443 дугаар зүйл. Гэм хорын даатгал
 444 дүгээр зүйл. Хариуцлагын даатгал
ДӨЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Зээл тооцооны үүрэг
 445 дугаар зүйл. Төлбөр тооцооны гэрээ
 446 дугаар зүйл. Төлбөр тооцоо гүйцэтгэгчийн үүрэг
 447 дугаар зүйл. Харилцагчийн эрх
 448 дугаар зүйл. Төлбөр тооцооны гэрээг цуцлах
 449 дүгээр зүйл. Аккредитив
 450 дугаар зүйл. Инкасс
 451 дүгээр зүйл. Банк, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээс зээл олгох гэрээ
 452 дугаар зүйл. Банк, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдээс олгох зээлийн хүү
 453 дугаар зүйл. Зээлдэгчийн хариуцлага
 454 дүгээр зүйл. Мөнгөн хадгаламжийн гэрээ
 455 дугаар зүйл. Мөнгөн хадгаламжийн гэрээний хугацаа
 456 дугаар зүйл. Банк, мөнгөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдийн мэдээлэл
 457 дугаар зүйл. Банкны баталгааны гэрээ
ДӨЧИН ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Батлан даалт
 458 дугаар зүйл. Батлан даалтын гэрээ
 459 дүгээр зүйл. Батлан даалтын гэрээний хэлбэр
 460 дугаар зүйл. Батлан даагчийн хариуцлага
 461 дүгээр зүйл. Батлан даагчийн эрх, үүрэг
 462 дугаар зүйл. Үндсэн гэрээний тухай мэдээлэх үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн үүрэг
 463 дугаар зүйл. Батлан даалтын гэрээг дуусгавар болгох
 464 дүгээр зүйл. Батлан даагч үүргээсээ татгалзах
 465 дугаар зүйл. Батлан даагчид үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн бүх эрх шилжих
ДӨЧИН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Тооцоо нийлэх
 466 дугаар зүйл. Тооцоо нийлэх гэрээ
ДӨЧИН ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Үнэт цаасны эргэлтээс үүсэх үүрэг
 467 дугаар зүйл. Үнэт цаас, түүний төрөл, хэлбэр
 468 дугаар зүйл. Мэдүүлгийн үнэт цаас
 469 дүгээр зүйл. Үнэт цаас гаргагчийн эрх, үүрэг
 470 дугаар зүйл. Үнэт цаасаар гэрчлэгдэж байгаа үүргийг гүйцэтгэх нөхцөл
 471 дүгээр зүйл. Үүрэг гүйцэтгэгч үүргээ гүйцэтгэх
 472 дугаар зүйл. Үнэт цаасыг нэрийн үнэт цаас болгож өөрчлөх
 473 дугаар зүйл. Үнэт цаас гэмтэх буюу устах
 474 дүгээр зүйл. Зөвшөөрлийн үнэт цаас
 475 дугаар зүйл. Нэрийн үнэт цаас
ДӨЧИН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Хамтран ажиллах
 476 дугаар зүйл. Хамтран ажиллах гэрээ
 477 дугаар зүйл. Оролцогчдын хураамж, хувь
 478 дугаар зүйл. Хамтын үйл ажиллагаа
 479 дүгээр зүйл. Хамтран ажиллах гэрээнээс гарах
 480 дугаар зүйл. Хамтран ажиллах гэрээ дуусгавар болох
 481 дүгээр зүйл. Бүртгэгдээгүй холбоо, нөхөрлөл
 482 дугаар зүйл. Бүртгэгдээгүй холбоо, нөхөрлөлийн гишүүдийн дундын хөрөнгө
ДӨЧИН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Асран тэтгэх
 483 дугаар зүйл. Асран тэтгэх гэрээ
 484 дүгээр зүйл. Асран тэтгэх гэрээ дуусгавар болох
 485 дугаар зүйл. Асран тэтгэгч нас барах
ТАВЬДУГААР БҮЛЭГ
Тоглоом, мөрий
 486 дугаар зүйл. Тоглоом, мөрий
ТАВИН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Хуулийн дагуу үүсэх үүргийн харилцаа
 487 дугаар зүйл. Дундаа хэсгээр өмчлөх
 488 дугаар зүйл. Дундын өмчийг ашиглах, удирдах