• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ

1999 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр
Улаанбаатар хот
КОМПАНИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Компани, түүний эрх зүйн байдал
 3 дугаар зүйл. Компани, түүний хэлбэр
 4 дүгээр зүйл. Нээлттэй буюу хувьцаат компани
 5 дугаар зүйл. Хаалттай буюу хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
 6 дугаар зүйл. Хараат болон охин компани
 7 дугаар зүйл. Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
 8 дугаар зүйл. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, байгуулах хугацаа
 9 дүгээр зүйл. Компанийн болон хувь нийлүүлэгчдийн хариуцлага
 10 дугаар зүйл. Компанийн оноосон нэр, оршин байгаа газар
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Компани байгуулах
 11 дүгээр зүйл. Компани байгуулах
 12 дугаар зүйл. Компанийн үүсгэн байгуулагч
 13 дугаар зүйл. Шинээр компани үүсгэн байгуулах
 14 дүгээр зүйл. Компани үүсгэн байгуулах хурал
 15 дугаар зүйл. Компанийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
 16 дугаар зүйл. Компанийн дүрэм
 17 дугаар зүйл. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах, бүртгэх
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Компанийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, өрийг хувьцаагаар солих
 18 дугаар зүйл. Компанийг өөрчлөн байгуулах
 19 дүгээр зүйл. Компаниуд нийлэх
 20 дугаар зүйл. Компани нэгдэх
 21 дүгээр зүйл. Компанийг хуваах
 22 дугаар зүйл. Компанийг тусгаарлах
 23 дугаар зүйл. Компанийг өөрчлөх
 24 дүгээр зүйл. Компани өөрчлөн байгуулсантай холбогдсон хувь нийлүүлэгчийн эрх
 25 дугаар зүйл. Компанийн өрийг хувьцаагаар солих
 26 дугаар зүйл. Компанийг татан буулгах
 27 дугаар зүйл. Компанийг татан буулгахад өр төлбөрийг барагдуулах журам
 28 дугаар зүйл. Татан буугдаж байгаа компанийн эд хөрөнгийг хувь нийлүүлэгчдэд хуваарилах
 29 дүгээр зүйл. Компанийг татан буулгаж дуусгах
 30 дугаар зүйл. Компанийн үйл ажиллагааг дуусгавар болгох
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, компанийн хувьцаа, бусад үнэт цаас
 31 дүгээр зүйл. Компанийн өөрийн хөрөнгө
 32 дугаар зүйл. Компанийн өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээ
 33 дугаар зүйл. Компанийн хувьцаа
 34 дүгээр зүйл. Компанийн зарласан болон гаргасан хувьцаа
 35 дугаар зүйл. Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрх
 36 дугаар зүйл. Компанийн давуу эрхийн хувьцаа
 37 дугаар зүйл. Алтан хувьцаа
 38 дугаар зүйл. Хувьцаанд хамаарах үнэт цаас
 39 дүгээр зүйл. Хувьцаа тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх
 40 дугаар зүйл. Хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас
 41 дүгээр зүйл. Опцион
 42 дугаар зүйл. Компанийн өрийн бичиг
 43 дугаар зүйл. Үнэт цаас гаргах тухай шийдвэр
 44 дүгээр зүйл. Хувьцаа, бусад үнэт цаасны үнийг тогтоох
 45 дугаар зүйл. Үнэт цаасны төлбөр
 46 дугаар зүйл. Үнэт цаас эзэмшигчдийн бүртгэл
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Ногдол ашиг, компанийн өмчийг шилжүүлэх
 47 дугаар зүйл. Ногдол ашиг хуваарилах
 48 дугаар зүйл. Ногдол ашиг хуваарилах нөхцөл
 49 дүгээр зүйл. Компанийн эд хөрөнгийн захиран зарцуулалтад тавих хязгаарлалт
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Компани өөрийн үнэт цаасыг худалдан авах болон эргүүлэн авах
 50 дугаар зүйл. Үнэт цаас худалдан авах
 51 дүгээр зүйл. Компани өөрийн давуу эрхийн хувьцааг эргүүлэн авах
 52 дугаар зүйл. Компанийн хувьцааг нэгтгэх болон хуваах
 53 дугаар зүйл. Компани өөрийн үнэт цаасыг эргүүлэн авах нөхцөл
 54 дүгээр зүйл. Хувь нийлүүлэгчдийн шаардлагаар компани хувьцаагаа эргүүлэн авах
 55 дугаар зүйл. Хувьцааг эргүүлэн авахыг шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх журам
 56 дугаар зүйл. Эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тодорхойлох
НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Хувьцааны хяналтын багцыг худалдан авах
 57 дугаар зүйл. Хувьцааны хяналтын багц, түүнийг худалдан авах
 58 дугаар зүйл. Компанийн хувьцааг худалдан авахыг хувь нийлүүлэгчдэд санал болгох
 59 дүгээр зүйл. Компанийн хувьцааны хяналтын багцыг худалдан авсан тухай мэдэгдэх
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Компанийн удирдлага
 60 дугаар зүйл. Хувь нийлүүлэгчдийн хурал
 61 дүгээр зүйл. Хувь нийлүүлэгчдийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гаргах
 62 дугаар зүйл. Ээлжит бус хурал
 63 дугаар зүйл. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын бүрэн эрх
 64 дүгээр зүйл. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын шийдвэр хүчин төгөлдөр болох
 65 дугаар зүйл. Хуралд оролцох эрх
 66 дугаар зүйл. Хурлын зар мэдээг хүргэх
 67 дугаар зүйл. Хурлын хэлэлцэх асуудалд санал оруулах
 68 дугаар зүйл. Хурлын тооллогын комисс
 69 дүгээр зүйл. Хуралд оролцох журам
 70 дугаар зүйл. Хурлын ирц /кворум/, хурал хүчин төгөлдөр болох
 71 дүгээр зүйл. Санал авах хуудас
 72 дугаар зүйл. Санал авах хуудсыг хүчинтэйд тооцох
 73 дугаар зүйл. Эчнээ санал хураалтаар компанийн хувь нийлүүлэгчид шийдвэр гаргах
 74 дүгээр зүйл. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын тэмдэглэл
 75 дугаар зүйл. Төлөөлөн удирдах зөвлөл
 76 дугаар зүйл. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрх
 77 дугаар зүйл. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг сонгох, гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох
 78 дугаар зүйл. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга
 79 дүгээр зүйл. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал
 80 дугаар зүйл. Гүйцэтгэх удирдлага
АРАВДУГААР БҮЛЭГ
Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны хүлээх хариуцлага
 81 дүгээр зүйл. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны хүлээх хариуцлага
 82 дугаар зүйл. Хүлээх хариуцлага
 83 дугаар зүйл. Хувь нийлүүлэгчийн нэхэмжлэл гаргах эрх
АРВАН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Их хэмжээний хэлцэл
 84 дүгээр зүйл. Их хэмжээний хэлцэл
 85 дугаар зүйл. Их хэмжээний хэлцэл хийх
АРВАН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл
 86 дугаар зүйл. Сонирхлын зөрчил бүхий этгээдтэй хийх хэлцэл
 87 дугаар зүйл. Сонирхлын зөрчил бүхий этгээдтэй хийсэн хэлцлийн улмаас үүсэх хохирлыг арилгах
 88 дугаар зүйл. Хэлцэл хийх сонирхол бүхий этгээдэд тавих шаардлага
 89 дүгээр зүйл. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хийх журам
 90 дугаар зүйл. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулах журам зөрчсөний үр дагавар
АРВАН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт
 91 дүгээр зүйл. Компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд тавих аудиторын хяналт
 92 дугаар зүйл. Хянан шалгах зөвлөл
 93 дугаар зүйл. Компанийн нягтлан бодох бүртгэл, тайлан
 94 дүгээр зүйл. Компанийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан
 95 дугаар зүйл. Компанийн бичиг баримтыг хадгалах
 96 дугаар зүйл. Компанийн талаар мэдээлэл авах
 97 дугаар зүйл. Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд, түүний талаархи мэдээлэл
АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Бусад зүйл
 98 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
  Нэмэлт өөрчлөлт
2000-05-12
2002-07-04
2003-05-23
2005-11-17
2006-12-15
2008-05-29
2009-07-16
2010-04-23
  УДШ-ийн тайлбар
КОМПАНИЙН ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 27, Огноо: 2007-06-18
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.