• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН YНДСЭН
ХУУЛЬ

1992 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр
Улаанбаатар хот
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН БҮРЭН ЭРХТ БАЙДАЛ
 1 дүгээр зүйл
 2 дугаар зүйл
 3 дугаар зүйл
 4 дүгээр зүйл
 5 дугаар зүйл
 6 дугаар зүйл
 7 дугаар зүйл
 8 дугаар зүйл
 9 дүгээр зүйл
 10 дугаар зүйл
 11 дүгээр зүйл
 12 дугаар зүйл
 13 дугаар зүйл
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨ
 14 дүгээр зүйл
 15 дугаар зүйл
 16 дугаар зүйл
 17 дугаар зүйл
 18 дугаар зүйл
 19 дүгээр зүйл
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН БАЙГУУЛАЛ
 20 дугаар зүйл
 21 дүгээр зүйл
 22 дугаар зүйл
 23 дугаар зүйл
 24 дүгээр зүйл
 25 дугаар зүйл
 26 дугаар зүйл
 27 дугаар зүйл
 28 дугаар зүйл
 29 дүгээр зүйл
 30 дугаар зүйл
 31 дүгээр зүйл
 32 дугаар зүйл
 33 дугаар зүйл
 34 дүгээр зүйл
 35 дугаар зүйл
 36 дугаар зүйл
 37 дугаар зүйл
 38 дугаар зүйл
 39 дүгээр зүйл
 40 дугаар зүйл
 41 дүгээр зүйл
 42 дугаар зүйл
 43 дугаар зүйл
 44 дүгээр зүйл
 45 дугаар зүйл
 46 дугаар зүйл
 47 дугаар зүйл
 48 дугаар зүйл
 49 дүгээр зүйл
 50 дугаар зүйл
 51 дүгээр зүйл
 52 дугаар зүйл
 53 дугаар зүйл
 54 дүгээр зүйл
 55 дугаар зүйл
 56 дугаар зүйл
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГА
 57 дугаар зүйл
 58 дугаар зүйл
 59 дүгээр зүйл
 60 дугаар зүйл
 61 дүгээр зүйл
 62 дугаар зүйл
 63 дугаар зүйл
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ
 64 дүгээр зүйл
 65 дугаар зүйл
 66 дугаар зүйл
 67 дугаар зүйл
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ
 68 дугаар зүйл
 69 дүгээр зүйл
 70 дугаар зүйл

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын
Ардын Их Хурал


1992 оны нэгдүгээр сарын Улаанбаатар
1З-ны өдрийн 11 цаг З5 минут хот
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
  Нэмэлт өөрчлөлт
1999-12-24
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.