• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ

1999 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр
Улаанбаатар хот

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Гэр бүлийн тухай хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёо
 4 дүгээр зүйл. Гэрлэлт, гэр бүлийн харилцааны зарчим
 5 дугаар зүйл. Гэр бүлийн эрхийг хамгаалах
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Гэрлэлтийн харилцаа үүсэх үндэслэл, гэрлэх нөхцөл, журам, гэрлэлт дуусгавар болох
 6 дугаар зүйл. Гэрлэх нөхцөл
 7 дугаар зүйл. Гэрлэх журам
 8 дугаар зүйл. Гэрлэхийг хүсэгчдийн эрүүл мэндийн шинжилгээ
 9 дүгээр зүйл. Гэрлэхэд харшлах шалтгаан
 10 дугаар зүйл. Гэрлэгчдийн эрх, үүрэг
 11 дүгээр зүйл. Гэрлэлт дуусгавар болох
 12 дугаар зүйл. Гэрлэлт цуцлах журам
 13 дугаар зүйл. Гэрлэлтийг захиргааны журмаар цуцлах
 14 дүгээр зүйл. Гэрлэлтийг шүүхийн журмаар цуцлах
 15 дугаар зүйл. Гэрлэлт сэргээх
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Гэрлэлт болон гэрлэлт цуцлалтыг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох, түүний үр дагавар
 16 дугаар зүйл. Гэрлэлтийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох
 17 дугаар зүйл. Гэрлэлтийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцсоноос үүсэх үр дагавар
 18 дугаар зүйл. Гэрлэлт цуцлалтыг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох
 19 дүгээр зүйл. Гэрлэлт цуцлалтыг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцсоноос үүсэх үр дагавар
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Гэр бүлийн эд хөрөнгийн харилцааны зохицуулалт
 20 дугаар зүйл. Гэр бүлийн эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Эцэг, эх, хүүхдийн хоорондын харилцаа
 21 дүгээр зүйл. Эцэг, эх, хүүхдийн хооронд эрх, үүрэг үүсэх
 22 дугаар зүйл. Хүүхдийн эцэг, эхийг захиргааны журмаар тогтоох
 23 дугаар зүйл. Хүүхдийн эцэг, эхийг шүүхийн журмаар тогтоох
 24 дүгээр зүйл. Хүүхдийн нэр, эцгийн нэр, овог
 25 дугаар зүйл. Хүүхдийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах
 26 дугаар зүйл. Хүүхдээ хүмүүжүүлэх эрх, үүрэг
 27 дугаар зүйл. Эцэг, эх байх эрхийг хязгаарлах
 28 дугаар зүйл. Эцэг, эх байх эрх хязгаарласнаас үүсэх үр дагавар
 29 дүгээр зүйл. Эцэг, эх байх эрх хязгаарласныг хүчингүй болсонд тооцох
 30 дугаар зүйл. Эцэг, эх байх эрх хасах
 31 дүгээр зүйл. Эцэг, эх байх эрх хассанаас үүсэх үр дагавар
 32 дугаар зүйл. Эцэг, эх байх эрхийг сэргээх
 33 дугаар зүйл. Хүүхдийн талаархи эцэг, эхийн эрхийг хамгаалах
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Тэжээн тэтгэх, тэтгүүлэхтэй холбогдсон харилцаа
 34 дүгээр зүйл. Тэжээн тэтгүүлэх эрх
 35 дугаар зүйл. Тэжээн тэтгэх үүрэг
 36 дугаар зүйл. Гэрлэгчид харилцан бие биеэ тэжээн тэтгэх үүрэг
 37 дугаар зүйл. Гэрлэгчдийн тэжээн тэтгүүлэх эрх үргэлжлэх
 38 дугаар зүйл. Эцэг, эх хүүхдээ тэжээн тэтгэх үүрэг
 39 дүгээр зүйл. Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх байгууллагад байгаа хүүхдэд олгох тэтгэлэг
 40 дугаар зүйл. Тэтгэлгийн хэмжээ
 41 дүгээр зүйл. Тэтгэлэг олгох хэлбэр, хугацаа
 42 дугаар зүйл. Тэтгэлгийн хэмжээг өөрчлөх
 43 дугаар зүйл. Насанд хүрсэн хөдөлмөрийн чадвартай хүүхдийн эцэг, эхээ тэжээн тэтгэх үүрэг
 44 дүгээр зүйл. Төрөл, садангийн хүний тэжээн тэтгэх үүрэг
 45 дугаар зүйл. Тэжээн тэтгэх тухай гэрээ
 46 дугаар зүйл. Тэжээн тэтгэх тухай гэрээг өөрчлөх, цуцлах
 47 дугаар зүйл. Тэжээн тэтгэх тухай гэрээг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох
 48 дугаар зүйл. Хариуцагчаас нэмэлт зардал гаргуулах
 49 дүгээр зүйл. Тэтгэлэг нөхөн гаргуулах
 50 дугаар зүйл. Тэтгэлгийг хугацаанд нь төлөөгүйгээс хүлээх хариуцлага
 51 дүгээр зүйл. Тэтгэлгийг эд хөрөнгөөс гаргуулах
 52 дугаар зүйл. Тэжээн тэтгэх үүргээс чөлөөлөх
 53 дугаар зүйл. Тэжээн тэтгэх үүрэг дуусгавар болох
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Хүүхэд үрчлэх
 54 дүгээр зүйл. Хүүхэд үрчлэх, үрчлүүлэх
 55 дугаар зүйл. Хүүхэд үрчлэх, үрчлүүлэх ерөнхий нөхцөл
 56 дугаар зүйл. Хүнд нөхцөлд байгаа үрчлүүлэх хүүхдийн бүртгэл, хяналт
 57 дугаар зүйл. Үрчлэгч
 58 дугаар зүйл. Гадаадын иргэн Монгол Улсын харьяат хүүхэд үрчлэн авах
 59 дүгээр зүйл. Үрчлэгдсэн хүүхэд, үрчлэн авсан эцэг, эхийн эрх, үүрэг
 60 дугаар зүйл. Үрчлэлтийн нууц
 61 дүгээр зүйл. Үрчлэлтийг хүчингүйд тооцох
 62 дугаар зүйл. Үрчлэлтийг хүчингүйд тооцсоноос үүсэх үр дагавар
НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Асран хамгаалах, харгалзан дэмжих, хүүхдийг гэр бүлдээ авч асран хүмүүжүүлэх
 63 дугаар зүйл. Асран хамгаалалтад байх хүн
 64 дүгээр зүйл. Харгалзан дэмжвэл зохих хүн
 65 дугаар зүйл. Асран хамгаалуулж, харгалзан дэмжүүлж байгаа хүний эрх
 66 дугаар зүйл. Асран хамгаалах, харгалзан дэмжих байгууллага
 67 дугаар зүйл. Асран хамгаалах, харгалзан дэмжих
 68 дугаар зүйл. Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр тогтоож болохгүй хүн
 69 дүгээр зүйл. Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн үүрэг
 70 дугаар зүйл. Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчид хориглох зүйл
 71 дүгээр зүйл. Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн үйл ажиллагааны талаар Засаг даргын эдлэх эрх
 72 дугаар зүйл. Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих
 73 дугаар зүйл. Асран хамгаалах, харгалзан дэмжих эрх, үүрэг дуусгавар болох
 74 дүгээр зүйл. Хүүхдийг гэр бүлдээ авч асран хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаа
 75 дугаар зүйл. Асран хүмүүжүүлэх гэрээ байгуулж болохгүй хүн
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Бусад зүйл
 76 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Д.ГАНБОЛД
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
  Нэмэлт өөрчлөлт
2002-07-04
2010-04-22
  УДШ-ийн тайлбар
МОНГОЛ УЛСЫН ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 71, Огноо: 2002-03-18
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.