• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ

1999 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр
Улаанбаатар хот
ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томьёо
 4 дүгээр зүйл. Хөдөлмөрийн тухай хуулиар зохицуулах харилцаа
 5 дугаар зүйл. Ажил олгогчийн эрх, үүрэг
 6 дугаар зүйл. Ажилтны эрх, үүрэг
 7 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлал, хязгаарлал, давуу байдал тогтоохыг хориглох
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ХАМТЫН ГЭРЭЭ, ХЭЛЭЛЦЭЭР
 8 дугаар зүйл. Хамтын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах үндсэн зарчим
 9 дүгээр зүйл. Мэдээллээр хангах
 10 дугаар зүйл. Хөндлөнгийн оролцоог хориглох
 11 дүгээр зүйл. Хамтын гэрээ, хэлэлцээрийг санаачлах
 12 дугаар зүйл. Хэлэлцээ хийх
 13 дугаар зүйл. Хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн үйлчлэх хүрээ
 14 дүгээр зүйл. Хамтын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах
 15 дугаар зүйл. Хамтын гэрээ, хэлэлцээрийг бүртгэх
 16 дугаар зүйл. Хамтын гэрээ, хэлэлцээрийг дагаж мөрдөх
 17 дугаар зүйл. Хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн биелэлтэд талууд хяналт тавих
 18 дугаар зүйл. Хамтын гэрээгээр зохицуулах харилцаа
 19 дүгээр зүйл. Хамтын хэлэлцээрээр зохицуулах харилцаа
 20 дугаар зүйл. Хамтын хэлэлцээрт оролцогч талууд
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ
 21 дүгээр зүйл. Хөдөлмөрийн гэрээ
 22 дугаар зүйл. Контракт
 23 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа
 24 дүгээр зүйл. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах
 25 дугаар зүйл. Контракт байгуулах ба түүний агуулга
 26 дугаар зүйл. Хэд хэдэн ажил, үүргийг зэрэг гүйцэтгэх
 27 дугаар зүйл. Ажил, албан тушаалд хамт ажиллахыг хориглох
 28 дугаар зүйл. Хэд хэдэн ажил олгогчид нэгэн зэрэг ажиллахыг хориглох
 29 дүгээр зүйл. Эрхийн чадамжгүй этгээдтэй байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох цаг
 30 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн гэрээний зарим заалт хүчин төгөлдөр бус байх
 31 дүгээр зүйл. Хөдөлмөрийн гэрээнд тусгаагүй ажил гүйцэтгүүлэхийг хориглох
 32 дугаар зүйл. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар өөр ажилд түр шилжүүлэх
 33 дугаар зүйл. Сул зогсолтын үед өөр ажилд түр шилжүүлэх
 34 дүгээр зүйл. Ажилтныг эрүүл мэндэд нь харшлахгүй өөр ажилд шилжүүлэх
 35 дугаар зүйл. Ажил, үүргээ гүйцэтгээгүй үед ажил, албан тушаалыг хэвээр хадгалах
 36 дугаар зүйл. Урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн авах
 37 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болох үндэслэл
 38 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах үндэслэл
 39 дүгээр зүйл. Хөдөлмөрийн гэрээг ажилтны санаачилгаар цуцлах
 40 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн гэрээг ажил олгогчийн санаачилгаар цуцлах
 41 дүгээр зүйл. Контрактыг цуцлах үндэслэл, журам
 42 дугаар зүйл. Ажлаас халагдсаны тэтгэмж
 43 дугаар зүйл. Ажлаас халах, ажил хүлээлцэх
 44 дүгээр зүйл. Ажил, албан тушаал эрхлэхийг түдгэлзүүлэх
 45 дугаар зүйл. Үйлдвэрлэл дээрх сургалт
 46 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалд даатгуулах
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ЦАЛИН ХӨЛС, ОЛГОВОР
 47 дугаар зүйл. Цалин хөлс
 48 дугаар зүйл. Цалин хөлсний зохицуулалт
 49 дүгээр зүйл. Цалин хөлс олгох зарчим, хэлбэр
 50 дугаар зүйл. Нэмэгдэл хөлс
 51 дүгээр зүйл. Нэмэгдэл
 52 дугаар зүйл. Нийтээр амрах баярын өдөр ажилласны нэмэгдэл хөлс
 53 дугаар зүйл. Илүү цагаар болон долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласны нэмэгдэл хөлс
 54 дүгээр зүйл. Шөнийн цагаар ажилласны нэмэгдэл хөлс
 55 дугаар зүйл. Ээлжийн амралтын олговор
 56 дугаар зүйл. Сул зогсолтын үеийн олговор
 57 дугаар зүйл. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар өөр ажилд түр шилжүүлэх үеийн цалин хөлс
 58 дугаар зүйл. 18 насанд хүрээгүй ажилтны цалин хөлс
 59 дүгээр зүйл. Ажил хүлээлцэх хугацааны олговор
 60 дугаар зүйл. Цалин хөлс олгох хугацаа
 61 дүгээр зүйл. Цалин хөлсийг төлөх хэлбэр
 62 дугаар зүйл. Цалин хөлсний өөрчлөлтийн тухай мэдэгдэх
 63 дугаар зүйл. Цалин хөлснөөс хийх суутгал, түүний хэмжээг хязгаарлах
 64 дүгээр зүйл. Ажил, албан тушаал нь хэвээр хадгалагдаж байгаа ажилтанд олгох тэтгэмж, олговор
 65 дугаар зүйл. Өөр орон нутагт ажиллахаар шилжих үед олгох нөхөх олговор
 66 дугаар зүйл. Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар ажилдаа ирээгүй үеийн олговор
 67 дугаар зүйл. Ажлын цагийг богиносгосон үеийн цалин хөлс
 68 дугаар зүйл. Ажилтныг эрүүл мэндэд нь харшлахгүй өөр ажилд шилжүүлсэн үеийн цалин хөлсний зөрүү
 69 дүгээр зүйл. Буруу халсан буюу шилжүүлсэн үеийн олговор
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
АЖИЛ, АМРАЛТЫН ЦАГ
 70 дугаар зүйл. Ажлын цаг
 71 дүгээр зүйл. Ажлын цагийг богиносгох
 72 дугаар зүйл. Шөнийн цаг
 73 дугаар зүйл. Ажлын цагийг нэгтгэн бодох
 74 дүгээр зүйл. Илүү цагаар ажиллуулахыг хязгаарлах
 75 дугаар зүйл. Амрах, хооллох завсарлага
 76 дугаар зүйл. Нийтээр амрах баярын өдөр
 77 дугаар зүйл. Долоо хоног бүрийн амралт
 78 дугаар зүйл. Нийтээр амрах баярын болон долоо хоногийн амралтын өдөр ажиллуулахыг хязгаарлах
 79 дүгээр зүйл. Ээлжийн амралт, түүний хугацаа
 80 дугаар зүйл. Чөлөө олгох
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЭРҮҮЛ АХУЙН СТАНДАРТ
 81 дүгээр зүйл. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн ангилал
 82 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандартыг тогтоох
 83 дугаар зүйл. Ажлын байранд тавих ерөнхий шаардлага
 84 дүгээр зүйл. Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжид тавих шаардлага
 85 дугаар зүйл. Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийг хамтран эзэмшихэд тавих шаардлага
 86 дугаар зүйл. Машин механизм, тоног төхөөрөмжид тавих шаардлага
 87 дугаар зүйл. Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага
 88 дугаар зүйл. Химийн, хортой, тэсрэх болон цацраг, биологийн идэвхт бодистой харьцахад тавих шаардлага
 89 дүгээр зүйл. Галын аюулгүй байдалд тавих шаардлага
 90 дугаар зүйл. Цаг уурын тохиромжгүй нөхцөлд ажиллахад тавих шаардлага
 91 дүгээр зүйл. Хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангах
 92 дугаар зүйл. Эрүүл мэндийн үзлэг
 93 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан алба, зөвлөл
 94 дүгээр зүйл. Амь бие, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөх нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд ажлаа зогсоох
 95 дугаар зүйл. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлого, тэдгээрийг судалж бүртгэх
 96 дугаар зүйл. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин
 97 дугаар зүйл. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний хохирлыг нөхөн төлөх
 98 дугаар зүйл. Эмнэлэг-хөдөлмөрийн магадлах комисс
 99 дүгээр зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандартыг хангаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоох, хаах
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
ЭМЭГТЭЙ ХҮНИЙ ХӨДӨЛМӨР
 100 дугаар зүйл. Жирэмсэн эмэгтэй, гурав хүртэлх насны хүүхэдтэй эх /ганц бие эцэг/-ийг ажлаас халахыг хориглох
 101 дүгээр зүйл. Эмэгтэй хүн ажиллуулахыг хориглосон ажил
 102 дугаар зүйл. Шөнийн буюу илүү цагаар, албан томилолтоор ажиллуулахыг хязгаарлах
 103 дугаар зүйл. Хүүхэд хөхүүлэх, асрах завсарлага нэмж олгох
 104 дүгээр зүйл. Жирэмсний болон амаржсаны амралт
 105 дугаар зүйл. Нярай хүүхэд үрчлэн авсан ажилтанд чөлөө олгох
 106 дугаар зүйл. Хүүхэд асрах чөлөө олгох
 107 дугаар зүйл. Жирэмсэн, хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэй хүний ажлын цагийг хорогдуулах буюу өөр ажилд шилжүүлэх
 108 дугаар зүйл. Эмэгтэй хүний өргөх, зөөх ачааны хэмжээг хязгаарлах
НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
НАСАНД ХҮРЭЭГҮЙ, ТАХИР ДУТУУ , ОДОЙ ХҮНИЙ БОЛОН АХМАД НАСТНЫ ХӨДӨЛМӨР
 109 дүгээр зүйл. Насанд хүрээгүй хүний хөдөлмөр
 110 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалах
 111 дүгээр зүйл. Хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүний хөдөлмөр
 112 дугаар зүйл. Ахмад настны хөдөлмөр
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ГАДААДЫН ИРГЭНИЙ БОЛОН ГАДААДЫН АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАЖ БАЙГАА ИРГЭНИЙ ХӨДӨЛМӨР
 113 дугаар зүйл. Гадаадын иргэний хөдөлмөр
 114 дүгээр зүйл. Гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллаж байгаа иргэний хөдөлмөр
АРАВДУГААР БҮЛЭГ
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАМТЫН МАРГААН ЗОХИЦУУЛАЛТ
 115 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн хамтын маргаан үүсгэх, шаардлага тавих, түүнд хариу өгөх
 116 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн хамтын маргаан эвлэрүүлж зохицуулах хэлбэр
 117 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн хамтын маргаан зохицуулахад зуучлагч урьж оролцуулах
 118 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн хамтын маргааныг хөдөлмөрийн арбитраар хэлэлцэх
 119 дүгээр зүйл. Ажил хаях эрхийг хэрэгжүүлэх
 120 дугаар зүйл. Ажил хаялт зарлах, ажлын байрыг түр хаах
 121 дүгээр зүйл. Ажил хаялтыг удирдах этгээд, ажил хаялтыг түр зогсоох, сэргээх, ажил хаялт дуусгавар болох
 122 дугаар зүйл. Ажил хаяхыг хориглох, хойшлуулах, түр зогсоох
 123 дугаар зүйл. Ажил хаялт зохион байгуулсан, ажлын байр түр хаасныг хууль бус гэж тооцох
 124 дүгээр зүйл. Ажилтны хөдөлмөрийн хамтын маргаан шийдвэрлэхтэй холбогдсон эрхийн баталгаа
АРВАН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАНЦААРЧИЛСАН МАРГААН ЗОХИЦУУЛАЛТ
 125 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргааныг хянан шийдвэрлэх
 126 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссоор хянан шийдвэрлэх маргаан
 127 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын шийдвэрийг давж заалдах
 128 дугаар зүйл. Шүүхээр хянан шийдвэрлэх маргаан
 129 дүгээр зүйл. Маргааны талаар гомдол гаргах хугацаа
АРВАН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САХИЛГА, ЭД ХӨРӨНГИЙН ХАРИУЦЛАГА
 130 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн дотоод журам
 131 дүгээр зүйл. Хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл
 132 дугаар зүйл. Эд хөрөнгийн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл
 133 дугаар зүйл. Эд хөрөнгийн хязгаарлагдмал хариуцлага
 134 дүгээр зүйл. Контрактаар хүлээлгэх эд хөрөнгийн хариуцлага
 135 дугаар зүйл. Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага
 136 дугаар зүйл. Байгууллагад учирсан хохирлын хэмжээг тодорхойлох
АРВАН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ХӨДӨЛМӨРИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
 137 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн удирдлагын тогтолцоо
 138 дугаар зүйл. Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хороо
АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЯНАЛТ
 139 дүгээр зүйл. Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих хяналт
 140 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн улсын хяналтын үйл ажиллагаа
АРВАН ТАВДУГААР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
 141 дүгээр зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
 142 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
  Нэмэлт өөрчлөлт
2001-11-30
2001-12-27
2002-07-10
2003-01-02
2003-05-22
2006-01-12
2007-08-03
2008-05-22
  УДШ-ийн тайлбар
ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 259, Огноо: 2000-07-04
ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 33, Огноо: 2006-07-03
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.