• Oноор
 • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
Мэдээ, мэдээлэл
Хэвлэх хувилбар  Bookmark хийх 
 Бусад
2010 ОНЫ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ
Хүний хөгжлийн сангийн тухай хуулийг батлав
Манай сайт шинэчлэгдэж байна
Г.Ганзориг: Эрүүгийн хуулийг олон улсын Авлигын эсрэг конвенцид нийцүүлэх шаардлагатай
Төрийн албаны шалгалттай холбоотой журмууд
Төрийн албаны шалгалттай холбоотой нийтлэг асуулт хариултууд
Төрийн албаны шалгалт
 
 Хамгийн их уншсан
Төрийн албаны шалгалт
Төрийн албаны шалгалттай холбоотой нийтлэг асуулт хариултууд
2009 оны Төрийн албаны шалгалтын удирдамж
2010 ОНЫ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ
Авилгалын эсрэг хууль хийгээд ашиг сонирхлын зөрчил
2009 оны Төрийн албаны шалгалтын удирдамж

2009 ОНД ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Төрийн захиргааны болон төрийн тусгай албаны гүйцэтгэх албан тушаалд анх орох  иргэдээс төрийн бодлого, төрийн албатай холбогдсон  хууль эрх зүйн мэдлэгийн түвшин,   төрийн жинхэнэ албан тушаалд тавигдах  ерөнхий болон тусгай шаардлагыг хангах мэргэшлийн ур чадвар бүхий  иргэнийг  сонгон шалгаруулж төрийн албаны сул орон тоог нөхөх, түүнчлэн төрийн албанд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэхэд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3-т заасны дагуу төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын  байрны сул орон тооны захиалгыг үндэслэн төрийн албанд анх орох иргэнээс авах мэргэшлийн шалгалтыг төв болон салбар комиссууд  2009 оны 5 дугаарсарын 2-нд  нэгэн зэрэг эхлүүлэн  зохион байгуулна.

Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2008 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуульд нийцүүлэн Төрийн албаны зөвлөл "Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам"-ыг шинэчлэн баталсан бөгөөд энэ журмын дагуу мэргэшлийн шалгалтыг авна. Энэ журмыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан болно.    

 Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтынбүртгэл, бүртгэлийн хугацаа, зардал 

 1.  Мэргэшлийн шалгалтын төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс болон  аймаг,  нийслэл дэх салбар комисс нь мэргэшлийн шалгалтад орох  иргэдийг дараах байдлаар бүртгэнэ. Үүнд:

 • Монгол Улсын Их Хурал болон Улсын Их Хуралд ажлаа тайлагнадаг байгууллагууд, Үндсэн хуулийн цэц, Улсын дээд шүүх, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, яам, Засгийн газрын агентлаг зэрэг төрийн захиргааны төв байгууллагуудын зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг шалгаруулах мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэд Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mnгэсэн цахим хаягаар 2009 оны 4 дүгээр сарын 10-21-ны өдрүүдэд;
 • Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг газар, хэлтэс, албад болон сумын Засаг даргын Тамгын газар зэрэг нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэнийг шалгаруулах мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэд иргэд тухайн аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2009 оны 4 дүгээрсарын 27-30-ныөдрүүдэд;
 • Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг газар, хэлтэс, албад болон бусад захиргааны байгууллагуудын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэнийг шалгаруулах мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэд нийслэлийн Засагдаргын Тамгын газарт 2009 оны 4 дүгээрсарын 20-25-ны өдрүүдэдтус тус бүртгүүлнэ.

  Гурав.  Бүртгүүлэх иргэдэд тавих шаардлага

 • 1. Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хаягт байгаа "Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам"-тай танилцсан байна.
 • 2. Бүртгүүлэгч хуурамч баримт материал бүрдүүлэхгүй байх, худал мэдүүлэхгүй байх үүрэг хүлээнэ.
 • 3. Төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалтад орохоор бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:
 • Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
 • Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;
 • Төрийн албаны тухай хуулийн 16.2.1-д заасан асуудлаар цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;
 • "4 х 6"-гийн хэмжээний цээж зураг 4 хувь;
 • Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувь;
 • Шалгалтын үйлчилгээний зардал төлсөн баримт.

Дөрөв. Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэдийн уншиж судлах хууль эрхзүйн баримт бичиг

 • Монгол Улсын  Үндсэн хууль,
 • Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль,
 • Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх  ажиллагааны тухай хууль,
 • Төрийн бэлэг тэмдгийн тухай хууль,
 • Монгол Улсын Их Хурлын тухай хууль,
 • Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль,
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хууль,
 • Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль,
 • Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль,
 • Монгол Улсын Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль,
 • Төрийн  албаны тухай хууль,
 • Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль,
 • Авлигын эсрэг хууль,
 • Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль,
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль,
 • Захиргааны хариуцлагын тухай хууль,
 • Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль,
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль,
 • Иргэдээс төрийн байгууллага,  албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл,  гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль,
 • Төрийн нууцын тухай хууль,
 • Байгууллагын нууцын тухай хууль,
 • Хувь хүний нууцын тухай хууль,
 • Газрын тухай хууль,
 • Татварын ерөнхий хууль,
 • Хувь хүний  орлогын албан татварын тухай хууль,
 • Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хууль,
 • Газрын тухай хууль,
 • Нийгмийн даатгалын  тухай  хууль,
 • Нийгмийн халамжийн тухай хууль,
 • Нийгмийн даатгалын сангаас  олгох  тэтгэвэр,  тэтгэмжийн тухай хууль,
 • Байгаль  орчныг хамгаалах тухай хууль,
 • Хот,  тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль,
 • Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль,
 • Жагсаал,  цуглаан хийх журмын тухай хууль,
 • Боловсролын тухай хууль,
 • Архивын тухай хууль,
 • Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал,
 • Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны  хөтөлбөр,
 • Төрийн албаны шингэтгэлийн дунд хугацааны стратегийн баримт бичиг,
 • Монгол Улсын Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого,
 • Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм /Засгийн газрын1999 оны 58 тогтоол/, 
 • Албан хэрэг хөтлөлттэй холбоотой хууль тогтоомж,
 • Албан хэрэг  хөтлөлтийн үндсэн заавар /Засгийн газрын 1995 оны 53 дугаартогтоол/.

Тав. Мэргэшлийн шалгалтын зардал

 1. Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцна
 2. Төрийн захиргааны төв байгууллагуудын болон нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллагуудын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг шалгаруулах мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэний шалгалтын үйлчилгээний зардал 10000 /арван мянган/ төгрөг;
 3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт бүртгүүлж нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэнийг шалгаруулах мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэний шалгалтын үйлчилгээний зардал 5000 /таван мянган/ төгрөг байна.
 4. Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг зохион байгуулах аймаг, нийслэл дэх салбар комисс шалгалт авах байр, хугацааг бүртгэлийн явцад жич зарлана. Сорилын шалгалтаас бусад шалгалтын хуваарьт салбар комиссын шийдвэрээр өөрчлөлт оруулж болно.

Зургаа. Шалгалтынхуваарь

1. Сорилын шалгалтыг  2009оны5 дугаарсарын 2-ныөдөророндаяар  09 цаг 00 минутаас нэгэн зэрэг эхлүүлнэ.

¹

Шалгалтын төрөл

Он, сар, өдөр

Цаг, минут

1.

Сорилын  шалгалт

2009.05.02

09.00

2.

Баримт бичгийн шалгалт

2009.05.03

09.00

3.

Ярилцлагын шалгалт

2009.05.03

11.00

4.

Ур чадварын шалгалт

2009.05.03

06.00

5

Эрүүл мэндийн үзлэг

2009.05.04

09.00

        Долоо. Мэдээлэл лавлагаа

 1. Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хаягаар бүртгүүлж, мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд цахим бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албаны 264982, 264175, 264093 дугаарын утсаар, төв комисстой холбоотой асуудлаар 262939, 264347 дугаарын утсаар, төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисстой холбоотой асуудлаар 264369 дугаарын утсаар тус тус лавлаж болно.
 2. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт бүртгүүлж мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд шалгалттай холбоотой асуудлаар Нийслэлийн салбар комиссын 326678, 320141, 325773 дугаарын утсаар;
 3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт бүртгүүлж, мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд шалгалттай холбогдолтой асуудлаар тухайн аймаг дахь Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын салбар комиссын утсаар тус тус лавлаж болно.

Анхааруулга

 • Мэргэшлийн шалгалтын журам, үнэлгээ, шалгалт авах болон зохион байгуулалттай холбогдолтой бусад мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mnгэсэн цахим хаягаас үзнэ үү.
 • Мэргэшлийн шалгалтад гар утас, чихэвч, пейжер, зөөврийн компьютер болон аудио видео техник хэрэгсэл, ноорог цаас, ном дэвтэр зэрэг бусад зүйлс авч орохыг хориглоно.

Жич: Шалгалтыг байнга оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн харъяаллаар авна.

Жишээ: Иргэний мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийн загвар

 

Байгууллагын нэр Эрүүл мэндийн яам
Нэгжийн нэр Эмнэлгийн тусламжийн газар
Ажлын байрны нэр Мэргэжилтэн
хариуцсан асуудал Эмнэлгийн тусламжийн чанар хариуцсан мэргэжилтэн
ангилал, зэрэглэл ТЗ-7
Иргэний  Овог Ганбаатар
Нэр Билгүүн
Хүйс Эм
Иргэний үнэмлэх УБ0102654
Регистер ИА71051236
Төгссөн сургууль 1984-1990 онд Москвагийн  АУИС, 1999-2000 онд МУИС-ийн англи хэлний оройн анги
Мэргэжил Их эмч
Мэргэшил Төрийн удирдлагын арга зүйч, зохион байгуулагч
Ажлын туршлага 1999-2000 онд 1 дүгээр эмнэлэгт эмч, 2000-2003 онд АУИС-д багш

 

 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТӨВ КОМИСС


 Санал сэтгэгдэл (268)
админ
2009-04-04 17:09:37 | #1
Өнөөдөр ийм зар гарчээ. Уншиж судлах хуулиуд бүг манай сайт дээр байгаа. Бид удахгүй шууд линк болгоод тавина.

админ
2009-04-04 17:29:43 | #2
Өнөөдөр ийм зар гарчээ. Уншиж судлах хуулиуд бүг манай сайт дээр байгаа. Бид удахгүй шууд линк болгоод тавина.

admin bayarallaa
2009-04-04 18:53:29 | #3
Ashigt maltmal n gazar shalgalt uguud 1 jil bolj shalgalt tencsen 1jil bolj baina ajild avahg baihin ene tohiodldold yah estoi ve shuuhed handah erh bii yu ?

admin
2009-04-04 21:12:02 | #4
Хэрвээ чи ашигт малтмалын газарт орохоор өрсөлдөөд 1-рт орсон бол Төрийн албаны тухай хуулийн 17.3-д зааснаар ТАЗ ашигт малтмалын газарт ажил оруулахаар уг газрын эрх бүхий этгээдэд чиний нэрийг дэвшүүлэх ёстой.

Харин төрийн албанд авсан эсэх тухайгаа эргээд ТАЗ -д мэдээлэх ёстой. Иймд чи эхлээд ТАЗ-д хандах нь зүйтэй гэж бодож байна.

duge
2009-04-06 11:39:59 | #5
duuregtee materialaa burduuleed ogtson bga.ahiad anket boglood ahiad buh material tsugluulah shaardlagatai yu.ajiliin bairnii zahialga ni yaj gardiin be haanaas harah we.bas bi oor duurgiin hariyalaltai hirnee oor duurgiin ajiliin zahialga deer shalgalt ogch bolohuu

baigal
2009-04-06 15:32:39 | #6
mongol ulsiin huuliud gsn emhtgel dr ene buh huuliud bh uu. Bas huuliin chigleliin surguuli tugssun humuus amjilttai ugch boloh ym bn te.

khaliun
2009-04-07 20:30:43 | #7
sain bnu? nadad 2 asuult bn todruulj ugch tus bolno uu?

1. toriin zahirgaanii tow baiguullagat shalgalt uguh irgediig 10-21 nii hoorond tsahim haygaar bvrtgene gesen ni oilgomjgui bn . online naar bvrtgvvlchiheer bvrdvvlsen materialaa hezee,haana awaachij uguh we ? neg bol net eer ywuulah yumuu
2. shalgaltiin vilchilgeenii zardlaa haana uguh yum bol ali eswel ymar toot dansand bairshuulah we ene 2 asuudliig lawlaj ugch tus bolooch
BAYRLALAA!!!

Admin
2009-04-09 10:50:12 | #8
http://www.mongolianlaws.com/?coid=55&cid=1&action=channels

энэ хаягаар шалгалттай холбоотой дүрэм журмуудыг тавьсан байгаа. Эдгээр дээрээс үзнэ үү. одоогоор онлайн бүртгэлийн талаар мэдээлэл байхгүй байна.

zaya
2009-04-09 13:02:43 | #9
huulchidiin songon shalgaruulalt heden shard boloh bol bi ene tuhai medeelel haanaas yaj awah we tuslaach ...

batbayar
2009-04-09 13:29:42 | #10
hodolmoriin aulgvi bdal ervvl ahuin tuhai huuliig haanaas olj avah ve

admin
2009-04-09 15:16:23 | #11
Zaya-д одоогоор тов гараагүй байгаа. Энэ талаар манай сайт мэдээлэл бэлтгэж тавина.

Batbayar-д http://www.mongolianlaws.com/index.php?lid=ML2008052200&action=show энд байгаа

saruul
2009-04-10 14:49:33 | #12
ene jil togsono shalgalt ogj boloh uu diplomoo arai awch amjihgui yum shih bn

Áàòõèøèã
2009-04-11 12:54:07 | #13
ñàéí áàéíà óó? áè ýíý æèë ÌÓÈÑ-ÍØÓÑ òºãñºæ áàéãàà þìàà. ñàðóóëòàé àäèë äèïëîìîî àâ÷ àìæèõã¿é áàéíà. øàëãàëò ºã÷ áîëîõ þìóó.

Boloroo
2009-04-11 18:38:45 | #14
òºðèéõ àëáàí õààã÷èéí àíêåòûã (N1) õààíààñ àâàõ âý?

Зочин
2009-04-12 19:03:29 | #15
сургууль төгссөн баримт байхгуй бол шалгалтанд оруулахгүй шүү дээ. эрүүл мэндийн дэвтэр, даатгалын дэвтэр байхгүй хүнийг оруулахгүй байхад чинь............

tsogoo
2009-04-13 15:17:31 | #16
asuuh yum bn. toriin albanii shalgalt zaaval byrtgeltee gazraa uguhvv.bi odoo darhand bdag. pasportiin hayag hovsgoliinh

juli
2009-04-14 12:28:29 | #17
sain baina u?
oor dvvregt bvrtgeltei xernee oor dvvrgiin ajliin sanal deer shalgaltaa ogch boloh u? ene deer tailbar ogooch.

Delgermurun
2009-04-15 14:52:58 | #18
Sain bna uu? Bi Sukhbaatar duurgiin 18-r xoroonii hun bna. TAZ-iin shalgalt ugnu gej bodoj bga. haana burtguuleh be?

gal
2009-04-15 15:11:52 | #19
niisleliin burtgeltei bol hotiin ali ch duurgiin ajiliin sanal deer burtguulj bolno..delgermurund helhed ta yag yamar chigleleer shalgalt ogohoos shaltgaalj haana burtgeh ni hamaara,jishee ni niisleliin tor zahirgaanii chigleleer ogoh bol niisleliin tamgiin gazart,zasgiin gazar yamduudiin ajiliin toond orsoldoj bgaa bol csc.gov.mn haygar online burtgene shuu de.

bodi erdene
2009-04-16 17:10:24 | #20
mongol ulsiin hodlmoriin huuliin tuhai medeelel ogno uu

ttt
2009-04-16 17:12:35 | #21
online aar bvrtgexdee shalgaltiin tolboriig visa kartaar tolno gesen baix yumaa ene chini uchir dutagdaltai yum bishvv manai mongoliin bvx xvn visatai gej bodood baigaa yum baixdaa yamar negen xubilbar baigaa yum uu jishee ni dansaar tolj boldoggvi yum baix da dansnii dugaar ogoxgvi yum bolob uu

zochin
2009-04-17 09:16:11 | #22
ene tushaah yostoi 10.000 tugruguu haana tushaah yum be. dans ni hed yum be? unuudur nuguu site ni ajillahaa ch boliloo. haanaas uzeh we?

нараа
2009-04-17 19:02:03 | #23
хагас бүтэн сайн 2 амралтын өдөр бүртгэх үү тамгын газар дээр

Nymka
2009-04-18 22:39:09 | #24
Huuliudiig haanaas abch boloh be bi anh orj baigaa ymaa haanaas huuliig abah bolomjtoi be

naraa
2009-04-22 19:28:58 | #25
shudara ywagdana gdgt itghgui bn

aki
2009-04-23 17:08:22 | #26
toriin albanii shalgaltand orohiin tuld zaawal ajillasan baih shaardlagatai yu.bi say SHUTIS togsson yma.minii mergejiliin baiguullaguud bvgd ajiliin turshlaga shaardaad baih ymaa.bi yah ystoi we?

Davhaa
2009-04-28 09:43:48 | #27
toriin alban haagchiin shalgalt ogoh hun tsergiin alba haasan bh estoi geed gaduur yariad bna end hariult ogno uu

aagii
2009-04-29 14:44:17 | #28
shalgalt testeer avahuu hariu n heze garah ve

Soko
2009-04-29 17:14:21 | #29
Bi hotiin pasportoi yumaa. Dornod aimagiin negen algan baiguullagad ajilladag yum. Tiimiis aimagtaa toriin alban haachiin shalgaltand orj boloh uu. Todorhoi hariu???

Soko
2009-04-29 17:24:08 | #30
yasan be hariu hurdan heleed ogooch

Soko-d
2009-04-29 17:32:46 | #31
Undsen haryalaliin daguu burtguulen shalgalt ugnu . Tegeed ch ene jiliin huvd burgel duussan shuu dee. Juramaa sain unshij sudlaarai.

Soko
2009-04-29 17:46:27 | #32
Hotiin pasporttoi hun oron nutagt shalgalt ogch boloh uu todorhoi hariu heleech???

uuugantsetseg
2009-04-30 20:02:14 | #33
bi urid ni 2002ond TAZ-d shalgalt ogch bsn duhain ued 2 onoogoor l dutuu unsan dahin shalgalt ogch boloh uu bolwol yaj haana hend handah we nadad todorhoi heleed ogooch

uuugantsetseg
2009-04-30 20:07:54 | #34
yasan bee nadad hariu heleed ogooch tegwel bi daraa jil shalgalt ogmoor bna erthen beldmeer bna unshih yum ih bna

хүн
2009-04-30 23:04:58 | #35
төрийн албаны шалгалтыг өгч болноо байгаа газрынхаа аймаг, сум, дүүргийнхээ бүртгэл авч байгаа газарт бүртгүүлнэ

chinbaa
2009-05-01 13:28:55 | #36
Alban hereg hutlultiin undsen zaavar yamar sited baigaa ve
mun

uuganaa
2009-05-01 13:58:08 | #37
shalgaltiin jishig daalgavar haana bga bol

Tsoomoo
2009-05-01 15:10:08 | #38
монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал-g olj ogch tuslaach adminaa

dembee
2009-05-13 12:55:06 | #39
huuhdiin uureg erhiin talaar dekgerengui heregtei bna

suvdaa
2009-06-01 15:19:40 | #40
namar ahij shalgalt awax yy

админ
2009-06-01 15:30:33 | #41
Одоогоор дуулдсан юм алга. Сая авсаныхаа дүнг гаргаж дуусаагүй байгаа гэж ТВ-ээр гарсан. Ягаад ч удаад байдагийн .

туяа
2009-06-03 18:47:51 | #42
1990оны үед докторын зэрэг хамгаалахтай холбогдолтой хууль тогтоомжийг хаанаас олжавах вэ?

туяа
2009-06-03 18:52:55 | #43
монгол улсын эрдэмийн зэрэг цол олгох дээд зөвлөлийн дүрэм 1990 оны үүнийг хаанаас олж харж болох вэ? хэлж өгөөч

Хатнаа
2009-08-12 13:28:36 | #44
намар 9 ч юмуу 10сард Төрийн Албан Хаагчийн Шалгалтыг дахиж авах болов уу? одоо сураг гарсан байлгүй дээ тийм уу админаа? мэдэж олсон, сонссон юм байвал хариу саваарай админаа. please шүү

gajii
2009-08-13 13:13:55 | #45
turiin albanii ene soriluudiig haanaas awch boloh be jil jiliih ni

Toogii
2009-08-17 11:06:27 | #46
turiin albanii namriin shalgalt hezee we? tow ni garsan uu? hezeenees burtgeh yum boloo

ganaa
2009-08-25 02:46:00 | #47
toriin alban haagchiin anketig haanaas awch boloh we tuslaarai

zoloo
2009-09-03 09:21:15 | #48
10 sard turiin alban haagchiin shalgalt awah boluu.haanaas medeelel awah we.

naraa
2009-09-04 00:32:18 | #49
toriin alban haagchiin anket bogloh gesen yum zagbariig ni ogch tuslana uu

tamir
2009-09-14 23:25:09 | #50
sain bnauu. turiin albanii shalgalt ene jil ahij boloh yumuu. hezee boloh we. medeelel n hezee garah we.

bayartsetseg
2009-09-17 22:42:56 | #51
хуулчийн сонгон шалгаруулалтанд оролцоход төрийн албан хаагчийн шалгалтыг заавал өгсөн байх ёстой юу хариулж өгөөч. бас цагдаагын тодорхойлтыг ерөнхий газараас бусад хүмүүстэй адил тодорхойлт авна биз дээ эсвэл шалгалтанд зориулсан тусгай тодорхойлт байдаг юм уу ?
баярлалаа

баярцэцэг
2009-09-17 22:46:46 | #52
хариултаа хаанаас үзэж болох вэ?adimийн хариулаад хэлээд өгөөч

sarantuya
2009-09-24 04:28:42 | #53
10r sard toriin alban haagchiin shalgalt avah yum uu bi haanaas hariultaa avch boloh ve

УИХ-ын гишvvн Д.Батбаяр
2009-09-25 10:55:25 | #54
http://erbold1.miniih.com/index.php/home/post/770

áàÿíàà
2009-09-29 02:12:37 | #55
Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí øàëãàëòûí õàðèóã ÿàæ õàðàõ âý

áàÿíàà
2009-09-29 02:12:39 | #56
Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí øàëãàëòûí õàðèóã ÿàæ õàðàõ âý

wwww
2009-10-31 08:48:26 | #57
20010 oniih ni hezee avah ym be

khaliun
2009-11-06 04:11:54 | #58
turiin albanii shalgaltand ene huuliigl sudalsan bhad hangalttai yu

dulguun
2009-11-19 02:19:42 | #59
turiin alban haagchiin shlagaltiig dahiad hezee avah ve

АДМИН
2009-11-24 13:07:45 | #60
http://www.mongolianlaws.com/index.php?coid=65&cid=1&action=channels Энэ хаягаар 12 сард авах шалгалтын мэдээлэл авна уу

Muugii
2009-11-27 00:27:02 | #61
turiin albanii odoo boloh shalgaltand ene shinechlegden garsan nomiig l sudalchhad hangalttai yu eswel bvh huuliudaa bas zaawal sudlah shaardlagatai yu

Зочин
2009-12-14 22:35:06 | #62
sain uu shalgaltiin talaarkhi khuuchin medeellee avch, shine medeellee tavival sain san

Админ
2009-12-15 00:03:31 | #63
Та манай сайтын нүүр хуудасны хамгийн эхэнд гарсан мэдээг хараарай тэнд хамгийн шинэ нь байгаа

tabaa
2009-12-24 03:18:38 | #64
turuun alban haagchiin shalgalt 2010 hezee boloh ve .huulind bdag yumuu,zaraldag yumuu

ZOCHIN
2009-12-24 04:43:16 | #65
TURII ALBAN HAAGCHIIN SHALGALT 2010 OND HEZEE BOLOH VE

zochin
2009-12-24 21:35:54 | #66
turiin albanii shalgalt hezeedahij avah ve

admin
2009-12-24 21:58:16 | #67
Er ni hedend avna gesen togtson yum baihgyi. turd hun heregtei bolson yed ni l avdag. Suuliin yed jil buriin 5 sard avaad baigaa. Ene jil harin ene 12 sard dahin avch baina.

sain nu
2009-12-24 22:31:06 | #68
turiin albanii shalgalt hezee ve

miigaa
2009-12-24 23:12:42 | #69
sain bn uu odoo daraagiin toriin albanii shalgalt heden sariin hedend avah uym be ene talaar todruulah gesen uym

MONKHTULGA
2010-01-13 23:59:30 | #70
MONGOL ULSIIN TUHAI HEDEN OND BATLAGDSAN TUHAI BICHIJ ULDEENE UU

k2
2010-01-15 05:06:55 | #71
ene deer eroosoo huuhdiin erh gej ym baihgui bn shuudee iim nertei saytand yu ch alag

zaawal hariulaarai
2010-01-20 22:50:25 | #72
site deere huuliudiig tawij ogooch shalgaltand beldeh gesiin

topdoo unench togsoh angiin oy
2010-01-21 07:12:57 | #73
sain bnuu bi 2010onii 5 sar gehed togsono topiin albanii shalgaltand beldej b.gaa.jil ene jiliin shalgalt hezee we togsonguutee shuud ogch boloh bolwyy

Chingistur
2010-01-23 03:25:31 | #74
tenderiin huuli haanaas harah ve??

Chingistur
2010-01-23 03:26:05 | #75
ain heldee

Chingistur
2010-01-23 03:26:22 | #76
tenderiin huuli haanaas harah ve??

own
2010-01-23 03:33:28 | #77
http://www.mongolianlaws.com/index.php?lid=ML2005120103&action=show

endees uzeerei. er tenderiin huuli gej nertei huuli bol baihgyi ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ gej l bii

ERKAA
2010-01-25 04:41:11 | #78
SHINE MEDEELEL AWAKHIIG HUSEJ BNA

saran
2010-01-26 03:35:55 | #79
2010 onii shalgalt avah huuliud 2009 adilhan baih uu

tsolmonchimeg
2010-01-26 06:24:23 | #80
ok

tsoomoo
2010-01-26 06:25:22 | #81
hi

tsolmonchimeg
2010-01-26 06:26:43 | #82
ok

zochin
2010-02-20 11:37:02 | #83
2010 ond turiin albanii shalgalt hezee awah be

JNZ
2010-02-23 11:15:28 | #84
2010 ond turiin albanii shalgalt hezee awah be

pengyou
2010-02-25 03:30:06 | #85
тусгай ном байдаг болов уу тестийн хаанаас яаж авах вэ

saihanaa
2010-02-26 07:00:42 | #86
2010 onii turiin albanii shalgalt hezee bolohiin, huuli n 2009 oniihtoi adilhan uu

золоо
2010-02-27 02:04:15 | #87
2010 оны төрийн албан хаагчийн шалгалт хэзээ бүртгэж эхлэх вэ хэдэн сард авах бол

Ганбат
2010-02-28 22:55:46 | #88
2010 оны төрийн албан хаагчийн шалгалтанд Орхон аймагт хэзээнээс бүртгэж эхлэх вэ бүрдүүлэх материалаа хаанаас харж болох вэ?

taba
2010-03-02 10:07:58 | #89
ZAAVAL NIIGMIIN DAATGAL TULSUN BAIH YOSTOI YU ZAVAAL HARIULAAD UGUL DU

admin
2010-03-04 11:01:14 | #90
Сүүлийн үед манай сайтад 2010 оны төрийн албаны шалгалт хэдийд болохыг талаар асуусан асуулт маш их ирэх боллоо. Төрийн албаны хуулинд мөн төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журамд уг шалгалтыг яг тодорхой хугацаанд авах тухай заагүй байдаг. Харин төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журамын 32-т Төрийн албаны зөвлөлөөс өгсөн чиглэлийг үндэслэн төв комисс мэргэшлийн шалгалт авах хугацааг тогтооно гэж заасан байна. Мөн журмын 28-д Мэргэшлийн шалгалтыг жилд 1-ээс доошгүй удаа Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэрээр улсын хэмжээнд нэгдсэн журмаар, эсхүл нутгийн захиргааны болон төрийн захиргааны төв байгууллагуудын санал, захиалгыг харгалзан өөр өөр хугацаанд тусгайлан зохион байгуулж болно гэж заасан байдаг бөгөөд өмнөх жилүүдэд уг нэг удаагийн шалгалтыг 5 сард авч байсан. Харин өнгөрсөн оны 12 сард зарим аймаг, агетлагуудад сул орон тоо гарсан тул нөхөх зорилгоор шалгалт авч байсан болно. Иймд 2010 оны шалгалтыг 2010 оны 4 сарын үед зарлаад 5 сард авах болуу гэсэн таамаглал манай сайтад байна.

ghjghj
2010-03-04 23:50:19 | #91
mongolchuudaa kkkk

gfd
2010-03-05 09:02:20 | #92
zaaval tsergiin alba haasan baih yostoi yu

ujnvghjbjnbg
2010-03-08 16:11:31 | #93
2010 onii toriin albanii shalgalt yag hedend oroh ve

hashi
2010-03-09 16:52:59 | #94
turiin albanii shalgaliin test haana bdag ym be

зүл
2010-03-15 17:56:32 | #95
2010 оны төрийн албаны шалгалт хэзээ авах бэ түүнтэй холбоотой шалгалтын тестийг хаанаас авч болох вэ

зүл
2010-03-15 17:58:01 | #96
2010 оны төрийн албаны шалгалт хэзээ авах бэ түүнтэй холбоотой шалгалтын тестийг хаанаас авч болох вэ

өлзий
2010-03-16 16:36:54 | #97
хаана хаана ямар ажлын байр гарж байгаа талаар

н.мөнхгэрэл
2010-03-19 16:08:28 | #98
sain bna uu bi odoo togsoh kursiin oyutan bgaa yum l daa tegeheer shalgalt ogoh bolomjgui gesen uguu diplmoo 5sariin 15nii dotor awna hariult ogooch

zaya
2010-03-20 14:17:36 | #99
2010 onii turiin albanii shalgaltiin talaar tainbar uguuch e testiin nom gej bdag bolov u hariu ogoorei

baatar
2010-03-20 16:46:54 | #100
tsergiin alba haagaagui bol toriin albanii shalgalt ogch bolhuu.gehdee tseg hugatsaand n ochij burtguulj bsan

ulmaa
2010-03-24 13:10:37 | #101
ih surguuli togssonii daraah 2 jild shalgalt uguhguigeer ajillaj bolno gj unen uu. hariu ugch tuslaarai

nyamka
2010-03-25 12:10:29 | #102
testiig haanas avch beldekh ve

narangoo
2010-03-26 23:03:47 | #103
adminaa 2010 onii shalgaltiig hezee awah we

Uugantuya
2010-03-31 13:46:22 | #104
2010 oni turiin albani shalgalt heden sariin hedend ve?

itgel
2010-04-03 22:40:05 | #105
10 ond shalgalt avaguigej unen u. battai eh survaljaas u?

tuka
2010-04-06 11:44:48 | #106
tanai saitiin hamt olond amjilt husie

tuyatsetseg
2010-04-07 13:52:40 | #107
2010 oni turiin albani shalgalt heden sariin hedend ve? hariu ogoldoo

bayar
2010-04-10 20:28:39 | #108
toriin albanii shalgalt hezee avah be

bolortsetseg
2010-04-12 11:55:51 | #109
toriin albanii shalgalt hezee avah be

оюунгэрэл
2010-04-12 11:58:43 | #110
урьд нь ажиллаж байгаагүЙ хүн шалгалтанд орж болох уу

аниука
2010-04-13 11:34:30 | #111
2010 ond shalgalt avahgui gesen bhiin unen uu

aniuka
2010-04-13 11:35:17 | #112
huuliudaa olloo.mn ruu orood tataad avchih aa humuusee

tungaa
2010-04-13 21:19:29 | #113
turiin alban haagchiin shalgalt hezee ve

ZULAA
2010-04-14 15:03:21 | #114
HEZEE SHINE MEDEELEL IREH WE ZARLAHGUI BJ BGAAD 1 MEDHED L SHALGALTAA AWCHIH YUM

tseegii
2010-04-14 16:11:51 | #115
toriin albanii shalgaltand zoriulsan nom garah boluu jil bolgon l oor oor nom gardag ih vnetei zaragdag ene jil yah bol

ваук
2010-04-19 14:23:43 | #116
2009 оны аймгуудын өгсөн захиалгуудыг яаж үзэж болох бэ.хурдан тусмаа сайн

erdenetuya
2010-04-20 12:39:21 | #117
toriin alban haagchiin shalgalt hezee we

ganaa
2010-04-20 16:31:59 | #118
2010 onii turiin alban haagchiin shalgalt hezee we tuuniig medmeer bn

Зочин
2010-04-21 12:42:04 | #119
төрийн албан хаагчийн шалгалт хэзээ вэ?

Зочин
2010-04-21 12:43:30 | #120
ном нь хэзээ гарах вэ?

Зочин
2010-04-21 12:44:29 | #121
хөдөө орон нутагт төрийн албан хаагчийн шалгалт нэг өдөр болдог юм уу

энхчимэг
2010-04-25 18:50:12 | #122
төрийн албан хаагчийн шалгалтанд бэлтгэх сургалт хичээллэдэг боловуу? мэдэх хүн байвал туслаач. сургалтанд нь сууж шалгалт өгмөөр байнаа

ogii
2010-04-26 18:43:35 | #123
shalgaltaa awah ym uu?

sak
2010-04-26 18:47:07 | #124
shalgaltiin testiin nomoo saitdaa bairluulj bolohgui ym uu?
tegvel ih sain baina.
hodoo baigaa humuus tataj avaad ajillah bolomjtoi

Dariimaa
2010-04-27 16:27:33 | #125
toriin albanii shalgaltiin talaar TV radiogoor ard irgeded neelttei medelj boldoggvi yumuu tim nuutslaltai bdaggvi bz dee.

saruul
2010-04-29 11:32:36 | #126
toriin alban haaagchiin anket hna bdag ve medeh hun bval helj ogch tuslaach bogloh gesen yumaa

otgoo
2010-05-03 17:06:39 | #127
shalgalt xezee we testiin nom xaanaas awch bolox we xariu ogooch

moojig
2010-05-05 12:38:59 | #128
hi, shalgaltyn testiin nomyg haanaas avch boloh ve? Shalgaltyn talaar medeelel ugnu uu

Tungaa
2010-05-05 18:20:46 | #129
Omno shalgalt ogood tentsen humuusee ajlun bairaar hangaad chadvar muutai shalgalt ogoogui humuusiig zailuulj boldoggui yumu. iim asuudlaa zohitsuujl chadahgui biy biynee haatsaalaad baigaa shat shatnu TAZovlvliinhen bolimoor yumaa. esvel ajlaa hiimeer baina shuu zumberellham dargaa

Tungaa
2010-05-05 18:22:54 | #130
Omno shalgalt ogood tentsen humuusee ajlun bairaar hangaad chadvar muutai shalgalt ogoogui humuusiig zailuulj boldoggui yumu. iim asuudlaa zohitsuujl chadahgui biy biynee haatsaalaad baigaa shat shatnu TAZovlvliinhen bolimoor yumaa. esvel ajlaa hiimeer baina shuu zumberellham dargaa

гэрлээ
2010-05-13 21:53:36 | #131
sain bna uuu burtgel ni hezee ehleh be

Болор
2010-05-15 21:35:33 | #132
Төрийн албан хаагчийн шалгалт хэзээ бол

batgerel
2010-05-20 11:23:07 | #133
turiin albanii shalgaltiin bvrtgel yg hezee awah we bvrtgel ni hezee ywagdah we

Tungaa
2010-05-26 09:32:50 | #134
Soyliin tuhai huuli uurchlultund orsn bolob uu eyiig asuiugaag uguuch piease

Tungaa
2010-05-26 09:36:53 | #135
mongoliin tor ariun bgaasAI HEDEN GVSHUUD NI IDEJ UUGAAD L YAJ ENE TOR NI OLIGTOI BH BLEE DEE AJAI DENDVV ENE TAL DR ARD TUMEN UG HELEH ERHTEI SHUU

DODO_B-O
2010-05-26 17:38:31 | #136
turiin albanii shalgaltiin bvrtgel yg hezee awah we bvrtgel ni hezee ywagdah we

ккк
2010-06-03 17:27:38 | #137
төрийн албаны шалгалт энэ сарын 15нд авна шдээ

jak
2010-06-08 11:18:51 | #138
sain uu

BATTSENGEL
2010-06-11 17:08:59 | #139
SAI N BNUU BI DARKHAND DARKHANII TIS 2010 OND TOGSSON HITU-EA MERGEJILEER NADAD TUSALAARAI

TSENGEL
2010-06-11 17:10:19 | #140
BI TORIIN AALBAN HAAGCHIIN SHALGALT OGOH GESIIN DARKHAND BAIDAG YUM LDAA

tuya
2010-06-17 10:02:49 | #141
toriin alban haagchiin shalgalt hizee be

naraa
2010-06-17 20:21:40 | #142
2010 onii turiin adbanii shalgalt hezee we

undrah
2010-07-01 18:12:00 | #143
sainu? alban haagchiin shalgaltiin bvrtgel 5n hvrtel gsn, bvtensain udur bvrtgel yawagdahu? ajiltai bolohoor busad udur amjdaggvie, adminaa hurdan hariu uguurei. tnks

админ
2010-07-01 21:51:55 | #144
http://csc.gov.mn/ сайтаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзнэ үү

zulaa
2010-07-02 12:16:52 | #145
ajilsan jil zaahaa bolildoo shal hudlaa boon budilaan yum bishvv

zulaa
2010-07-02 12:23:19 | #146
odoo tegeed surguulia togsson ajilsan jil hvrehgvi bga hvmvvs yahiin be tuslah tvshmeliin aiban tushaaliin shalgalt hezee bolohiin ingeed adil tegsh handahgvi bhoor chin zaluuchuud ajilgvi bh n argagvi shdee zaluu yum hj chadahaar shiniig sanaachlagch hvmvvsig demjeech eswel surgulia bagasamaar yum
odoo ajilsan jilgvi hvmvvs yahin be ajil jil baga hvmvvs

otgoo
2010-07-02 12:25:12 | #147
odoo hezee shalgalt awah we hurdan hariu ogooch ajilsan jil zarlahgvigeer

otgoo
2010-07-02 12:33:19 | #148
odoo hezee shalgalt awah we hurdan hariu ogooch ajilsan jil zarlahgvigeer

nymka
2010-07-06 19:54:06 | #149
bi huulch boloh gesen ym huulch hum yunii tuhai huuliig zailshgui medej baih ystoi ym boloo

dotgontuya
2010-07-16 13:45:19 | #150
hariuga harah gesen yum

dotgontuya
2010-07-16 13:45:22 | #151
hariuga harah gesen yum

urangoo
2010-07-24 13:43:38 | #152
todorhoi medeelel awlaa

Naraa
2010-08-08 17:17:08 | #153
Zaawal niigmiin daatgaltai b.h ectoi yu odoohondoo ajilgvi hvn ene shalgaltand orj boldog yy 9 card awna gecen vnen vv

oogii
2010-08-24 13:48:31 | #154
hezee turiin albani shalgalt boloh ym be oron nutgiin haryalaltai bol hotod ogch boloh uu

onji
2010-08-24 14:03:48 | #155
yag todorhoi medeelel ogooch shalgalt hezee ywagdag ym

zoogii
2010-08-28 13:28:39 | #156
shalgalta neg bol awaha bolimoor yum aa SHALGALT OGOOGVI HVMVVS AJILAAD L BN HELEHEER BARIMT CH GEH SHIG

SHALGADAG HVMVV SM TA NAR BISH YUM UU BOLIMOOR YUM AA

батсүх
2010-08-30 13:30:39 | #157
дахиад шалгалт хэзээ авах вэ?

Nasaa
2010-09-01 14:04:51 | #158
turiin albani shalgaltiin testiin nom haaguur zaragddag yum be medeh hun bval helj ogch tuslaach.

хишгээ
2010-09-06 12:54:28 | #159
төрийн албаны шалгалтийн тест цахим хэлбэрээр байгаа
холбоо барих утас 98203436

Zorigoo
2010-09-17 21:04:54 | #160
MU-n undsen huuli-n talaar yamar nertei bdiim be helj ogch tuslaach

tse
2010-09-21 11:59:24 | #161
herwee toriin alban haagchiiin shalgalt ogoh bol ooriin oroh gej husej bgaa alban baiguulagaa todorhoilood burtguuleh heregtei gesen uguu ? bi bgd duuregt amidadag bol hna ochij burtguulene gesen ug we?
minii asuultiin hariultiig iruulene gedeg itgeltei bna bayrlalaa

eegii
2010-09-27 12:24:29 | #162
toriin albanii talaar ogson saitad orson bolowch delgerengvi medeelel oldsongvi. oor yamar saitad orj boloh we

orgil
2010-10-18 09:02:08 | #163
bi 2007-12 sard kompani baiguulsan yumaa.Gehdee tyreselsen gazar maani bairiig n ulsiin komiss huleej avahgui baisaar 2009 onii 2-r uliral duustal ajillaj bgaad ajlaa zogsoosn. Ene hoorond X tailan gargaj ogch bsan.Tuunees hoish yamar ch uil ajillagaa yavuulaagui. Gehdee kompania hasuulaagyui. bas X tailangaa ch ogoogyi. Uchir n bi gadagshaa emchilgeend yavj bgaad say irj bna.Odoo bi yah estoi ve. Bi yamar negen or tolbor toloh uu. Nadad zovolgoo ogch tuslaach

saruul
2010-10-18 09:07:28 | #164
anh kompani neecheed bankind hariltsah dansaa odoo hurtel neelgeegui yavj bgaa. Odoo neelgej boloh uu.Boloh bol yaj neelgeh ve.

toriin albanii sahlgalm
2010-10-26 10:26:48 | #165
moriin albans shalgalmiin nom shinvhlegdeh vv jil bvr zaaval shinjleh ystoi baidag be
nootsond bvrtgvvlsen hvn zaaval 2 jil bolmol hvleedeg ene hugatsaand hugatsaan ni duusdag dahin ogoh shaardlagatai baidag yum uu

ariunaa
2010-10-27 19:15:57 | #166
odoo haana hezee turiin albanii chalgalt boloh ve helj tuc solooch adminaa

lukas
2010-11-07 14:22:15 | #167
bi ene jil 11 angi gehdee bi undsen huuliin talaar medeh yostoi 6 bulegte gsen tiim uu admin uu yaj konkurs ognoo aigaad bhiin maa zowlogoo hileech !!!

uchka
2010-11-14 19:52:28 | #168
hi hvmvvsee nadaa tuslaach bi omgoologch boloh hvseltei hvvhed odoohondoo sudalj bgn ma tgd yabuul omgoologch boloh uu yu sudlah heregtei be agaa egee naraa nadaa heden zoblogoo ogj tuslaach uul ni huil unshaj bgaa oor yu hereg boloh be help me pls!!! :) ;)*

Agimaa
2010-11-22 16:57:15 | #169
xvvxed ger bvldee osoxdoo xeden xuwiig ni etseg exiinxee zang duuriadag bl bs xvvxed ge bvldee ilvv ix niigemshdeg vv xarin surguuli xvvxdiig ilvv ix nigemshvvldeg vv yagaad

tseegii
2010-11-29 14:44:54 | #170
hi adminaa
odoo toriinalban haagchiin shalgalt hezee avah vee
helj ogno uu

золоо
2010-12-07 15:13:01 | #171
сайн байна уу танай сайтын хамт олонд ажлын амжилт хүсъе.

boldoo
2010-12-10 15:14:37 | #172
ene ih zow asuult baina Toriin alban haagchiin shalgalt jil buriin heden heden d awdag ym be helj ogooch

зочин
2010-12-24 23:27:31 | #173
Төрийн албаны орон нутагт байгаа зөвлөлүүд хуулийн дагуу ажилладаг гэдэгт итгэхгүй байна. Танил талаар хууль,журмын ямар нэгэн заалтыг өөрийнхөө танил талд ашигтайгаар хэрэглэж чаддаг мэргэшсэн мэргэжилтэнгүүд байдаг.Шалгалт өгөөд 1-д орсон ч манай шалгуурыг хангахгүй ч гэх шиг одоо өөр хүн аваад ажиллуулаад байгааг юу гэж ойлгох вэ? Гэхдээ бүх хүмүүсийг хамруулж ойлгохгүй л дээ. Харилцах утас хаяг авдаг хэрнээ хэзээ ч холбоо барьдагүй. Мэдээлэл өгөх дургүй.

nomin
2010-12-27 17:00:13 | #174
niigmiin daatgald oroh huseltei bga yum aa. shalgalt hezee avah bol turuulj burtguulhu haana materialaa uguh yum boloo help adminaa

D.usuhgerel
2010-12-27 23:35:15 | #175
Turiin bus baiguulga baiguulahad yu yu shaardlagtai be. haana hentei uulzaj zuvulguu avch boloh be.

D.Usuhgerel
2010-12-27 23:38:09 | #176
Turiin bus baiguulga baiguulahad yu yu shaardlagtai be. haana hentei uulzaj zuvulguu avch boloh be.hariultiig yaj avch boloh be

Oka
2011-01-14 17:24:21 | #177
tolriin alban haagchiin belddeg nom n jil bolgon shinechlegdej gardag yumuu esvel on n oorchlogdoj gardag yumuu hanaas avch boloh ve

zolzaya
2011-01-18 08:19:56 | #178
sain bn u. tanaid neg sanal tawih bvr tsaashlaad guilt xvselt gargax gesiin. tawij ugnu gej naidaj bn. MONGOL ULSIIN XUDULMURIIN HUULIIG bvren ixeer ni tawiad uguuch bash chuxal pls pls pls pls .........

ariunaa
2011-01-21 11:47:09 | #179
sain baina uu? bi 2006 ond turiin alban haagchiin shalgalt uguud tentssen um gehdee teriigee ashiglaj chadaagui tegsen odoo nadad hereg bolood herev arhive-t hadgalagddag bol haanaas bi shuulguulj avch boloh vee? Zuvluguu ugch tuslana uu. Bayarlalaa

dorjoo
2011-01-24 17:53:18 | #180
end dandaa 2009 oniih bnshde 2011 oniih hezee boloh yumm bol medeed ogooch tehuu

tuugii
2011-01-27 15:16:14 | #181
sain bn uu bi negen huwiin hewshiliin gazar ajilladag niigmiin daatgal maani tsalingaasaa hamaagui dooguur tulugddog bas tsalin tsagtaa tawihgui geed l yrih yum bol zondoon l zuil bn bi haana handawal hodolmoroo shudargaar uneluulj chadah be nadad zovlogoo ogch tus bolooch please..................

SOS
2011-02-06 00:59:37 | #182
2011 оны шаогадт хэзээ вэ хэээд өгөөч энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хаанаас авч болох вэ?

suugii
2011-02-09 15:18:09 | #183
sain bainuu?2011onii toriin albanii shalgalt yg hezee boloh ve.zaaval ene baiguulgiin zahialgaar shalgalt avah ymuu hunii too hyzgaartai yu ?2010onii 6sard togsson shalgalt ogoh gesiin zaaval ajillaj bsan hun ogno gj bsan ene jil yah ym yg todorhi hariu ogooch.

БИ
2011-03-11 19:24:08 | #184
энэ оны төрийн албан хаагчийн шалгалтын журамд өөрчлөлт орсон гэсэн үнэн үү дээрх бэлтгэх хуулиуд ихэнх нь өөрчлөгдөөгүй учир хуучнаараа бэлтгэж байж болох уу, шалгалтын товыг болон журмыг сайтдаа тавина уу

otgonchimeg
2011-03-26 21:17:23 | #185
ene jiliin turiin alban haagchiin shalgalt hezee vee .Beldeh huuliud n heveeree gsn , shalgaltiin tuhai medeeleliig saitdaa tavij ugnuu.

bulgaa
2011-04-05 17:51:05 | #186
tmee ene jiliin shalgaltiin huwaariig gargaj ogno vv

dulguun
2011-04-05 18:27:14 | #187
ene hni shalgaltiig hezee bolhiig helj uguuch bas ene huuliudiig haanaas avch boloh we hariu zaaval bicheerei

OCHOO
2011-04-17 17:10:23 | #188
2009 OND GARSAN SHALGLTIIN HARIUG YAJ HARAH WE

onchi
2011-04-26 20:30:14 | #189
hi ih deed surguuli tugssun todorhoi ajilgvi irged yaj turiin albanii shalgalt uguh be.ene talaar todorhoi hariult uguuch.hervee uguhuur bol 2011 onii turiin albanii shalgaltiig hezee haana yaj awah be.

g.gunbold
2011-04-29 21:27:28 | #190
tanai shalgalt hezee boloh yum yamar asuult bgaag ni yamar saitaas medeh ve?

dawkaa
2011-05-15 16:53:04 | #191
2011 onii toriin albanii shalgalt hezee hedend ehleh we medej bgaa hvn bwal helj ugch tuslaach

naraa
2011-05-18 15:02:26 | #192
deed surguuli togsood 5 jil bolson. yeroosoo ajil hiigeegui odoo toriin alban haagchiin shalgalt ogoh gesiimaa. boloh uu? ene oniih hezee ve. todorhoi hariult ogooch. zaaval shuu, please help me.

naranji
2011-05-21 19:11:50 | #193
ene jil hedend boloh we her shudraga we

UKI BO L DOKTOR
2011-05-23 13:06:33 | #194
YU BNA DA SAY 2011 05.23 SHALGALT AVLAA G.ZVI

batka
2011-05-26 16:42:01 | #195
2011 onii shalgaltiin dun yaj medeh we.e-mail dr n bhgui bh yum

baachka
2011-05-28 19:11:19 | #196
ene jiliin toriin alban haagchiin shalgalt hezee ve hotod ih surguuli togsson hodoo oron nutgiin hvvhdvvd hotod toriin alban haagchiin shalgalt ogch boloh uu

ундак
2011-05-31 14:44:51 | #197
шалгалтаа хэр шударга авдаг бэ?

Ундак
2011-05-31 14:50:36 | #198
хөдөө орон нутгийн оюутан хотод шалгалт өгж болох уу?

Ундак
2011-05-31 14:52:32 | #199
заавал орон нутагтаа өгөх үү?

Ундак
2011-05-31 14:56:46 | #200
хотод өгөхөөр бол ямар бичиг баримт цуглуулах бэ?

gegee
2011-06-10 19:35:25 | #201
odo ulaan baatart turiin alban haagchiin shalgalt heze awah we,yaj burtguuleh we

Davaanaa
2011-06-14 12:35:49 | #202
2011 oniih hezee ym boloo tov aimagt hezee ym boloo zaaval diplomaaa avsan bj ogoh estoi yu

saraa
2011-06-16 21:28:17 | #203
2011 onii toriin albanii shalgalt hezee ym boloo

Зочин
2011-06-22 12:28:41 | #204
naad ali ungursen yumaa solihid yaadag yum bee

алтнааа
2011-06-24 22:18:43 | #205
2011 оны шалгалт хэзээ вэ тодорхой зөв хариулт өгөөч

дуламсүрэн
2011-07-17 19:37:44 | #206
одоо хузээ төрийн албаны шалгалт болох вэ хариу хүсье

dulamsuren
2011-07-17 19:40:15 | #207
baynhongor aimagt yag hezee ym bol toriin albani shalgalt
todorhoi hariu ogch tus bolooch

dulamsuren
2011-07-17 19:43:20 | #208
toriin albani shalgaltiig tur orshin suugchiin unemlehtei ogj bolhuu hariu husie

jaagii
2011-07-18 23:22:10 | #209
2011ond togsson toriin albani shalgalt ogoh gsiin hezee ym boloo medex xun bnuu?

gantulga
2011-07-20 10:43:07 | #210
2011 onii shalgaltiinhaa tuhai medeelel oruulj uguuch
bayarlala

мөнгөнцоож
2011-07-20 13:25:47 | #211
төрийн албан хаагчийн шалгалт хэзээ вэ? туслаач

tsetsgee
2011-07-29 10:38:33 | #212
nom bairluulah bolomj bn uu

ganaa
2011-08-12 12:02:27 | #213
toriin alban haagchiin shalgaltaa hezee awhiin

мөөжий
2011-08-13 12:32:07 | #214
Архангай аймагт төрийн албаны шалгалт хэзээ авах бэ? хариу явуулаарай

uuree
2011-08-14 14:46:23 | #215
toriin albanii shalgalt hezee awah yum be

moogii
2011-08-22 16:54:29 | #216
toriin albsnii shalgait hezee abah be???????????????????

оогий
2011-08-22 19:46:48 | #217
энэ холбоосоо шинэчилвэл яасан юм бэ? шинэ мэдээлэл оруулаачээ. хүмүүсээр сэтгэгдэл бичүүлээд л байх юм тэгэд ямар ч хариулт байхгүй ямар сонин юм бэ? энэ сайт хариуцдаг хүн гэж байдаг биз дээ. энэ жилийн төрийн албан хаагчийн шалгалт хэзээ авах юм бэ? хүн болгон асууцан байхад ямар нэгэн хариулт өгөөчэээээээ??????????? шалгалт хэзээ авах вэ? хариу өгөөчээ.........

tugsuu
2011-09-07 12:29:49 | #218
2011 оны төрийн албаны шалгалт хэзээ авах юм бэ? тодорхой мэдээлэлтэй баймаар байна.

Оюунчимэг
2011-09-09 18:38:17 | #219
2011 оны төрийн албаны шалгалт хэзээ авах вэ? Яаралтай мэдмээр байна. ???????????????????????

gereltnaran
2011-09-14 16:55:38 | #220
төрийн албагы шалгалт хэзээ бэ? зарим хүмүүс намар аван гэсэн гэж байхлээ энэ талаар мэдэх гэмийн

oyunerdene
2011-09-29 18:31:20 | #221
turiin alban haagchiin shalgalt hezee avah ve

ганаа
2011-10-01 15:16:49 | #222
хдвд аймагт төрийн албаны шалгалт хэзээ авах вэ?

dashka
2011-10-12 12:29:37 | #223
toriin albanii shalgaltand tentssen hvn nootsod bvrtgegdsen esehee yaj harah we

eegii
2011-10-12 17:28:26 | #224
bayankhongor aimagt turiin albanii shalgalt hezee avah yum

lhamaa
2011-10-19 14:51:15 | #225
bulgan aimagt toriin alban haagchiin shalgalt hezee we

davka
2011-10-25 22:25:17 | #226
ulaanbaatar hotod mergejliin hyanaltiin baitsaagchiin shalgalt hezee be

ganaa
2011-10-26 11:05:13 | #227
hovd aimagt moriin albani shalgalt hezee avah be

unuruu
2011-12-09 12:50:03 | #228
uur gazar uguj bolhuu

zochibn
2011-12-13 15:40:47 | #229
turiin jinhene alban mergeshliin shalgaltiin gariin awlaga gesen nomoor beldhed hangalttai bj chdhuu shalgaltand neg doroos beldeh onloin surah bichig bdguu

uuchka
2011-12-15 12:37:18 | #230
2012 onii toriin albanii shalgalt hezee ehleh we

nuraa
2011-12-16 22:07:50 | #231
toriin albanii shalgalt bayan-ulgii aymagt hezee yawagdah we? 17nii shalgaltand burtguulj amijsangui hariu uguurei adminaa

baagii
2012-01-19 14:57:11 | #232
turiin albaniii shalgaltiin bvrtgel hezeenees ehleh we........

Мөнөгөө
2012-02-06 22:26:27 | #233
Сайн байна уу Төрийн албаны 2012 оны шалгалт хэзээ эхлэх вэ
хаана бүртгүүлэх ёстой вэ

doogii
2012-03-13 18:55:40 | #234
sain bnu. 2012 onii toriin alban haagchiin shalgalt hezee ywagdah we. haana yaj burtguuleh we

amraa_811108@yahoo.com
2012-03-20 10:07:30 | #235
2012 onii turiin albanii shalgalt hezee boloh, haana yaj burtguuleh talaar bolon busad delgerehgui medeelliig uguuch

zochin
2012-04-07 04:05:10 | #236
sn bnuu? nadad tuslaach humuusee, huuhdiin tuhai huuliig haanaas olj unshih be? hediin heded bdg yum bol helj ogch tuslaach please

megaton
2012-05-20 15:37:14 | #237
8 dugaar angiin shalgalt

sara
2012-06-28 12:19:35 | #238
bi turiin albanii shalgaltand beldex gej baigaamaa xamt beldex xun bnuu?

duku
2012-07-03 12:16:06 | #239
hi

Зочин
2012-07-23 13:54:01 | #240
Энд жагсаасан хуулиудыг хаанаас олох вэ, тавьж өгвөл сайн бна

tvmee
2012-08-02 18:01:00 | #241
hi dahin ktezee shalgalt avah ve.thanks

Uranaa
2012-09-08 15:32:03 | #242
Turiin albanii shalgalt hezee ym be humuuse medej bl hariu bicheerei. yu yugaar awdag ym boloo dan huuliar awah ym bhdaa meddeg hun ba uu? ene jil shalgalt awah ym bolow uu

admin
2012-11-02 20:43:17 | #243
zazaza

мөөгий
2012-11-07 16:57:40 | #244
сүхбаатар аймагт төрийн албан хаагчийн шалгалт хэзээ вэ

өнөр
2012-11-12 12:22:24 | #245
төрийн албан хаагчийн анкет татаж авах гэсэн болдгүй ээ.хаанаас яаж татах вэ

amaraa
2012-12-02 19:00:06 | #246
shalgalt hezee ym be 2013 onii tuhai ym iig bicheechee

huslen
2012-12-25 23:15:48 | #247
2013nii shalgalt xezee yum be?

naagii
2013-01-15 09:00:34 | #248
2013 oni shalgaltiig hezee awah we

enhuush
2013-02-06 22:36:33 | #249
toriin gishuudiin nersiig hanaas avhuu adminaa helj ogoj tuslaach pls

solongo
2013-02-16 15:23:57 | #250
2013 onii shalgaltiin tuhai haanaas medeelel awah we

Erka
2013-03-01 15:56:03 | #251
Solongoogiin hariug haanaas awah we?

ariunjargal
2013-03-13 17:18:16 | #252
shalgaltiin burgteh hugatsaa, shalgaltiin huvaari zereg medeelliig haanaas avah we?

Marjina
2013-04-25 11:18:54 | #253
Sain bna uu?
Turiin alban haagchiin shalgalt anh udaa uguh gesiin medeeleluudee hanaas avah ve?
tus bolno uu? Humuusiin hariultand hariu ireegui bna

MARALMAA
2013-07-04 21:40:02 | #254
Sain bna uu
turiin alban haagchiin shalgalt hezee boloh be anh udaa uguh gesen yum a tus bolno uu

сондор
2013-09-18 11:32:15 | #255
сэлэнгэ аймагт төрийн албан хаагчийн шалгалт хэзээ зарлагдах бэ?

uka
2013-11-22 22:02:45 | #256
sn bna uu bi turiin alban haagchiin shalgalt anh udaa uguh gj bgaa yumaa hezee shalgalt awah yum boloo nadad tuslaach

nergvi
2014-02-13 12:46:47 | #257
turiin albanii shalgaltand zoriylan gargasan soriliin nom styl aldaa
ytgiin aldaa mash ih bna aa iim nomnoos yunshaad shalgalt ugnu gedeg bol turiin albanii nvvr staraig l haryylj bna
aldaagvi hyydas neg ch alga turiin albanii zuwlul uuruu nomoo aldaagvi gargadag bolchood shalgalt ene ter gej duwchignuld l duuu

disign
2014-04-07 14:04:22 | #258
төрийн албан хаагчийн шалгалт хэзээ эхлэх вэ???

nyamka
2014-08-13 15:45:10 | #259
Turiin albanii shalgalt hezee we namariinh ni

ulziibadrakh
2014-09-10 21:00:19 | #260
halgalt ogoh ghee bgaa zaluusdaa buffed no amjilt husie

dorj
2014-10-15 19:36:50 | #261
turiin albanii shalgaltand zoriylan gargasan soriliin nom 2014 oni nom bwal awii shuu

dorj
2014-10-15 19:37:37 | #262
turiin albanii shalgaltand zoriylan gargasan soriliin nom 2014 oni nom bwal awii shuu

enhzaya
2014-11-13 17:09:39 | #263
2014 oni hawriin shalgalt hediid we shalgalttai holbootoi material yaj oloh we

oyun
2014-11-26 15:56:51 | #264
2014 oni 12 sard shalgalt awah bolowu ogoh gsn yum UB-t hariu

Оюунаа
2014-11-28 16:23:19 | #265
сайн байцгаана уу? би төрийн албаны шалгалтанд анх удаа орох санаатай байгаа юмаа. Ямар ном уншиж, хэрхэн бэлдэх талаар зөвлөгөө өгнө үү

oogii
2015-05-31 17:45:43 | #266
Turiin albani shalgalt heze boloh bol hariu uguch

AliceDut
2017-01-07 18:44:54 | #267
clindamycin hcl 150 mg acomplia skelaxin for menstrual cramps nolvadex online aldactone elavil how much does benicar cost digoxin heart rate

temuujin
2017-12-31 05:58:44 | #268
mash ih taalagdlaa


 Шинэ санал сэтгэгдэл
 Таны нэр
 Санал
 Баталгаажуулалт
Бичихэд хүндрэлтэй үг байвал дээрх зураг дээрхи дүрсэн дээр дарж дахин өөр үг авна уу.