• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ

2002 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр
Улаанбаатар хот
ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль тогтоомж
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг хэрэглэх хэмжээ хязгаар
 4 дүгээр зүйл. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүнд үйлчлэх
 5 дугаар зүйл. Нэр томъёоны тодорхойлолт
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны зорилт, зарчим
 6 дугаар зүйл. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны зорилт
 7 дугаар зүйл. Хуулиар тогтоосон үндэслэл, журмаас гадуур сэжигтнээр тооцож, яллагдагчаар татаж, ял шийтгэж болохгүй
 8 дугаар зүйл. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа хууль ёсны байх
 9 дүгээр зүйл. Шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх
 10 дугаар зүйл. Хүний халдашгүй байх эрхийг хангах
 11 дүгээр зүйл. Иргэний орон байрны халдашгүй байдлыг хангах
 12 дугаар зүйл. Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууцыг хамгаалах
 13 дугаар зүйл. Гэм буруугүйд тооцох
 14 дүгээр зүйл. Хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байх
 15 дугаар зүйл. Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдах
 16 дугаар зүйл. Хэргийн байдлыг тал бүрээс нь бүрэн бодитойгоор тогтоох
 17 дугаар зүйл. Шүүн таслах ажиллагааг талуудын эрх тэгш байдал, мэтгэлцээний үндсэн дээр явуулах
 18 дугаар зүйл. Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, хохирогчийн өмгөөлүүлэх эрхийг хангах
 19 дүгээр зүйл. Байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулах хэл, бичиг
 20 дугаар зүйл. Байцаан шийтгэх ажиллагаа, шийдвэрт гомдол гаргах эрх
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
рүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулах үндэслэл
 21 дүгээр зүйл. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа заавал явуулах
 22 дугаар зүйл. Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг илрүүлэх
 23 дугаар зүйл. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцох иргэний эрх
 24 дүгээр зүйл. Эрүүгийн хэрэгт байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулж болохгүй тохиолдлууд
 25 дугаар зүйл. Хохирогч нь яллагдагч, шүүгдэгчтэй эвлэрснээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгох
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулах төрийн байгууллага, албан тушаалтан
 26 дугаар зүйл. Хэрэг бүртгэх эрх бүхий байгууллага
 27 дугаар зүйл. Мөрдөн байцаалт явуулах байгууллага
 28 дугаар зүйл. Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч
 29 дүгээр зүйл. Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах албаны даргын эрх хэмжээ
 30 дугаар зүйл. Прокурор
 31 дүгээр зүйл. Шүүх
 32 дугаар зүйл. Шүүх бүрэлдэхүүн
 33 дугаар зүйл. Шүүхийн бүрэн эрх
 34 дүгээр зүйл. Иргэдийн төлөөлөгчийн эрх, үүрэг
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Өөрийн болон төлөөлүүлэгчийн ашиг сонирхлыг хамгаалж байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогч
 35 дугаар зүйл. Сэжигтэн
 36 дугаар зүйл. Яллагдагч
 37 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй сэжигтэн, яллагдагчийн хууль ёсны төлөөлөгч
 38 дугаар зүйл. Өмгөөлөгч
 39 дүгээр зүйл. Өмгөөлөгчийг сонгон авах, солих
 40 дугаар зүйл. Өмгөөлөгчийг заавал оролцуулах
 41 дүгээр зүйл. Өмгөөлөгчийн эрх, үүрэг
 42 дугаар зүйл. Хохирогч
 43 дугаар зүйл. Иргэний нэхэмжлэгч
 44 дүгээр зүйл. Иргэний хариуцагч
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны бусад оролцогч
 45 дугаар зүйл. Гэрч
 46 дугаар зүйл. Шинжээч
 47 дугаар зүйл. Орчуулагч, хэлмэрч
 48 дугаар зүйл. Хөндлөнгийн гэрч
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцож болохгүй үндэслэлүүд, татгалзан гаргах
 49 дүгээр зүйл. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэхэд шүүгч оролцож болохгүй үндэслэл
 50 дугаар зүйл. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэхэд шүүгч дахин оролцож болохгүй үндэслэл
 51 дүгээр зүйл. Шүүгчийг татгалзан гаргах
 52 дугаар зүйл. Шүүгчийг татгалзан гаргах тухай хүсэлтийг шийдвэрлэх журам
 53 дугаар зүйл. Прокурорыг татгалзан гаргах
 54 дүгээр зүйл. Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийг татгалзан гаргах
 55 дугаар зүйл. Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргыг татгалзан гаргах
 56 дугаар зүйл. Орчуулагч, хэлмэрчийг татгалзан гаргах
 57 дугаар зүйл. Шинжээчээр оролцож болохгүй байдал
НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Сэжигтнийг баривчлах
 58 дугаар зүйл. Сэжигтнийг баривчлах үндэслэл
 59 дүгээр зүйл. Сэжигтнийг баривчлах журам
 60 дугаар зүйл. Сэжигтнийг суллах
 61 дүгээр зүйл. Сэжигтнийг баривчилсан тухай мэдэгдэх
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Таслан сэргийлэх арга хэмжээ
 62 дугаар зүйл. Таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах үндэслэл
 63 дугаар зүйл. Таслан сэргийлэх арга хэмжээ авахад анхаарвал зохих байдлууд
 64 дүгээр зүйл. Гадагш явж болохгүй тухай баталгаа авах
 65 дугаар зүйл. Батлан даалт
 66 дугаар зүйл. Цэргийн ангийн удирдлагад хянан харгалзуулахаар өгөх
 67 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө барьцаалах
 68 дугаар зүйл. Цагдан хорих
 69 дүгээр зүйл. Цагдан хорьж мөрдөх хугацаа, түүнийг сунгах журам
 70 дугаар зүйл. Таслан сэргийлэх арга хэмжээг хүчингүй болгох, өөрчлөх
 71 дүгээр зүйл. Таслан сэргийлэх арга хэмжээ хууль ёсны эсэхэд тавих хяналт
АРАВДУГААР БҮЛЭГ
Байцаан шийтгэх албадлагын бусад арга хэмжээ
 72 дугаар зүйл. Эрүүгийн байцаан шийтгэх албадлагын бусад арга хэмжээ авах үндэслэл
 73 дугаар зүйл. Дуудсан цагт хүрэлцэн ирэх үүрэг авахуулах
 74 дүгээр зүйл. Албадан ирүүлэх
 75 дугаар зүйл. Албан үүргээ биелүүлэхийг түр түдгэлзүүлэх
 76 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө захиран зарцуулах эрхийг хязгаарлах
 77 дугаар зүйл. Торгууль
 78 дугаар зүйл. Торгууль оногдуулах журам
АРВАН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нотлох баримт
 79 дүгээр зүйл. Нотлох баримт
 80 дугаар зүйл. Хэргийн талаар нотолбол зохих асуудлууд
 81 дүгээр зүйл. Сэжигтний мэдүүлэг
 82 дугаар зүйл. Яллагдагчийн мэдүүлэг
 83 дугаар зүйл. Хохирогчийн мэдүүлэг
 84 дүгээр зүйл. Гэрчийн мэдүүлэг
 85 дугаар зүйл. Шинжээчийн дүгнэлт
 86 дугаар зүйл. Эд мөрийн баримт, түүнийг хадгалах
 87 дугаар зүйл. Эд мөрийн баримтыг хадгалах хугацаа
 88 дугаар зүйл. Эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэхэд эд мөрийн баримтын талаар авах арга хэмжээ
 89 дүгээр зүйл. Байцаан шийтгэх ажиллагааны тэмдэглэл
 90 дугаар зүйл. Баримт бичиг
АРВАН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Нотлох ажиллагаа
 91 дүгээр зүйл. Нотлох ажиллагаа
 92 дугаар зүйл. Нотлох баримтыг цуглуулах
 93 дугаар зүйл. Нотлох баримтыг бэхжүүлэх
 94 дүгээр зүйл. Нотлох баримтыг шалгах
 95 дугаар зүйл. Нотлох баримтыг үнэлэх
АРВАН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Байцаан шийтгэх ажиллагааны хугацаа, зардал
 96 дугаар зүйл. Хугацаа тоолох
 97 дугаар зүйл. Хугацааг сунгах
 98 дугаар зүйл. Хэтэрсэн хугацааг сэргээх
 99 дүгээр зүйл. Байцаан шийтгэх ажиллагааны зардал
 100 дугаар зүйл. Байцаан шийтгэх ажиллагааны нөхөн төлүүлэх зардлын хэмжээг тодорхойлох
 101 дүгээр зүйл. Байцаан шийтгэх ажиллагааны зардлыг гаргуулах
АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Хүсэлт, гомдол гаргах
 102 дугаар зүйл. Хүсэлт гаргах эрх
 103 дугаар зүйл. Хүсэлт гаргах журам
 104 дүгээр зүйл. Хүсэлтийг хянан шийдвэрлэх хугацаа
 105 дугаар зүйл. Хүсэлтийг хангах
 106 дугаар зүйл. Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүхийн шийдвэр, үйл ажиллагаанд гомдол гаргах эрх
 107 дугаар зүйл. Гомдол гаргах журам
 108 дугаар зүйл. Баривчлагдсан буюу цагдан хоригдсон этгээдийн гомдлыг шилжүүлэх
 109 дүгээр зүйл. Гомдол гаргах хугацаа
 110 дугаар зүйл. Гомдол гаргасантай холбогдуулан шийдвэрийн биелэлтийг түдгэлзүүлэх
 111 дүгээр зүйл. Гомдлыг хянан шийдвэрлэх нийтлэг журам
 112 дугаар зүйл. Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурорын шийдвэр, үйл ажиллагаанд гаргасан гомдлыг хянах
 113 дугаар зүйл. Шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх үед гаргасан шүүх, шүүгчийн шийдвэрт гомдол гаргах
 114 дүгээр зүйл. Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан шүүхийн шийдвэрт гомдол гаргах
АРВАН ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь иргэний нэхэмжлэл
 115 дугаар зүйл. Эрүүгийн хэрэгт гаргасан иргэний нэхэмжлэл
 116 дугаар зүйл. Нэхэмжлэл гаргах
 117 дугаар зүйл. Иргэний нэхэмжлэгчээр тогтоох
 118 дугаар зүйл. Иргэний нэхэмжлэгчээр тогтоохоос татгалзах
 119 дүгээр зүйл. Иргэний хариуцагчаар татах
 120 дугаар зүйл. Хохирлын хэмжээ, түүнийг арилгах арга, үндэслэл, нөхцөлийг тогтоосон журмыг хэрэглэх
 121 дүгээр зүйл. Нэхэмжлэлээс татгалзах
 122 дугаар зүйл. Иргэний нэхэмжлэлийн талаар гарах шийдвэр
 123 дугаар зүйл. Иргэний нэхэмжлэлийг хангах арга хэмжээ авах
АРВАН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Эрүүгийн хэргийг нэгтгэх, тусгаарлах
 124 дүгээр зүйл. Эрүүгийн хэргийг нэгтгэх
 125 дугаар зүйл. Эрүүгийн хэргийг тусгаарлах
АРВАН ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Үзлэг, мөрдөн байцаалтын туршилт
 126 дугаар зүйл. Үзлэг хийх үндэслэл
 127 дугаар зүйл. Үзлэг хийх журам
 128 дугаар зүйл. Цогцост үзлэг хийх
 129 дүгээр зүйл. Хүний биед үзлэг хийх
 130 дугаар зүйл. Үзлэгийн тэмдэглэл
 131 дүгээр зүйл. Туршилт хийх
АРВАН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Хураан авах, нэгжих, эд хөрөнгө битүүмжлэх, шуудан- цахилгаанаар явуулсан зүйлийг хураан авах
 132 дугаар зүйл. Хураан авах, нэгжлэг хийх үндэслэл
 133 дугаар зүйл. Хураан авах, нэгжлэг хийх журам
 134 дүгээр зүйл. Эд хөрөнгө битүүмжлэх
 135 дугаар зүйл. Биед нэгжлэг хийх
 136 дугаар зүйл. Шуудан-цахилгаанаар явуулсан зүйлийг битүүмжлэх, хураан авах, түүнд үзлэг хийх
 137 дугаар зүйл. Хураан авах, нэгжлэг хийхэд байлцах хүмүүс
 138 дугаар зүйл. Эд зүйл, баримт бичгийг хурааж авах
 139 дүгээр зүйл. Дипломат төлөөлөгчийн албан болон орон байранд нэгжлэг хийх, хураан авах
 140 дугаар зүйл. Хураан авсан, нэгжлэг хийсэн, эд хөрөнгө битүүмжилсэн тухай тэмдэглэл
 141 дүгээр зүйл. Тэмдэглэлийн хуулбарыг гардуулан өгөх
АРВАН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Байцаах, нүүрэлдүүлэн байцаах, таньж олуулах, мэдүүлгийг шалгах
 142 дугаар зүйл. Байцаалт явуулах газар, цаг хугацаа
 143 дугаар зүйл. Байцаалтад дуудах
 144 дүгээр зүйл. Байцаалт явуулах нийтлэг журам
 145 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй гэрчийг байцаах
 146 дугаар зүйл. Байцаалтын тэмдэглэл
 147 дугаар зүйл. Гэрч, хохирогчийг байцаах журам
 148 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй хохирогчийг байцаах
 149 дүгээр зүйл. Нүүрэлдүүлэн байцаах
 150 дугаар зүйл. Таньж олуулах
 151 дүгээр зүйл. Таньж олуулах журам
 152 дугаар зүйл. Таньж олуулах ажиллагааны тэмдэглэл
 153 дугаар зүйл. Мэдүүлгийг газар дээр нь шалгах
 154 дүгээр зүйл. Байцаан шийтгэх ажиллагааны тэмдэглэлд гарын үсэг зурахаас татгалзах, гарын үсэг зурах боломжгүй байдлыг батлах
ХОРЬДУГААР БҮЛЭГ
Шинжилгээ хийх
 155 дугаар зүйл. Шинжилгээ хийлгэх журам
 156 дугаар зүйл. Шинжилгээ заавал хийлгэх
 157 дугаар зүйл. Шинжилгээ хийлгэх үед сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, хохирогчийн эрх
 158 дугаар зүйл. Шинжилгээг шинжилгээний байгууллагаар хийлгэх
 159 дүгээр зүйл. Шинжилгээг шинжилгээний байгууллагаас гадуур хийлгэх
 160 дугаар зүйл. Харьцуулан шинжлэхээр хэв, хэлбэр авах
 161 дүгээр зүйл. Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг эмнэлгийн байгууллагад шилжүүлэх
 162 дугаар зүйл. Шинжээчийн дүгнэлтийн агуулга
 163 дугаар зүйл. Шинжээчийг байцаах
 164 дүгээр зүйл. Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчид шинжээчийн дүгнэлтийг танилцуулах
 165 дугаар зүйл. Нэмэлт ба дахин шинжилгээ хийх
ХОРИН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Эрүүгийн хэрэг үүсгэх үндэслэл
 166 дугаар зүйл. Эрүүгийн хэрэг үүсгэх үндэслэл
 167 дугаар зүйл. Иргэн гэмт хэргийн талаар гомдол, мэдээлэл гаргах
 168 дугаар зүйл. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан гэмт хэргийн талаар мэдээлэл өгөх
 169 дүгээр зүйл. Хэргээ илчлэн мэдээлэх
 170 дугаар зүйл. Гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээллийг заавал хүлээж авах
 171 дүгээр зүйл. Гэмт хэргийн талаархи гомдол , мэдээллийг хянан үзэх хугацаа
 172 дугаар зүйл. Гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээллийг хянан үзээд гаргах шийдвэр
ХОРИН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Эрүүгийн хэрэг үүсгэх журам
 173 дугаар зүйл. Эрүүгийн хэрэг үүсгэх журам
 174 дүгээр зүйл. Эрүүгийн хэрэг үүсгэсний дараа явуулах ажиллагаа
 175 дугаар зүйл. Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах
 176 дугаар зүйл. Эрүүгийн хэрэг үүсгэх ажиллагаа хуульд нийцэж байгаа эсэхэд тавих хяналт
ХОРИН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа
 177 дугаар зүйл. Хэрэг бүртгэх ажиллагаа явуулах
 178 дугаар зүйл. Хэрэг бүртгэх ажиллагааг явуулах хугацаа
 179 дүгээр зүйл. Хэрэг бүртгэх ажиллагааг дуусгах
ХОРИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Мөрдөн байцаалт явуулах
 180 дугаар зүйл. Мөрдөн байцаалт явуулах газар
 181 дүгээр зүйл. Мөрдөн байцаалтыг эхлэх
 182 дугаар зүйл. Мөрдөн байцаалт явуулах хугацаа
 183 дугаар зүйл. Мөрдөн байцаалтыг мөрдөн байцаагчдын хэсэг явуулах
 184 дүгээр зүйл. Мөрдөн байцаалтын хэсгийн ахлагч-мөрдөн байцаагчийн эрх, үүрэг
 185 дугаар зүйл. Мөрдөн байцаалтыг дуусгах
ХОРИН ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах ерөнхий нөхцөл
 186 дугаар зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулах нийтлэг журам
 187 дугаар зүйл. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны оролцогчид эрхийг нь заавал тайлбарлан өгөх ба түүнийг хангах
 188 дугаар зүйл. Сэжигтэн, яллагдагчийн хүүхдийг харгалзан дэмжих, эд хөрөнгийг хамгаалах
 189 дүгээр зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын материалыг задруулахыг хориглох
 190 дугаар зүйл. Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгах арга хэмжээ
 191 дүгээр зүйл. Орчуулагч, хэлмэрчийг оролцуулах
 192 дугаар зүйл. Хөндлөнгийн гэрчийг оролцуулах
 193 дугаар зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд хяналт тавих прокурорын бүрэн эрх
 194 дүгээр зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд хяналт тавьж байгаа прокурорын шийдвэрийг заавал биелүүлэх
 195 дугаар зүйл. Прокурор мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах
ХОРИН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Яллагдагчаар татах, яллагдагчийг байцаах
 196 дугаар зүйл. Яллагдагчаар татах
 197 дугаар зүйл. Яллагдагчийг дуудах
 198 дугаар зүйл. Яллагдагчийг дуудах журам
 199 дүгээр зүйл. Яллагдагчаар татах тухай тогтоолыг сонсгох
 200 дугаар зүйл. Яллагдагчийн эрхийг тайлбарлан өгөх
 201 дүгээр зүйл. Яллагдагчийг байцаах журам
 202 дугаар зүйл. Яллагдагчийг байцаасан тэмдэглэл
 203 дугаар зүйл. Яллагдагч мэдүүлгээ өөрөө бичих
 204 дүгээр зүйл. Сонсгосон ялыг өөрчлөх буюу нэмэх
ХОРИН ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг түдгэлзүүлэх
 205 дугаар зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг түдгэлзүүлэх үндэслэл, хугацаа
 206 дугаар зүйл. Сэжигтэн, яллагдагчийг эрэн сурвалжлах
 207 дугаар зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг сэргээн явуулах
ХОРИН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох
 208 дугаар зүйл. Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох үндэслэл
 209 дүгээр зүйл. Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох журам
 210 дугаар зүйл. Сэтгэцийн өвчтэй буюу эдгэршгүй хүнд өвчтэй яллагдагчид холбогдох эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох
 211 дүгээр зүйл. Хэрэгсэхгүй болгосон хэргийг сэргээх
ХОРИН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагааг дуусгах
 212 дугаар зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт дууссаныг мэдэгдэх, хэргийн материал танилцуулах
 213 дугаар зүйл. Хэргийг прокурорт шилжүүлэх
 214 дүгээр зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулсан хэргийн талаар прокуророос хянавал зохих асуудлууд
 215 дугаар зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулсан хэргийн талаар прокуророос гаргах шийдвэр
 216 дугаар зүйл. Прокурор яллагдагчаар татсан тогтоол батлах буюу яллах дүгнэлт үйлдэх үед урьд сонсгосон ялыг өөрчлөх
 217 дугаар зүйл. Прокурор таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөх, хүчингүй болгох
 218 дугаар зүйл. Яллах дүгнэлт
 219 дүгээр зүйл. Прокурор хэргийг шүүхэд шилжүүлэх
ГУЧДУГААР БҮЛЭГ
Шүүхийн харъяалал
 220 дугаар зүйл. Эрүүгийн хэргийн шүүхийн харъяалал
 221 дүгээр зүйл. Хэргийн нутаг дэвсгэрийн харъяалал
 222 дугаар зүйл. Хэргийг харъяаллын дагуу шилжүүлэх
 223 дугаар зүйл. Хэргийг нэг шүүхээс нөгөө шүүхэд шилжүүлэх
 224 дүгээр зүйл. Харъяаллын талаар маргаж болохгүй
ГУЧИН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлэх, шүүх хуралдааны бэлтгэл хангах ажиллагаа
 225 дугаар зүйл. Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх
 226 дугаар зүйл. Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлэхэд шийдвэрлэвэл зохих асуудал
 227 дугаар зүйл. Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлэх үед гаргасан хүсэлтийг хянаж хэлэлцэх
 228 дугаар зүйл. Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлэх
 229 дүгээр зүйл. Хэргийг түдгэлзүүлэх
 230 дугаар зүйл. Хэргийг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтад буцаах
 231 дүгээр зүйл. Яллагдагчаар татсан тогтоол, яллах дүгнэлтийн хуулбарыг гардуулах
 232 дугаар зүйл. Шүүх хуралдаанд дуудах
 233 дугаар зүйл. Хэргийг шүүх хуралдаанаар хэлэлцэж эхлэх хугацаа
ГУЧИН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Шүүх хуралдааны ерөнхий нөхцөл
 234 дүгээр зүйл. Шүүх хуралдааныг тасралтгүй явуулах
 235 дугаар зүйл. Шүүх хуралдааныг нээлттэй явуулах
 236 дугаар зүйл. Хэргийг шүүх хуралдаанд хэлэлцэж байхад шүүх бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөхгүй байх
 237 дугаар зүйл. Шүүх хуралдаан даргалагч
 238 дугаар зүйл. Шүүх хуралдааны ажиллагаанд оролцогч талууд тэгш эрхтэй байх
 239 дүгээр зүйл. Прокурор шүүх хуралдааны ажиллагаанд оролцох
 240 дугаар зүйл. Шүүгдэгч шүүх хуралдааны ажиллагаанд оролцох
 241 дүгээр зүйл. Шүүх хуралдааны ажиллагаанд өмгөөлөгч оролцох
 242 дугаар зүйл. Шүүх хуралдаанд прокурор, өмгөөлөгч ирээгүйн холбогдол
 243 дугаар зүйл. Хохирогч ирээгүйн холбогдол
 244 дүгээр зүйл. Иргэний нэхэмжлэгч, хариуцагч ирээгүйн холбогдол
 245 дугаар зүйл. Шүүх хуралдаанд гэрч, шинжээч ирээгүйн холбогдол
 246 дугаар зүйл. Шүүх хуралдааны ажиллагааны хэмжээ хязгаар
 247 дугаар зүйл. Шүүх хэргийг түдгэлзүүлэх
 248 дугаар зүйл. Шүүх хуралдаанаас хэргийг хэрэгсэхгүй болгох
 249 дүгээр зүйл. Таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах асуудлыг шийдвэрлэх
 250 дугаар зүйл. Шүүх хуралдаанаас тогтоол, захирамж гаргах журам
 251 дүгээр зүйл. Шүүх хуралдааны дэг
 252 дугаар зүйл. Шүүх хуралдааны дэг зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
 253 дугаар зүйл. Шүүх хуралдааны тэмдэглэл
ГУЧИН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Шүүх хуралдааныг эхлэх
 254 дүгээр зүйл. Шүүх хуралдааныг нээх
 255 дугаар зүйл. Шүүх хуралдаанд оролцогчдын ирцийг шалгах
 256 дугаар зүйл. Орчуулагч, хэлмэрчид түүний үүргийг тайлбарлах
 257 дугаар зүйл. Гэрчүүдийг шүүх хуралдааны танхимаас гаргах
 258 дугаар зүйл. Шүүгдэгчид яллагдагчаар татсан тогтоол, яллах дүгнэлтийн хуулбарыг цаг тухайд нь өгсөн эсэхийг шалгах
 259 дүгээр зүйл. Шүүх бүрэлдэхүүнийг зарлах, татгалзан гаргах эрхтэй болохыг тайлбарлах
 260 дугаар зүйл. Шүүх хуралдаанд оролцогчид түүний эрх, үүргийг тайлбарлах
ГУЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шүүхийн хэлэлцүүлэг
 261 дүгээр зүйл. Нотлох баримт шинжлэх
 262 дугаар зүйл. Шүүхийн хэлэлцүүлгийг эхлэх
 263 дугаар зүйл. Шүүгдэгчийн мэдүүлгийг сонсох
 264 дүгээр зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын үед шүүгдэгчийн гаргасан мэдүүлгийг уншиж сонсгох
 265 дугаар зүйл. Хохирогчийн мэдүүлгийг сонсох
 266 дугаар зүйл. Гэрчийн мэдүүлгийг сонсох
 267 дугаар зүйл. Гэрчийн мэдүүлгийг сонсох журам
 268 дугаар зүйл. Гэрч тэмдэглэл, баримт бичиг ашиглах
 269 дүгээр зүйл. Насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчийн мэдүүлгийг сонсох
 270 дугаар зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын үед гэрч, хохирогчийн гаргасан мэдүүлгийг уншиж сонсгох
 271 дүгээр зүйл. Шүүх хуралдааны үед шинжилгээ хийлгэх
 272 дугаар зүйл. Шинжээчид асуулт тавих
 273 дугаар зүйл. Шинжилгээг нэмж буюу дахин хийлгэх
 274 дүгээр зүйл. Эд мөрийн баримтад үзлэг хийх
 275 дугаар зүйл. Баримт бичигт үзлэг хийх, түүнийг уншин сонсгох
 276 дугаар зүйл. Газар, орон байранд үзлэг хийх
 277 дугаар зүйл. Туршилт хийх
 278 дугаар зүйл. Шүүхийн хэлэлцүүлгийг дуусгах
ГУЧИН ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Шүүх хуралдааны шүүмжлэл, шүүгдэгчийн эцсийн үг
 279 дүгээр зүйл. Шүүх хуралдааны шүүмжлэлийн агуулга ба журам
 280 дугаар зүйл. Шүүгдэгчийн эцсийн үг
 281 дүгээр зүйл. Шүүхийн хэлэлцүүлгийг дахин эхлэх
 282 дугаар зүйл. Тогтоол гаргахаар шүүх бүрэлдэхүүн зөвлөлдөх тасалгаанд орох
ГУЧИН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Тогтоол гаргах
 283 дугаар зүйл. Монгол Улсын нэрийн өмнөөс тогтоол гаргах
 284 дүгээр зүйл. Тогтоол нь хууль ёсны ба үндэслэлтэй байх
 285 дугаар зүйл. Шүүгчдийн зөвлөлгөөний нууц
 286 дугаар зүйл. Шүүхийн тогтоол гаргах үед шийдвэрлэвэл зохих асуудал
 287 дугаар зүйл. Шүүгдэгчийн сэтгэцийн өвчний тухай асуудлыг хэлэлцэх
 288 дугаар зүйл. Хэргийг хамтран шийдвэрлэх үед зөвлөлдөх журам
 289 дүгээр зүйл. Тусгай санал
 290 дугаар зүйл. Шүүхийн тогтоолын хэлбэр
 291 дүгээр зүйл. Шүүхийн тогтоол гаргах үед иргэний нэхэмжлэлийг шийдвэрлэх
 292 дугаар зүйл. Иргэний нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон буюу хэлэлцээгүй орхисны холбогдол
 293 дугаар зүйл. Иргэний нэхэмжлэлийг хангах
 294 дүгээр зүйл. Шүүхийн тогтоол үйлдэх
 295 дугаар зүйл. Тогтоолын удиртгал хэсэг
 296 дугаар зүйл. Тогтоолын тодорхойлох хэсэг
 297 дугаар зүйл. Тогтоолын тогтоох хэсэг
 298 дугаар зүйл. Тогтоолын тогтоох хэсэгт шийдвэрлэвэл зохих бусад асуудал
 299 дүгээр зүйл. Шүүхийн тогтоолыг уншиж сонсгох
 300 дугаар зүйл. Цагдан хоригдож байгаа шүүгдэгчийг суллах
 301 дүгээр зүйл. Шийтгэх ба цагаатгах тогтоол хүчин төгөлдөр болох
 302 дугаар зүйл. Шийтгэх ба цагаатгах тогтоолын хуулбарыг гардуулан өгөх
ГУЧИН ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргах, эсэргүүцэл бичих
 303 дугаар зүйл. Шүүхийн тогтоолд давж заалдах гомдол гаргах буюу эсэргүүцэл бичих эрх бүхий этгээд
 304 дүгээр зүйл. Шүүхийн тогтоолд давж заалдах журмаар гомдол гаргах, эсэргүүцэл бичих
 305 дугаар зүйл. Гомдол, эсэргүүцэл бичигдсэн тухай мэдэгдэх
 306 дугаар зүйл. Гомдол, эсэргүүцэл бичсэний холбогдол
 307 дугаар зүйл. Шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамжид гомдол гаргах, эсэргүүцэл бичиж болохгүй тохиолдлууд
 308 дугаар зүйл. Давж заалдах шатны шүүхэд хэргийг хянан шийдвэрлэх хэмжээ, хязгаар
ГУЧИН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Давж заалдах шатны шүүхийн ажиллагаа
 309 дүгээр зүйл. Давж заалдах шатны шүүхэд хэргийг хянан хэлэлцэх хугацаа
 310 дугаар зүйл. Давж заалдах шатны шүүх хуралдаан даргалагчийг томилох
 311 дүгээр зүйл. Прокурор, өмгөөлөгч давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд оролцох
 312 дугаар зүйл. Давж заалдах шатны журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэхэд оролцох бусад хүмүүс
 313 дугаар зүйл. Давж заалдах шатанд хэрэг хэлэлцэх журам
 314 дүгээр зүйл. Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны тэмдэглэл
 315 дугаар зүйл. Магадлал гаргах
 316 дугаар зүйл. Цагаатгах тогтоолыг хүчингүй болгох үндэслэл
 317 дугаар зүйл. Тогтоол хүчингүй болгох , өөрчлөх үндэслэл
 318 дугаар зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүхийн хэлэлцүүлгийг явуулахдаа нэг талыг барьсан буюу гүйцэд биш хийсэн
 319 дүгээр зүйл. Тогтоолд дурдсан дүгнэлт нь хэргийн жинхэнэ байдалтай нийцээгүй
 320 дугаар зүйл. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг ноцтойгоор зөрчих
 321 дүгээр зүйл. Эрүүгийн хуулийг буруу хэрэглэх
 322 дугаар зүйл. Тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэг бүртгэлт,мөрдөн байцаалт, шүүхэд буцаах
 323 дугаар зүйл. Шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох
 324 дүгээр зүйл. Тогтоолыг өөрчлөх
 325 дугаар зүйл. Давж заалдах шатны шүүхийн магадлал
 326 дугаар зүйл. Давж заалдах шатны шүүхийн магадлалыг биелүүлэх
ГУЧИН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх
 327 дугаар зүйл. Шүүхийн тогтоолыг биелүүлэх
 328 дугаар зүйл. Шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамж хуулийн хүчин төгөлдөр болох ба тэдгээрийг биелүүлэх
 329 дүгээр зүйл. Шүүхийн магадлал, тогтоол, шүүгчийн захирамжийг заавал биелүүлэх
 330 дугаар зүйл. Хүчин төгөлдөр болсон шийтгэх тогтоол, магадлалыг биелүүлэх
 331 дүгээр зүйл. Цаазаар авах ял шийтгүүлсэн этгээдийг төрөл садангийн хүнтэй нь уулзуулах
 332 дугаар зүйл. Албадан ажил хийлгэх, баривчлах, хорих ял оногдуулсан шийтгэх тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулах
 333 дугаар зүйл. Өвчний учир хугацаанаас өмнө ял эдлэхээс чөлөөлөх
 334 дүгээр зүйл. Ялаас хугацааны өмнө суллах, эдлээгүй үлдсэн ялыг өөр төрлийн хөнгөн ялаар солих
 335 дугаар зүйл. Гянданд хорих ялыг хорих ангид эдлүүлэхээр буюу хорих ангид эдлэх ялыг гянданд хорих ялаар солих
 336 дугаар зүйл. Торгох ялыг хорих ялаар солих, хорих ял оногдуулсан тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулсныг хүчингүй болгож, хорих ялыг биечлэн эдлүүлэх
 337 дугаар зүйл. Эмнэлгийн байгууллагад байсан хугацааг ял эдэлсэн хугацаанд оруулан тооцох
 338 дугаар зүйл. Тогтоолыг биелэгдээгүй байгаа бусад тогтоолтой нэгтгэж биелүүлэх
 339 дүгээр зүйл. Тогтоол биелүүлэхтэй холбогдож гарсан асуудлыг шийдвэрлэх
 340 дугаар зүйл. Тогтоол биелүүлэхтэй холбогдож гарсан асуудлыг шийдвэрлэх журам
 341 дүгээр зүйл. Ялгүйд тооцох тухай хүсэлтийг хэлэлцэх
ДӨЧДУГААР БҮЛЭГ
Хяналтын шатны шүүхийн ажиллагаа
 342 дугаар зүйл. Хяналтын журмаар гомдол гаргах, эсэргүүцэл бичих
 343 дугаар зүйл. Хяналтын шатны шүүхэд гомдол гаргах, эсэргүүцэл бичих журам
 344 дүгээр зүйл. Хяналтын шатны шүүхэд гомдол гаргасан, эсэргүүцэл бичсэн тухай мэдэгдэх
 345 дугаар зүйл. Хяналтын шатны шүүхэд гомдол гаргасан, эсэргүүцэл бичсэний холбогдол
 346 дугаар зүйл. Хяналтын шатны шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх хугацаа
 347 дугаар зүйл. Хяналтын шатны шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх шүүх бүрэлдэхүүн
 348 дугаар зүйл. Хяналтын шатны шүүхээс хянавал зохих байдал
 349 дүгээр зүйл. Хэргийг хяналтын шатны шүүхэд хянан шийдвэрлэх
 350 дугаар зүйл. Хяналтын шатны шүүхийн шийдвэр
 351 дүгээр зүйл. Тогтоол, магадлалд өөрчлөлт оруулах
 352 дугаар зүйл. Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаах
 353 дугаар зүйл. Хяналтын шатны шүүхийн эрх хэмжээ
 354 дүгээр зүйл. Хяналтын шатны шүүхийн тогтоолын агуулга
 355 дугаар зүйл. Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгосны дараа хэргийг дахин хэлэлцэх
 356 дугаар зүйл. Цаазаар авах ял шийтгүүлсэн этгээдийн хэргийг хяналтын шатны шүүхэд заавал хянан хэлэлцэх
ДӨЧИН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шинэ нөхцөл байдлын улмаас хэргийг сэргээх
 357 дугаар зүйл. Шинэ нөхцөл байдлын улмаас хэргийг сэргээх үндэслэл
 358 дугаар зүйл. Шинэ нөхцөл байдлын улмаас хэргийг сэргээх хугацаа
 359 дүгээр зүйл. Шинэ нөхцөл байдлын улмаас хэргийн ажиллагааг үүсгэх
 360 дугаар зүйл. Шинэ нөхцөл байдлыг мөрдөж дуусмагц прокуророос гүйцэтгэх ажиллагаа
 361 дүгээр зүйл. Шинэ нөхцөл байдлын улмаас хэргийг сэргээх тухай асуудлыг шүүх шийдвэрлэх
 362 дугаар зүйл. Прокурорын дүгнэлтийг хянаж үзээд шүүхээс гаргах магадлал
 363 дугаар зүйл. Шинэ нөхцөл байдлын улмаас хэргийг сэргээсний дараа гүйцэтгэх ажиллагаа
ДӨЧИН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Насанд хүр ээгүй этгээдийн үйлдсэн гэмт хэрэгт эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулах тусгай журам
 364 дүгээр зүйл. Насанд хүрээгүй этгээдийн үйлдсэн гэмт хэрэгт эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулах тусгай журам
 365 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй этгээдийн үйлдсэн хэргийн талаар нэмж тогтоовол зохих байдлууд
 366 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй этгээдийг баривчлах ба цагдан хорих
 367 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй этгээдийг хяналтад өгөх
 368 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг дуудах журам
 369 дүгээр зүйл. Насанд хүрээгүй этгээдийн үйлдсэн хэргийг тусгаарлах
 370 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй сэжигтэн, яллагдагчийг байцаах журам
 371 дүгээр зүйл. Насанд хүрээгүй этгээдийг байцаахад сурган хүмүүжүүлэгчийг оролцуулах
 372 дугаар зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтад хууль ёсны төлөөлөгч оролцох
 373 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй сэжигтэн, яллагдагч, түүний эцэг, эх, хууль ёсны бусад төлөөлөгчийг хэргийн материалтай танилцуулах
 374 дүгээр зүйл. Шүүх хуралдаанд насанд хүрээгүй шүүгдэгчийн эцэг, эх, хууль ёсны бусад төлөөлөгчийг оролцуулах
 375 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй шүүгдэгчийг шүүх хуралдааны танхимаас гаргах
 376 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй этгээдэд хорих ял оногдуулсан тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулахтай холбогдсон ажиллагаа
 377 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй этгээдийн үйлдсэн хэргийн талаар шийтгэх тогтоол гаргах үед шүүхээс шийдвэрлэх асуудал
ДӨЧИН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх ажиллагаа
 378 дугаар зүйл. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх үндэслэл
 379 дүгээр зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах журам
 380 дугаар зүйл. Өмгөөлөгчийг оролцуулах
 381 дүгээр зүйл. Хэрэг бүртгэлт,мөрдөн байцаалтыг дуусгах
 382 дугаар зүйл. Шүүх хуралдаанд бэлтгэх ажиллагаа
 383 дугаар зүйл. Хэргийг шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх ажиллагаа
 384 дүгээр зүйл. Шүүх хэргийг шийдвэрлэх
 385 дугаар зүйл. Шүүхийн тогтоол
 386 дугаар зүйл. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хүчингүй болгох буюу өөрчлөх
 387 дугаар зүйл. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээдийн хэргийг сэргээх
ДӨЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүгчийн хууль зөрчсөн ажиллагааны улмаас иргэнд учирсан хохирлыг арилгах
 388 дугаар зүйл. Хохирол арилгуулах эрх
 389 дүгээр зүйл. Хохирлыг нөхөн төлүүлэх үндэслэл
 390 дугаар зүйл. Эд хөрөнгийн хохирлыг нөхөн төлөх
 391 дүгээр зүйл. Сэтгэл санааны хохирлын үр дагаврыг арилгах
 392 дугаар зүйл. Цол, шагналыг сэргээх
 393 дугаар зүйл. Хуулийн этгээдэд хохирлыг нөхөн төлөх
 394 дүгээр зүйл. Хууль зөрчсөн ажиллагааны тухай лавлагаа өгөх
 395 дугаар зүйл. Хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхийг тайлбарлах
 396 дугаар зүйл. Хохирлыг арилгуулах тухай нэхэмжлэл гаргах
 397 дугаар зүйл. Хохирол арилгуулах тухай өргөдлийг хянан шийдвэрлэх
ДӨЧИН ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Монгол Улсын хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах байгууллага, прокурор, шүүхийн байгууллага болон гадаад улсын холбогдох байгууллагын эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх ажиллагаа
 398 дугаар зүйл. Байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулах тухай даалгавар өгөх
 399 дүгээр зүйл. Байцаан шийтгэх ажиллагааг явуулах тухай даалгаврын агуулга
 400 дугаар зүйл. Гэрч, хохирогч, иргэний нэхэмжлэгч, иргэний хариуцагч, тэдний төлөөлөгч, шинжээчийг дуудах, байцаах
 401 дүгээр зүйл. Байцаан шийтгэх ажиллагааг явуулах тухай гадаад улсын эрх бүхий байгууллагын даалгаврыг биелүүлэх
 402 дугаар зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг үргэлжлүүлэхээр хэргийн материалыг явуулах
 403 дугаар зүйл. Эрүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааг үргэлжлүүлэх буюу эрүүгийн хэрэг үүсгэх хүсэлтийг биелүүлэх
ДӨЧИН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Эрүүгийн хариуцлагад татах болон шийтгэх тогтоол биелүүлэх зорилгоор гэмт этгээдийг шилжүүлэн өгөх
 404 дүгээр зүйл. Монгол Улсын иргэнийг шилжүүлэн өгөх тухай хүсэлт
 405 дугаар зүйл. Гадаад улсын иргэнийг шилжүүлэн өгөх тухай шаардлагыг биелүүлэх
 406 дугаар зүйл. Шилжүүлэн өгөхөөс татгалзах
 407 дугаар зүйл. Давхар харъяалалтай болон харъяалалгүй хүнийг шилжүүлэн өгөх
 408 дугаар зүйл. Шилжүүлэн өгөх зорилгоор цагдан хорих
 409 дүгээр зүйл. Эд зүйл, бусад нотлох баримтыг шилжүүлэх
ДӨЧИН ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Хорих ял шийтгүүлсэн этгээдийг харъяат улсад нь ял эдлүүлэхээр шилжүүлэх
 410 дугаар зүйл. Хорих ял шийтгүүлсэн этгээдийг харъяат улсад нь ял эдлүүлэхээр шилжүүлэх үндэслэл
 411 дүгээр зүйл. Хорих ял шийтгүүлсэн этгээдийг харъяат улсад нь шилжүүлэн өгөхөөс татгалзах
 412 дугаар зүйл. Ял эдлүүлэх зорилгоор Монгол Улсын иргэнийг шилжүүлж авах тухай хүсэлтийг хянан шийдвэрлэх
 413 дугаар зүйл. Гадаад улсын шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхтэй холбогдсон асуудлыг шүүхээр шийдвэрлэх журам
ДӨЧИН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
 414 дүгээр зүйл. Хялбаршуулсан журмаар байцаан шийтгэхажиллагаа явуулах хэргийн харьяалал
 415 дугаар зүйл. Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ерөнхий нөхцөл
 416 дугаар зүйл. Хялбаршуулсан хэрэг бүртгэх ажиллагаа
 417 дугаар зүйл. Прокурорын хяналт
 418 дугаар зүйл. Шүүх хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх
 419 дүгээр зүйл. Шүүх хуралдаанд хохирогч, шүүгдэгч, прокурор, өмгөөлөгч ирээгүйн холбогдол
ДӨЧИН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Бусад зүйл
 420 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох


МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
  Нэмэлт өөрчлөлт
2003-01-10
2003-11-13
2004-05-14
2006-01-12
2006-04-27
2007-08-09
2008-02-01
2008-11-13
2009-12-03
  УДШ-ийн тайлбар
ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРМЫН ТУХАЙ
Дугаар: 275, Огноо: 2002-09-04
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛИЙН 58, 59 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН ЗАРИМ ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 7, Огноо: 2004-02-16
ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛИЙН 326 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 326.1, 353 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 353.4 ДЭХ ХЭСГИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 10, Огноо: 2006-03-20
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.